2012 Απόφαση 3

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 Του Πρακτικού αριθ. 1 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 3 /2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τον έλεγχο των εκ νέου υποβληθέντων  δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό και έγκριση σύναψης σύμβασης του έργου : «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β’ Φάση)» . Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιανουαρίου 2012  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 370/13-1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε  μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος,  3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος , 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος,  9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 : Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση  Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 02/65/09-01-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με: 1. Τις διατάξεις των Ν.3669/08, «Κύρωση της  κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων(ΦΕΚ Α 116/18-6-2008)». παράγραφο 2 του άρθρου 26 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και   της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα. 3. Το Π.Δ 144/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής – Μακεδονίας και Θράκης». 4. Την Εγκύκλιο 6 αριθμ.  πρωτ. 2067/14-01-2011 Δημόσιες συμβάσεις έργων , προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011. 5. Την με αριθμ. 394/16-9-2011  (30/2011 πρακτικό) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης για έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού. 6. Το με αριθ. 02/5874/28-12-2011 έγγραφο της  Δ./νσης Τεχνικών Έργων, με το οποίο ζητείται να προσκομισθούν εκ νέου, επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προσκομίσθηκαν στο διαγωνισμό και έχει τυχόν λήξει ο χρόνος  ισχύος τους, επί πλέον δε, πιστοποιητικό περί μη κηρύξεως σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε). 7. Την  από 05-01-2012 αίτηση υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών του αναδόχου, που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα. Και επειδή Μετά την υποβολή και έλεγχο των εκ νέου υποβληθέντων  δικαιολογητικών, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 26 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε) σε συνδυασμό με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης του έργου του θέματος, διαπιστώσαμε ότι υποβλήθηκαν  εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις , η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την σύναψη και υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β΄Φάση)» με την μειοδότρια Κ/Ξ εργοληπτικών επιχειρήσεων ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  – ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ με την προσφερθείσα μέση έκπτωση τριάντα επτά και είκοσι τέσσερα (37,24%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας  – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την σύναψη και υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β΄Φάση)» με την μειοδότρια Κ/Ξ εργοληπτικών επιχειρήσεων ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ με την προσφερθείσα μέση έκπτωση τριάντα επτά και είκοσι τέσσερα (37,24%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, μετά τον επανέλεγχο των  δικαιολογητικών συμμετοχής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 3/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε

                                                       


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 532 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 10:22
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Απόφαση 2 2012 Απόφαση 4 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή