Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 661

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 44/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 661 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 2/2011 του Δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη σχετικά με την ανάθεση εργασιών καθαριότητας των κτιρίων της έδρας της Π.Α.Μ.Θ. και της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 150.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Διακήρυξη 02/2011). Στην Κομοτηνή σήμερα στις 29 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5720/23-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος, 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: η κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 661 : Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη σχετικά με την ανάθεση εργασιών καθαριότητας των κτιρίων της έδρας της Π.Α.Μ.Θ. και της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, με το από 5-12-2011 συνημμένο Πρακτικό 2 έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Η επιτροπή, μετά την απόφαση 557/39/29-11-2011 της Οικονομικής Επιτροπής που έκρινε ότι οι κατατεθειμένες προσφορές πληρούν τους όρους της διακήρυξης, προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής, κατά αύξουσα σειρά: 1.ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 2.ΤΣΙΡΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3.ΦΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4.RECATEC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ 5.ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε «TECH CLEANING» 6.ΑΝΑΞ Α.Ε ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ • «ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.E » προσφέρει την τιμή των Ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίω  εβδομήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (93.578,40€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. • «ΤΣΙΡΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» προσφέρει την τιμή των Εκατόν επτά χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και τριάντα λεπτών ( 107.686,30€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. • «ΦΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» προσφέρει την τιμή των Εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων διακοσίων δεκαεννέα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (133.219,88€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. • «RECATEC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ» προσφέρει την τιμή των Εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (134.992,30€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. • «ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε/ TECH -CLEANING », προσφέρει την τιμή των Εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (145.740,24€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. • «ΑΝΑΞ Α.Ε ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» προσφέρει την τιμή των Εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (146.360,16€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

                                           ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                    ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ
ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.E                                              93.578,40
ΤΣΙΡΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                            107.686,30
ΦΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                            133.219,88

RECATEC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ

                                           134.992,30

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε TECH -
CLEANING

                                           145.740,24

ΑΝΑΞ Α.Ε ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                           146.360,16

Στη συνέχεια, η Επιτροπή ελέγχοντας εξονυχιστικά τις αναλύσεις των οικονομικών προσφορών    σύμφωνα με το άρθρο 68 Ν.3863/2010, διαπίστωσε τα εξής:  1. α. Η προσφορά της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας δεν καλύπτει το ελάχιστο εργατικό κόστος. Το υπολογιζόμενο εργατικό κόστος της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 5.155,44€ ενώ σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία πρέπει να ανέρχονταν στο ποσό των 5.532,98€. β. Δεν έχουν υπολογιστεί οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη επί των νομίμων μηνιαίων αποδοχών εργαζομένων με το νόμιμο ποσοστό που καθορίζεται από το ΙΚΑ ήτοι 28,56%. γ. Οι ώρες καθαριότητας οι οποίες δίνονται ανά μήνα και ανέρχονται σε 572,18, συγκριτικά με τις ώρες των άλλων προσφορών υπολείπονται των άλλων προσφορών κατά πολύ και τίθεται το εύλογο ερώτημα αν μπορεί να γίνει καλός καθαρισμός των χώρων με βάση τις ανωτέρω ώρες. δ. Στη συγκεντρωτική οικονομική προσφορά ο χρόνος ισχύος της προσφοράς του ολογράφως είναι 30 ημερών ενώ αριθμητικώς 120 ημερών. 2. α. Στην προσφορά του «ΤΣΙΡΙΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» δεν υπολογίζεται στη μηνιαία οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών που ανέρχεται στο ποσό των 7.295,82€ το ποσό των μηνιαίων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 224,13€, οπότε η προσφορά του δεν είναι σωστή και ως εκ τούτου και η ετήσια οικονομική προσφορά του, ποσού 107.686,30€ με ΦΠΑ θα πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των 110.994,48€. β. Επίσης δεν αναφέρει ποια είναι η κλαδική σύμβαση την οποία επικαλείται (καθαρίστριες κλαδική) γ. Οι ώρες καθαριότητας οι οποίες δίνονται ανά μήνα και είναι 645,33 συγκριτικά με τις ώρες των άλλων προσφορών υπολείπονται των άλλων προσφορών κατά πολύ και τίθεται το εύλογο ερώτημα αν μπορεί να γίνει καλός καθαρισμός των χώρων με τις ανωτέρω ώρες. 3. α. Στην προσφορά του «ΦΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» δεν καλύπτεται το ελάχιστο εργατικό κόστος. Το υπολογιζόμενο εργατικό κόστος στην προσφορά του κου Φώλη ανέρχεται στο ποσό των 7.376,64€ ενώ σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία πρέπει να ανερχόταν στο ποσό των 9.435,99€. β. Στη γραμμή 6 της Οικονομικής προσφοράς και στη στήλη <<μηνιαίες ώρες εργασίας εργαζομένων>> δεν έχουν υπολογιστεί σωστά οι ώρες οι οποίες πρέπει να είναι 0,25 αντί των 3, οπότε το σύνολο των μηνιαίων ωρών εργασίας των εργαζομένων διαφοροποιείται και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπολογιστεί με σαφήνεια το εργατικό κόστος. γ. Επίσης δεν αναφέρεται ολογράφως με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ η ετήσια και μηνιαία οικονομική προσφορά του σύμφωνα με την διακήρυξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ σελ. 10 [(α.) Η οικονομική προσφορά που θα δοθεί για το σύνολο των υπηρεσιών του καθαρισμού σε μηνιαία και εξαμηνιαία βάση, επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς όταν δοθεί για μέρος αυτής (το ποσό της προσφοράς θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως με και χωρίς ΦΠΑ)] δ. Ο υπολογισμός της ετήσιας οικονομικής προσφοράς δεν προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της μηνιαίας οικονομικής προσφοράς επί 12 μηνών (7.869,18€ χ 12 =94.430,16€ χ 23% = 116.149,10€ έναντι 133.219,88€). 4. α. Στην προσφορά της εταιρείας «RECATEC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.ΠΕ.» στη γραμμή 5 και στη στήλη <<μηνιαίες ώρες εργασίας εργαζομένων>> δεν έχουν υπολογιστεί σωστά οι

μηνιαίες ώρες 122,11 αντί 61,053. β. Το ποσό 4.223,21 που αφορά τις νόμιμες αποδοχές εργαζομένων ανά μήνα δεν συμφωνεί με το ποσό που αναγράφεται στον πίνακα της οικονομικής προσφοράς 3.619,89€ καθώς επίσης και το ποσό 1.204,04€ των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη αντί 1.032,03€ που αναγράφεται στη αντίστοιχη στήλη του πίνακα της προσφοράς. γ. Στο ποσό της μηνιαίας οικονομικής προσφοράς 9.145,82€ έχει υπολογιστεί λάθος ποσό για τις μηνιαίες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων ήτοι 468,57€ αντί του ποσού 280,96€. δ. Η οικονομική προσφορά του δεν καλύπτει το ελάχιστο εργατικό κόστος. Το υπολογιζόμενο εργατικό κόστος της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 4.651,92€ ενώ σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία πρέπει να ανερχόταν στο ποσό των 7.503,44€. ε. Στην οικονομική προσφορά του στις σειρές 1η , 2η και 6η δεν έχουν υπολογιστεί αναλυτικά οι ώρες και οι εργατικές εισφορές ανά χώρο καθαρισμού παρόλο που το σύνολο των τ.μ. είναι το ίδιο και οι εφαρμογές ανά εβδομάδα σε κάποιους χώρους δίνονται, σύμφωνα με τη διακήρυξη, για τον μεγαλύτερο αριθμό ημερών. 5. α. Στην προσφορά της εταιρείας «TECH CLEANING ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΚΑΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» δεν αναγράφεται ολογράφως η μηνιαία και ετήσια οικονομική προσφορά συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. β. Στη γραμμή 12 και στη στήλη <<μηνιαίες ώρες εργασίας εργαζομένων>> είναι λάθος υπολογισμένες οι ώρες και αντί για 8,67 θα έπρεπε να είναι 17,33. 6. α. Η προσφορά της εταιρείας «ΑΝΑΞ Α.Ε.» δεν καλύπτει το ελάχιστο εργατικό κόστος. Το υπολογιζόμενο εργατικό κόστος της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 9.378,00€ ενώ σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία θα έπρεπε να ανερχόταν στο ποσό των 10.868,89€. ΑΔΑ: ΒΟΝ57ΛΒ-242 Σύμφωνα με την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, καμία από τις έξι (6) οικονομικές προσφορές δεν πληροί τους όρους του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών για τους λόγους που ήδη έχουν αναφερθεί παραπάνω. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος, παρουσία και των υπολοίπων μελών της επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών, κ. Παύλος Παπατζίκης ο οποίος μετά από διαλογική συζήτηση , ανέφερε, ότι η επιτροπή ομόφωνα προτείνει την απόρριψη όλων των οικονομικών προσφορών και την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με επανακαθαρισμό των όρων. Κατόπιν τούτου, η επιτροπή διαγωνισμού: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση του συνημμένου Πρακτικού 2/2011 , την απόρριψη όλων των οικονομικών προσφορών, την ακύρωση του υφιστάμενου διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξη νέου με επανακαθορισμό των όρων. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

                   Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
                    (Με ψήφους 6 υπέρ και 2 λευκά)

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικού 2/2011 του Δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη σχετικά με την ανάθεση εργασιών καθαριότητας των κτιρίων της έδρας της Π.Α.Μ.Θ. και της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 150.000,00€, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. (Διακήρυξη 02/2011) , την απόρριψη όλων των οικονομικών προσφορών για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο Πρακτικό 2/2011, την ακύρωση του υφιστάμενου διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξη νέου διαγωνισμού με
επανακαθορισμό των όρων. Μειοψήφησαν τα μέλη Σταύρος Καβαρατζής και Κων/νος Μιχελής ψηφίζοντας Λευκό, για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 661/2011. 

                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                        ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                        ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

                                                                          ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

 

 

Διαβάστηκε 421 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 08:48
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 660 2011 Απόφαση 662 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή