Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 673

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 44/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 673 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης και συγκρότησης Επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση καλωδίων ηλεκτροφωτισμών οδικού δικτύου Ν. Καβάλας» προϋπολογισμού 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5720/23-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: η κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 673 : Εισηγούμενη το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 02/5720/οικ./16-12-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Το έργο σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 315/10-11-2011 (πρακτικό 22/2011) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, που εγκρίνει και τροποποιεί το Πρόγραμμα έργων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης έτους 2011, σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης, χρηματοδοτείται από το παραπάνω πρόγραμμα σε βάρος του έργου «Αποκατάσταση καλωδίων ηλεκτροφωτισμών οδικού δικτύου Ν. Καβάλας» με Κ.Ε. 112003034 ( ΚΑΠ Οδ. Δίκτυο ) και πίστωση για το 2011 ποσού 150.000,00€. Με το προτεινόμενο έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες αντικατάστασης των υπόγειων καλωδίων που εκλάπησαν και αποκατάστασης όλων των ζημιών που προξενήθηκαν σε εγκαταστάσεις υφιστάμενων δικτύων οδικού φωτισμού. Επιπλέον, προβλέπεται να γίνουν εργασίες ανακατασκευής των φρεατίων των εγκαταστάσεων των δικτύων. Η τεχνική μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 02/5256/οικ./30-11-2011 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π/Ε. Καβάλας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 121.951,22 + 28.048,78 Φ.Π.Α. = 150.000,00 €.
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του έργου του θέματος, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

α) Την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης και β) τη συγκρότηση της επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη που κληρώθηκαν σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/07-11-2011 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
Τακτικά μέλη:
1. Βασίλειος Γυρίκης, Πολιτικός Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας, ως πρόεδρος,
2. Φωτεινή Παγώνη, Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ της Δ.Τ.Ε Π/Ε. Καβάλας, ως μέλος και
3. Χρήσιμος Κυριαζής, Εργοδηγός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας, ως μέλος,
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Χρυσάνθη Σκοτίδα, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας,
2. Κωνσταντίνος Καψιμάλης, Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας και
3. Αθανασία Γανίτη, Πολιτικός Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας.
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συνημμένη διακήρυξη του έργου: «Αποκατάσταση καλωδίων ηλεκτροφωτισμών οδικού δικτύου Ν. Καβάλας» προϋπολογισμού 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και συγκροτεί επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με το από 16-12-2011 συνημμένο Πρακτικό κλήρωσης, αποτελούμενη από τους:
Τακτικά μέλη:
1. Βασίλειος Γυρίκης, Πολιτικός Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας, ως πρόεδρος,
2. Φωτεινή Παγώνη, Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ της Δ.Τ.Ε Π/Ε. Καβάλας, ως μέλος και
3. Χρήσιμος Κυριαζής, Εργοδηγός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας, ως μέλος,
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Χρυσάνθη Σκοτίδα, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας,
2. Κωνσταντίνος Καψιμάλης, Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας και
3. Αθανασία Γανίτη, Πολιτικός Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας.
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 673/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 342 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 08:38
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 672 2011 Απόφαση 674 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή