Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 659

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 43/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 659 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την Έγκριση δαπάνης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για συνδιοργάνωση των εορταστικών εκδηλώσεων με την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Παγγαίου. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5544 /14-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απούσα ήταν: η κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, οι οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 659 :Εισηγούμενη το εικοστό θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση δημόσιας υγείας & κοινωνικής μέριμνας της της Π.Ε.Καβάλας με το το υπ’ αριθμ. 07/6396 /16-12-2011 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Παγγαίου σε συνεργασία με το Δήμο Παγγαίου, διοργανώνουν από τις 26 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2011, εορταστικές εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο αυτό πρόκειται να δημιουργηθεί ένα μικρό Χριστουγεννιάτικο χωριό στην πλατεία της Ελευθερούπολης, όπου θα γίνουν λάβουν χώρα διάφορα δρώμενα, ενώ τρενάκι θα ταξιδεύει τα παιδιά στις γειτονιές της Ελευθερούπολης. Από τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας , είναι προφανές ότι προκύπτει όφελος για την προαγωγή αλλά και παραγωγή του πολιτισμού στην ευρύτερη περιοχή. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία: Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης και την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού αυτής και συγκεκριμένα την αμοιβή του επιχειρηματία που έχει το τρενάκι με την επωνυμία Γιώργος Τζουρούς κ ΣΙΑ ΟΕ, με το ποσό των 1.500ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με ΑΦΜ 999350878 και την αμοιβή του καλλιτέχνη «Πολυθέαμα Κρόκο και Λίνο» με το ποσό των 1.500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με ΑΦΜ 99887424. Το συνολικό ποσό της συνδιοργάνωσης είναι 3.000€, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Παγγαίου σε συνεργασία με το Δήμο Παγγαίου από τις 26 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2011 των εορταστικών εκδηλώσεων και συγκεκριμένα την αμοιβή του επιχειρηματία που έχει το τρενάκι με την επωνυμία Γιώργος Τζουρούς κ ΣΙΑ ΟΕ, με το ποσό των 1.500ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με ΑΦΜ 999350878 και την αμοιβή του καλλιτέχνη «Πολυθέαμα Κρόκο και Λίνο» με το ποσό των 1.500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με ΑΦΜ 99887424. Το συνολικό ποσό της συνδιοργάνωσης είναι 3.000€, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 659/2011. ΑΔΑ: 45ΨΞ7ΛΒ-ΞΩΝ 

                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                        ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΙΔΟΥ
                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                        ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

                                                                          ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΝΤΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Διαβάστηκε 427 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 14:13
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 658 2011 Απόφαση 660 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή