Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 674

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Του Πρακτικού αριθ. 44/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 674 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού δικτύου» προϋπολογισμού :350.000,00€ .
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5720/23-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: η κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 674 : Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας με το υπ’ αριθμ. 146/19-12-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Μετά την διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: "Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού δικτύου" με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ − ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» του Ν. 3669/2008 και σύμφωνα με το από 14-12-2011 συνημμένο πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού της 06-12-2011 του έργου του θέματος, κατατέθηκαν συνολικά 5 προσφορές και μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών ως προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η επιχείρηση ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΒΕΕ με έκπτωση 52,00%.
Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του πρακτικού της Δημοπρασίας και την ανάδειξη σαν μειοδότριας του έργου του θέματος την εταιρεία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΒΕΕ» με έκπτωση 52,00%.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό της Δημοπρασίας και την ανάδειξη σαν μειοδότριας του έργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού δικτύου» προϋπολογισμού :350.000,00€, την εταιρεία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΤΒΕΕ» με έκπτωση 52,00%.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 674/2011.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
       ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                          ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 421 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 08:34
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 673 2011 Απόφαση 675 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή