Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 19

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 1 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 19/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού και την ανάδειξη  αναδόχου του έργου: «Συντήρηση αντλιοστασίων (Δαπάνες συντήρησης, λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος και ΟΤΕ κλπ) υποέργου: Αποσύνδεση πλωτών συγκροτημάτων Πέπλου έτους 2011». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος,  Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 370/13-1-2012 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7)  Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 19 :  Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου, με το υπ’ αριθμ. Η – 99/9-1-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα συνημμένα  Πρακτικά Δημοπρασίας και Ολοκλήρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ , ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ ΟΤΕκ.λ.π. ΥΠΟΕΡΓΟ :ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΠΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011» προϋπολογισμού 62.582,62 € με Φ.Π.Α, που έγινε στις 27 / 12 / 2011. Σύμφωνα με   το Πρακτικό Δημοπρασίας κατατέθηκαν 3 προσφορές εκ των οποίων απορρίφθηκε ο διαγωνιζόμενος Ευθυμιάδης Παντελής διότι δεν κατέθεσε Πρωτότυπο απόσπασμα Ποινικού μητρώου και   Πρωτότυπο πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση , αναγκαστικής διαχείρισης. Ως προσωρινός μειοδότης ανακηρύχθηκε ο Χατζόπουλος Αντώνιος με έκπτωση 8%. Σύμφωνα με το  Πρακτικό Ολοκλήρωσης δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά του Πρακτικού Δημοπρασίας. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία: 

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την έγκριση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού για το έργο του θέματος, όπως αναφέρεται στα ανωτέρω Πρακτικά και την κατακύρωση του έργου στην μειοδότρια Εργοληπτική Επιχείρηση ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ με έκπτωση 8,00%. την Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει τα συνημμένα Πρακτικά και την ανάδειξη του Χατζόπουλου Αντώνιου ως αναδόχου του έργου: «Συντήρηση αντλιοστασίων (Δαπάνες συντήρησης, λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος και  ΟΤΕ κλπ) υποέργου: Αποσύνδεση πλωτών συγκροτημάτων Πέπλου έτους 2011» με έκπτωση 8%.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 19/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 437 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 12:10
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 18 2012 Απόφαση 20 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή