Οικονομική Επιτροπή

2012 Απόφαση 15

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 1 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 15 /2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου:  «Διαχείριση Καλαμιώνων της Λίμνης Ισμαρίδας» προϋπολογισμού: 180.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00  μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 370/13-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης  Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης  μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 15 : Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Μαρία Χαμητίδου , υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής , το υπ’ αριθμ. 127/17-1- 2012 έγγραφο της Δ/νσης , στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σύμφωνα με: 1. Τις διατάξεις  του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων  Έργων». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της  οδηγίας 2004/18/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51ΕΚης Επιτροπής και της Οδηγία 2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 3. Τις  διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 4. Τις διατάξεις  του άρθρου 23 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α’) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων και Ελέγχου Κατασκευής Έργων που έχουν συσταθεί με το Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’), εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2011 και από 1-7-2011 εντάσσονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της παρ. 2 του άρθρου 186 του Ν.3852/2010». 5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010. 6. Η με αρ. πρωτ. 14412/ΕΥΔ&ΠΤΣ 869/01-04-2010 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας για την χρηματοδότηση/επιχορήγηση και την ενεργοποίηση της από 1-10-2009 υπογραφείσας «Σύμβασης Χορήγησης Χρηματοδότησης» (Grant Agreement) του  Έργου EL0022 καθώς και τα Παραρτήματα της ως άνω απόφασης (Επιστολή Πρόθεσης  Συγχρηματοδότησης, Σχέδιο Υλοποίησης Έργου, Σύμβαση Χορήγησης Χρηματοδότησης, Επιστολή Δέσμευσης Φορέα Υλοποίησης, Σύμφωνο Συνεργασίας, Πίνακας Χρηματοδοτικής Ροής) στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009. 7. Την αριθ. οικ 57612/4484/8-10-2010 απόφαση της Γεν.  Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. με την οποία ορίστηκε Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Υδραυλικών Έργων και Προϊσταμένη Αρχή η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Π.Α.Μ.-Θ. 8. Την αριθ. πρωτ.  1326/334/9-2-2011 απόφαση της Δ.Δ.Ε. Α.Μ.-Θ. που αφορά την έγκριση της τελικής παραλαβής της μελέτης του έργου με τίτλο «Καθορισμός και περιγραφή των απαιτούμενων παρεμβάσεων για την βέλτιστη διαχείριση του καλαμιώνα της λίμνης Ισμαρίδας» στο πλαίσιο του έργου «Προστασία και ανόρθωση υδατικών και δασικών πόρων Νομού Ροδόπης» προϋπολογισμού 18.389,85 € (με Φ.Π.Α.) 9. Τη με αριθμ. Δ17α/05/116/ΦΝ.437/30-9-2008 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. με την οποία εγκρίθηκε η 5η βελτίωση των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων  συμβάσεων και η οποία ισχύει υποχρεωτικά για έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπρασίας θα δημοσιευθεί την 1η Δεκεμβρίου 2008 και εφεξής. 10. Την με αριθμ. Δ17γ/08/44/ΦΝ.437/20-3-2009  απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. με την οποία εγκρίθηκε η αναπροσαρμογή και τροποποίηση των ενιαίων τιμολογίων έργων υδραυλικών και λιμενικών. 11. Τη με αριθμ. Δ11γ/9/59/Φ10 /17-8-2011 απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση –συμπλήρωση-διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων  Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών» Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ Β’ 410/6-3-2009,ΦΕΚ Β’ 822/4-5-2009). 12. Την αριθμ. πρωτ. οικ. Δ.Δ. 4489/19-10-2011 απόφαση Περιφέρειας  Α.Μ.-Θ./Δ/νση Διοίκησης περί ορισμού αναπληρωτών Προϊσταμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 13. Την από 1-11-2011 Τροποποίηση της Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ των Αποκεντρωμένη  Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου –  Βιστωνίδας – Ισμαρίδας, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, για την υλοποίηση του έργου του θέματος. 14. Ότι με την πιο πάνω μελέτη προβλέπεται η δημιουργία ανοιγμάτων στον  καλαμιώνα με μη επαναλαμβανόμενες εκβαθύνσεις και κοπής καλαμιών με την χρήση αμφίβιου μηχανήματος, που μπορεί να κινηθεί σε σχετικά ρηχά νερά και σε μαλακό υπόστρωμα και φέρει ειδικό  εξοπλισμό ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτω από το νερό. 15. Ότι τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος έχουν συνταχθεί νομότυπα και σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτέλεσης  των Δημοσίων Έργων, από της Δ.Τ.Ε της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 16. Την διακήρυξη δημοπρασίας του έργου του θέματος, η υπηρεσία:  

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την έγκριση
1. Της μελέτης των τευχών δημοπράτησης του έργου «Διαχείριση του καλαμιώνα της λίμνης Ισμαρίδας» προϋπολογισμού 180.000,00 € που περιλαμβάνει τα τεύχη δημοπράτησης : α) Τιμολόγιο  Μελέτης, β) Προϋπολογισμός μελέτης, γ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, δ) Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, ε)Τεχνική περιγραφή, στ) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, ζ) Προμέτρηση εργασιών,  η)Ανάλυση τιμών, θ)ΦΑΥ και ΣΑΥ και ι) Τεχνικές Προδιαγραφές όπως συντάχθηκαν από την Δ.Τ.Ε της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 2. Της διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «Διαχείριση του  καλαμιώνα της λίμνης Ισμαρίδας» προϋπολογισμού 180.000,00 €, 3. Την δημοπράτηση του έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης  μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει:
1. Την μελέτη των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Διαχείριση του καλαμιώνα της λίμνης Ισμαρίδας» προϋπολογισμού 180.000,00 € που περιλαμβάνει τα τεύχη δημοπράτησης : α) Τιμολόγιο  Μελέτης, β) Προϋπολογισμός μελέτης, γ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, δ) Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, ε)Τεχνική περιγραφή, στ) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, ζ) Προμέτρηση εργασιών,  η)Ανάλυση τιμών, θ) ΦΑΥ και ΣΑΥ και ι) Τεχνικές Προδιαγραφές όπως συντάχθηκαν από την Δ.Τ.Ε της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 2. Την διακήρυξη δημοπρασίας του έργου: «Διαχείριση του  καλαμιώνα της λίμνης Ισμαρίδας» προϋπολογισμού 180.000,00 €, και 3. Την δημοπράτηση του έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 15/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 607 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 11:56
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 14 2012 Απόφαση 16 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή