Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 32

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 2 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 32/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση δαπάνης και ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΥ – ΣΚΟΠΟΥ».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1015/25-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 32 : Εισηγούμενος το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Γιάννης Μερτζανίδης, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 02/5770/20-12-2011 έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης των δ.δ. Κεχροκάμπου και Σκοπού του Νομού Καβάλας, απαιτείται η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας με σκοπό την αποκατάσταση της λειτουργίας της υπάρχουσας υδροαρδευτικής γεώτρησης στην περιοχή. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση μηχανημάτων υδρογεωτρυπάνου ειδικού τύπου και φορτηγού ανατρεπόμενου για την απομάκρυνση του πιεζομετρικού σωλήνα και την αποκατάσταση της σωλήνωσης από το εσωτερικό της γεώτρησης, τον καθαρισμό της γεώτρησης με συσκευή εμφύσησης αέρα και την τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος για τη λειτουργία της γεώτρησης. Η δαπάνη των εργασιών αυτών προϋπολογίζεται στο ποσό των 14.973,15 € (12.125,00 € για εργασίες και 2.788,75 € για Φ.Π.Α.) και η σχετική πίστωση βαρύνει τον προϋπολογισμό του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, χρηματοδοτούμενο από Κ.Α.Π. - Επενδύσεις, (Κ.Ε. 112002048). Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου του θέματος στην εργοληπτική επιχείρηση «ΡΕΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΡΕΣΤΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ – ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», που εδρεύει στη Σάλπη Ροδόπης, ΑΦΜ: 0997687399, ΔΟΥ: Κομοτηνής, ως ειδικευμένης στην αντιμετώπιση παρόμοιας φύσης τεχνικών προβλημάτων.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΥ – ΣΚΟΠΟΥ» προϋπολογισμού: 14.973,15 € με ΦΠΑ στην εργοληπτική επιχείρηση «ΡΕΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΡΕΣΤΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ – ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», που εδρεύει στη Σάλπη Ροδόπης, ΑΦΜ: 0997687399, ΔΟΥ: Κομοτηνής, με έκπτωση 5%.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 32/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 563 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 10:20
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 31 2012 Απόφαση 33 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή