Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 31

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 2 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 31/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του από 26-01-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2 σχετικά με την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Καθαριότητας κατά την 05/2011 Διακήρυξη.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1015/25-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7)Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. 1) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 31 : Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Ξάνθης με το υπ’ αριθμ /3/27-1-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 26-1-2012 συνημμένο Πρακτικό 2 σχετικά με την αξιολόγηση οικονομικών προσφορών του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Καθαριότητας κατά την 05/2011 Διακήρυξη. Σύμφωνα με το πιο πάνω Πρακτικό οι Οικονομικές Προσφορές συνοπτικά & συγκεντρωτικά έχουν ως

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΕ Φ.Π.Α.

1

ΥΑΔΕΣ Α.Ε. ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΩΝ
Αρ.πρωτ. κατάθεσης προσφοράς:
80169/ΞΔΔΟ:6060 /13-12-2011

€ 2.478,53 € 3.048,59 - -
2

ΦΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αρ.πρωτ. κατάθεσης προσφοράς:
80359/ΞΔΔΟ:6066/13-12-2011
32194/ΞΔΔΟ:2824/27-06-2011

€ 2.569,59 € 3.160,60 € 30.835,08 € 37.927,20
3

ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ ΑΕ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ , ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΜΠΟΡΙΑ –ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ,
SERVICE ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ &ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Αρ.πρωτ. κατάθεσης προσφοράς:
80543/ΞΔΔΟ:8081/13-12-2011

€ 2.596,00 € 3.193,08 € 31.152,00 € 38.316,96
4

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ “ΤΑΧΕΙΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ”
Αρ.πρωτ. κατάθεσης προσφοράς:
80555/ΞΔΔΟ:8082/13-12-2011

Αποκλείστηκε κατά την πρώτη φάση του διαγωνισμού
(Πρακτικό 1/14-12-2011 Επιτροπής Διαγωνισμού)
(646/20-12-2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ,
Πρακτικό 43)

5

ΘΡΑΚΙΚΗ – ΤΣΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
Αρ.πρωτ. κατάθεσης προσφοράς:
80555/ΞΔΔΟ:6083/13-12-2011

€ 2.899,00 € 3.565,77 - -

Κατά την αποσφράγιση των ανωτέρω προσφορών διαπιστώθηκαν:
1. Οι οικονομικές προσφορές και των τεσσάρων, ως άνω εταιρειών, είναι εντός των ορίων του
Προϋπολογισμού, δηλαδή € 50.000,00 χωρίς ΦΠΑ, κατά την 05/2011 Διακήρυξη και κατά συνέπεια είναι
νόμιμες και αποδεκτές.
2. Οι εταιρείες ΥΑΔΕΣ Α.Ε και ΘΡΑΚΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ-ΤΣΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ δεν αναγράφουν ετήσια
οικονομική προσφορά κατά το άρθρο 3, παράγραφος 3 της 05/Διακήρυξης. Επειδή όμως αναγράφουν
μηνιαία τιμή που επιτρέπει αναγωγή στο έτος και επειδή το ετήσιο κόστος προκύπτει –πάλι μετά από τον υπολογισμό του μηνιαίου ποσού- από τον πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 68 του ν.3863, που μας κατέθεσαν η Επιτροπή θεωρεί την παράλειψη επουσιώδη και κάνει αποδεκτές ως προς αυτό τις εν λόγω Οικονομικές Προσφορές. 
3. Η ανάλυση κατά το άρθρο 68 του ν.3863/2010 (πίνακας Οικονομικής Προσφοράς κατά το Παράρτημα Δ της 05/2011 Διακήρυξης) της εταιρείας ΤΣΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ “ΘΡΑΚΙΚΗ” έχει πλήρη αναντιστοιχία με την οικονομική προσφορά που κατέθεσε. Ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε ότι για τον καθαρισμό επιφάνειας 220m² δηλώνεται αντιστοιχία m²/άτομο 345 m². Επίσης ενώ η μηνιαία οικονομική προσφορά προ ΦΠΑ είναι € 2.899,00 στην εν λόγω ανάλυση η ετήσια προ ΦΠΑ είναι € 39.923,82 (€ 2.899,00*12= € 34.788,00 ή € 2.899,00*14= € 40.586,00). Ως εκ τούτου η προσφορά της εταιρείας ΤΣΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ “ΘΡΑΚΙΚΗ” δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και απορρίπτεται. Η Επιτροπή προχώρησε στην περαιτέρω εξέταση των οικονομικών προφορών που έγιναν δεκτές, όπου παρατηρήθηκαν τα εξής :
4. Κατατεθείσες Συμβάσεις Εργασίας Όλες οι εταιρείες με εξαίρεση την ΥΑΔΕΣ ΑΕ, η οποία είχε και την οικονομικότερη προσφορά, κατέθεσαν την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Δ.Α. 51/2010. Η εταιρεία ΥΑΔΕΣ ΑΕ κατέθεσε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Ο νόμος (ν.3863/2010, άρθρο 68, παράγραφος 1, εδάφιο γ) ορίζει ότι οφείλουν να αναφέρουν στην προσφορά τους εκτός άλλων και τη Συλλογική Σύμβαση στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας προβλέπει κάθε φορά τους ελάχιστους όρους εργασίας που ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους της χώρας (ν.1876/1990 ΦΕΚ Α’ 27, άρθρο 8, παρ. 1). Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθορίζει μικρότερης αξίας ημερομίσθια (€ 33,57). Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθορίζει μεγαλύτερης αξίας ημερομίσθια (€ 39,58). Η ΣΣΕ Δ.Α. 51/2010 (άρθρο 9) έχει διάρκεια από 01-01-2010 έως 31-12-2010. Σύμφωνα με τον ν.1876/1990 ΦΕΚ Α’ 27 (άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 5) οι κανονιστικοί όροι ΣΣΕ που έχει λήξει εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα εξάμηνο (δηλαδή έως 30-06-2011) ενώ οι υφιστάμενοι όροι εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να λυθεί η ατομική σχέση εργασίας.
5. Ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών Στους πίνακες Οικονομικής Προσφοράς κατά το Παράρτημα Δ της 05/2011 Διακήρυξης που κατατέθηκαν παρατηρήθηκαν τα εξής: ΥΑΔΕΣ ΑΕ: Συνολικό ύψος των νομίμων αποδοχών του προσωπικού – Μηνιαίο: € 1.700,12 Συνολικό ύψος ασφαλιστικών εισφορών – Μηνιαίο: € 485,55 (28,56%) ΦΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Συνολικό ύψος των νομίμων αποδοχών του προσωπικού – Μηνιαίο: € 1.489,31 Συνολικό ύψος ασφαλιστικών εισφορών – Μηνιαίο: € 803,69 (53,96%) ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ: Συνολικό ύψος των νομίμων αποδοχών του προσωπικού – Μηνιαίο: € 1.676,91 Συνολικό ύψος ασφαλιστικών εισφορών – Μηνιαίο: € 448,84 (26,80%) 
6. Η μειοδότρια εταιρεία ΥΑΔΕΣ ΑΕ αν και εμφανίζει την υψηλότερη μισθολογική δαπάνη, δηλώνει –σε απόλυτες αξίες και όχι ποσοστά- μικρό κόστος ασφαλιστικών εισφορών. Η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να στείλει το υπ’αρ 1/Διακήρυξη 05-2011/10-01-2012 έγγραφο προς την εταιρεία ΥΑΔΕΣ ΑΕ με το οποίο ζητούσε διευκρινίσεις επί της οικονομικής της προσφοράς μιας και ήταν η μειοδότρια εταιρεία.
7. Η εταιρεία ΥΑΔΕΣ ΑΕ απάντησε με το υπ’αρ. Κ181/13-01-2012 στις 16-01-2012 (αποστολή με fax) (αρ.πρωτ. υπηρεσίας μας 2980/ΞΔΔΟ:170/16-1-2012) αναλύοντας πλήρως τα εργοδοτικά της κόστη. Η εταιρεία αναφέρθηκε επίσης τόσο στα ποσοστά των άλλων δύο συμμετεχόντων (Φώλη και Κατσαρίδη) καθώς και στην ισχύ της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας επικαλούμενη το υπ’αρ. 15336/1111/19.08.2011 έγγραφο ΙΚΑ. Μετά από τηλεφωνική μας επικοινωνία ζητήθηκε από την εταιρεία ΥΑΔΕΣ ΑΕ να μας αποστείλει το εν λόγω έγγραφο καθώς ήταν αδύνατο να το βρούμε στο διαδίκτυο. Το έγγραφο μας στάλθηκε με fax και πρωτοκολλήθηκε από την υπηρεσία με τον αρ. 3696/ΞΔΔΟ:219/17-1- 2012. Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται ότι η ΔΑ 51/2010 δεν έχει κηρυχθεί υποχρεωτική μέχρι την ημέρα σύνταξης του εγγράφου και πως η ΔΑ 51/2010 έχει εφαρμογή για τους εργαζόμενους και εργοδότες που είναι μέλη των εν διενέξει συνδικαλιστικών οργανώσεων, διαφορετικά έχει εφαρμογή η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 
8. Παράλληλα η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέχιζε να διερευνά το θέμα της Σύμβασης Εργασίας που κατισχύει καθώς και επαναϋπολόγισε τα οικονομικά στοιχεία των τριών συμμετεχόντων που προκρίθηκαν. Σε ό,τι αφορά το θέμα της κατισχύουσας Σύμβασης Εργασίας επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά την 18η-01- 2012 με την κα Νικάκη από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας της Ξάνθης, και με τον συντάκτη του υπ’αρ. 15336/1111/19.08.2011 έγγραφο ΙΚΑ κο Θεοδωρόπουλο από το Τμήμα 1, Δ/νσης Αμοιβής Εργασίας (Γεν. Δ/νση Εργασίας). Και οι τρεις μας διαβεβαίωσαν ότι οποιοδήποτε ημερομίσθιο για να είναι νόμιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που ορίζει η εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Παράλληλα συνομιλήσαμε και με τον Νομικό μας Σύμβουλο κο Γούναρη. Η επιτροπή διαγωνισμού συνεδρίασε εκ νέου την 19η-01-2012 λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα παραπάνω. Από την έρευνα που έκανε φαίνεται πως τα μέχρι στιγμής προαναφερθέντα συνάδουν με το νόμο 1876/1990 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» (βλ. και παράγραφο 4 παρόντος Πρακτικού)
9. Η επιτροπή έχοντας υπόψη της και τις διαφορές που παρουσιάζουν στις ασφαλιστικές εισφορές και οι 3 συμμετέχουσες εταιρείες διευκρίνισε τηλεφωνικά την 19η-01-2012 με τον κο Θεοδωρόπουλο τα ποσοστά των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Τα ποσοστά εμφανίζονται ούτως η άλλως και στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ. Ωστόσο προκειμένου να αποφευχθεί και η οποιαδήποτε υποψία παρεξηγήσεως ή πλάνης η Επιτροπή έκανε δεύτερο έγγραφο το υπ’αρ. 2/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 05-2012/19-01-2012 και προς τις 3 συμμετέχουσες εταιρείες, ήτοι ΥΑΔΕΣ ΑΕ, ΦΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, με το οποίο ζητήθηκαν εκ νέου διευκρινίσεις επί των οικονομικών τους προσφορών. Συγκεκριμένα ζητήθηκε να συμπληρωθεί συνημμένος πίνακας στον οποίο να αναφέρονται η ΣΣΕ, το Συνολικό μεικτό μηνιαίο κόστος, οι εισφορές ασφαλισμένου και ξεχωριστά οι εισφορές εργοδότη σε αξία και σε ποσοστό επί τοις εκατό αναγράφοντας παράλληλα και το έγγραφο ή απόφαση του ΙΚΑ ή άλλου φορέα βάσει του οποίου αυτές υπολογίζονται. Παράλληλα ζητήθηκε σε ξεχωριστό έγγραφο να αναλυθεί το πως καταλήγουν στα ποσά μισθοδοσίας δηλαδή πως υπολογίζεται το ωρομίσθιο και τι περιλαμβάνει (ποιο είναι το κόστος ημερομισθίου διά πόσες ώρες κ.λπ.). Εάν υπάρχει διαφορά π.χ. μεταξύ κόστους ολικής ή μερικής απασχόλησης να αναφερθεί και αυτό. Τέλος, επισημάναμε ότι θα μπορούσαν να αναφέρουν οτιδήποτε άλλο θεωρούν ότι εξηγεί καλύτερα την οικονομική τους προσφορά και την ανάλυση των στοιχείων που ζητάει το άρθρο 68 του ν.3863/2010. Το έγγραφο είχε προθεσμία την 24η-01-2012. Την 25η-01-2012 η Επιτροπή συνεδρίασε πάλι προκειμένου να εξετάσει τις διευκρινίσεις των εταιρειών. Σύμφωνα με αυτές διαπιστώθηκε: ΦΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Στον πίνακα Οικονομικής Προσφοράς κατά το Παράρτημα Δ της 05/2011 Διακήρυξης που κατέθεσε το Συνολικό ύψος των νομίμων αποδοχών του προσωπικού – Μηνιαίο ανέρχεται στα € 1.489,31 ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές στα € 803,69 δηλαδή σε ποσοστό 53,96% αντί του 45,06% (28,56% εργοδοτικές εισφορές + 16,5% εργατικές εισφορές) που ορίζει το ΙΚΑ. Στις διευκρινίσεις που μας απέστειλε τα ποσοστά είναι διορθωμένα αλλά υπάρχει αναντιστοιχία στο συνολικό ύψος νομίμων αποδοχών του προσωπικού το οποίο τώρα εμφανίζεται στα € 1.528,80 μηνιαία. Ετήσια το κόστος μισθοδοσίας δηλώνεται από τον ίδιο στα € 27.515,95 αυτό προκύπτει γιατί στο συνολικό μεικτό εργοδοτικό κόστος προσθέτει επιπλέον τις εργοδοτικές εισφορές με αποτέλεσμα να ξεπερνάει το ποσοστό 45,06% που ορίζει το ΙΚΑ και που μόνο αυτό αποδίδεται στο ΙΚΑ συνολικά. Με λίγα λόγια τα ποσοστά κατά το ΙΚΑ πρέπει να είναι αυτά που αναγράφονται/ορίζονται και όχι μεγαλύτερα ή μικρότερα. ΚΑΤΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ: Στον πίνακα Οικονομικής Προσφοράς κατά το Παράρτημα Δ της 05/2011 Διακήρυξης που κατέθεσε το Συνολικό ύψος των νομίμων αποδοχών του προσωπικού – Μηνιαίο ανέρχεται στα € 1.676,91 ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές στα € 448,84 δηλαδή σε ποσοστό 26,80%. Το ΙΚΑ, όπως ήδη προαναφέρθηκε ορίζει 28,56% τις εργοδοτικές εισφορές & 16,5% τις εργατικές εισφορές. Στις διευκρινίσεις που μας απέστειλε τα ποσοστά εργοδοτικής εισφοράς παραμένουν χαμηλότερα του ποσοστού 28,56% καθώς το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών ανέρχεται στα € 448,84 το οποίο αντιστοιχεί και πάλι στο 26,80% αντί του 28,56% οπότε σε αυτή την περίπτωση το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών θα ανερχόταν στα € 478,95 (= €1.676,91*28,56%). Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού συγκέντρωσε όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία, έγγραφα και διευκρινίσεις και αφού τα εξέτασε και συζήτησε, γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι μειοδότης του Διαγωνισμού Καθαριότητας της Διακήρυξης 05/2011 αναδεικνύεται η εταιρεία ΥΑΔΕΣ ΑΕ επειδή αφενός κατέθεσε την οικονομικότερη προσφορά, αφετέρου τη μόνη προσφορά που ακολουθεί τις νόμιμες κρατήσεις ΙΚΑ. Οι εταιρείες ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Α.Ε. και ΦΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ απορρίπτονται γιατί οι ασφαλιστικές τους κρατήσεις δεν είναι αντίστοιχες αυτών που ορίζει το ΙΚΑ. Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του συνημμένου Πρακτικού 2 και την ανάδειξη της εταιρείας ΥΑΔΕΣ ΑΕ ως αναδόχου του ανοικτού δημοσίου και πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του καθαρισμού των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε) Ξάνθης από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 31η/12/2012 (Διακήρυξη Νο 5/2011) με μηνιαία προσφορά 3.048,59 € με ΦΠΑ.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 6 υπέρ και 2 λευκά)

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό 2 και την ανάδειξη της εταιρείας ΥΑΔΕΣ ΑΕ ως αναδόχου του ανοικτού δημοσίου και πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του καθαρισμού των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε) Ξάνθης από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 31η/12/2012 (Διακήρυξη Νο 5/2011), με μηνιαία προσφορά 3.048,59 € με ΦΠΑ. Μειοψήφησαν τα μέλη Κων/νος Μιχελής και Χρήστος Τρέλλης ψηφίζοντας Λευκό , για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 31/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 617 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 10:16
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 30 2012 Απόφαση 32 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή