2012 Απόφαση 5

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 1 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 5 /2012  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και την  Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού για την δημοπράτηση των εργασιών κατασκευής του υποέργου : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ   ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ» Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 370/13-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του  Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος  Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα  Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 5 : Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της  ΠΕ Δράμας με το υπ’  αριθμ. 63/10-01-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Η Πράξη του έργου του θέματος εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης  2007-2013» στον Άξονα Προτεραιότητας 9 - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΘ» με Θεματική Προτεραιότητα 59 - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, με κωδικό ΟΠΣ  49678 και αριθμό πρωτ. 2649/Α/27-10-2011.Για την υλοποίηση της πράξης από την Περιφέρεια ΑΜΘ έχει συναφθεί προγραμματική σύμβαση με την Ιερά Μητρόπολη Δράμας. Ο  προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στα «1.634.754,17»€. Η πράξη περιλαμβάνει δύο Υποέργα : 1 Υποέργο: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ προϋπολογισμού «1.460.000,00»€ με Φ.Π.Α. που αφορά την ανακαίνιση της κεντρικής Αίθουσας του Πνευματικού Κέντρου της  εράς Μητρόπολης Δράμας, προβλέποντας την τοποθέτηση καταλλήλων ηχοαπορροφητικών επιφανειών, νέων κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, εσωτερικά των υπαρχόντων,  σκιάστρων στα παράθυρα, δημιουργία χώρου ελέγχου των ηλεκτρακουστικών εγκαταστάσεων (control room), βεστιαρίου και γραφείου και η αναβάθμιση των χώρων υγιεινής.  Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα κλιματισμού-θέρμανσης-αερισμού. Η μελέτη εγκρίθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου 2446/15-06-2011 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. 2 Υποέργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ προϋπολογισμού «  174.754,17» € με Φ.Π.Α. και αφορά την προμήθεια της επίπλωσης της αίθουσας, Συνεδριακό - Μεταφραστικό και Προβολικό σύστημα. Έχοντας υπόψη την με αριθμό πρωτ.3446/Α  /01-12-2011σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του υποέργου (1) της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής , η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της Διακήρυξης και περίληψης του υποέργου του θέματος καθώς και την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του ιδίου Υποέργου από τους κατωτέρω υπαλλήλους:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Θασίτης Ηρακλής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
2. Παντελίδου Κυριακή Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
3. Μπακάλης Κων/νος Εργοδηγός Τ.Ε.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Εφραιμίδης Αναστάσιος Πολιτικός Μηχανικός
2. Λιόκαλου Ειρήνη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
3. Σαχπαζίδης Χαράλαμπος Εργοδηγός Τ.Ε.
Τα μέλη της Επιτροπής προέκυψαν μετά από κλήρωση σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση,  αραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων», επισυνάπτουμε το από 09-01-2012 σχετικό πρακτικό διενέργειας της κλήρωσης. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από  διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την δημοπράτηση και τα τεύχη του υποέργου 1: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ» καθώς και την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του ιδίου Υποέργου σύμφωνα με το από 09-01-2012 σχετικό πρακτικό διενέργειας της κλήρωσης, αποτελούμενη από τους κατωτέρω υπαλλήλους: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Θασίτης Ηρακλής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
2. Παντελίδου Κυριακή Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
3. Μπακάλης Κων/νος Εργοδηγός Τ.Ε.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Εφραιμίδης Αναστάσιος Πολιτικός Μηχανικός
2. Λιόκαλου Ειρήνη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
3. Σαχπαζίδης Χαράλαμπος Εργοδηγός Τ.Ε.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 5/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 500 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 10:43
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 4 2012 Απόφαση 6 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή