Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 30

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 Του Πρακτικού αριθ. 1 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 30/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων των  Αντιπεριφερειαρχών της ΠΑΜΘ. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας  Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ.  370/13-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.  Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6)  Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ  Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 30 : Εισηγούμενος το εικοστό τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών ότι σύμφωνα με το άρθρο 184 του   Ν.3852/2010, οι Περιφερειάρχες,  οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι μετακινούνται εκτός της έδρας της Περιφέρειας μετά από απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.Κατόπιν  τούτου ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την έγκριση των μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών ΠΕ Ξάνθης Φώτιου Καραλίδη και ΠΕ Ροδόπης Παύλου Δαμιανίδη. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από  διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει τις παρακάτω μετακινήσεις των Αντιπεριφερειαρχών ΠΕ Ξάνθης και ΠΕ Ροδόπης, ως εξής: Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ξάνθης Φώτιου Καραλίδη 1. 12/1/2012 με επιστροφή 13/1/2012 Αθήνα –  Επίσκεψη στον Αναπλ. Υπουργό κ. Παντελή Οικονόμου. 2. 18/1/2012 με επιστροφή 18/1/2012 Αθήνα – Συμμετοχή σε τεχνική συνάντηση για την έναρξη  υλοποίησης των τοπικών σχεδίων για την απασχόληση (ΤοπΣΑ) και εκδήλωση κοπής πίτας του Συλλόγου Ξανθιωτών Ν. Αττικής «Δημόκριτος».Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης Παύλου Δαμιανίδη 1. 7/2/2012 με επιστροφή 11/2/2012 – Βρυξέλες για συμμετοχή στο Πολιτικό Γραφείο της (CPMR) Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης και συναντήσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 30/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 432 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 13:04
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 29 2012 Απόφαση 31 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή