2012 Απόφαση 4

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 Του Πρακτικού αριθ. 1 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 4 /2012  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας και Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού του υποέργου «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού αριθ. 7 από διασταύρωση με Ε.Ο.2. μέχρι Άβατο», του έργου «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού  αριθ. 7 από διασταύρωση με Ε.Ο.2. μέχρι Άβατο» Προϋπολογισμού 6.600.000€. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων  του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής    Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 370/13-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του  Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος  Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα  Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 4 : Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ’ αριθμ. 3745/Ξ-ΔΤΕ-179/17-01-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με: Την αρ. 539/16-11-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία  εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας του έργου του θέματος προϋπολογισμού 6.600.000,00€ με Φ.Π.Α. Το από 17-01-2012 πρακτικό της άγονης δημοπρασίας λόγω του ότι δεν κατατέθηκε  καμιά προφορά, με το οποίο προτείνεται η επαναδημοπράτηση του εν λόγω έργου. Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.1 του Ν. 3669/2008 και το άρθρο 18 της διακήρυξης «αν για οποιονδήποτε  λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία διενεργείται σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή» Η πράξη αυτή με ανακοίνωση θα γνωστοποιηθεί με FAX στους  ενδιαφερόμενους που έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία του διαγωνισμού. Επιπλέον η ανωτέρω πράξη θα τοιχοκολληθεί στον Πίνακα  Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας. Ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά, μπορούν να συμμετάσχουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού εφόσον τα  ζητήσουν μέχρι έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία του διαγωνισμού. Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία: 

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Γ ια το υποέργο «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού αριθ. 7 από διασταύρωση με Ε.Ο.2. μέχρι Άβατο», του έργου «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού αριθ. 7 από διασταύρωση με Ε.Ο.2. μέχρι Άβατο»: 1.  Την Έγκριση του από 17-01-2012 πρακτικού άγονης δημοπρασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού για το εν λόγω έργο . 2. Τον καθορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού, σύμφωνα με  το άρθρο 18 της διακήρυξης, με την ίδια επιτροπή διεξαγωγής του αρχικού διαγωνισμού ( άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 3669/2008). Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των  προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 6η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. ( ώρα λήξης προσφορών). Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από  διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει το συνημμένο από 17-01-2012 Πρακτικό άγονης δημοπρασίας του υποέργου «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού αριθ. 7 από διασταύρωση με Ε.Ο.2. μέχρι Άβατο», του έργου «Βελτίωση  Επαρχιακής Οδού αριθ. 7 από διασταύρωση με Ε.Ο.2. μέχρι Άβατο» Προϋπολογισμού 6.600.000€ και καθορίζει ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 18 της  διακήρυξης, με την ίδια  επιτροπή διεξαγωγής του αρχικού διαγωνισμού (άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 3669/2008) την 6η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.. Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 4/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 458 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 10:26
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 3 2012 Απόφαση 5 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή