Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 645

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 43/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 645 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση παράτασης σύμβασης του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «φύλαξη των χώρων του Διοικητηρίου της ΠΕ Καβάλας».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5544 /14-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απούσα ήταν: η κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, οι οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 645 : Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η η Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της ΠΕ Καβάλας,με το υπ’ αριθμ. 03/οικ.5361/13-12-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής; Σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.3 του Ν.3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για: «Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους».Ύστερα από τα παραπάνω, εισηγούμαστε την παράταση της σύμβασης με αριθ. πρωτ.3/οικ.3049/29-8-2011 που αφορά τον πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου «για την φύλαξη των χώρων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καβάλας» , που υπογράφτηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Αρχέλαο Γρανά και από τον μειοδότη SECURITY CHAMPION ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΙΟΝΙΔΗΣ , ποσού 3.600,00 ευρώ τον μήνα ,μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που αναδείχτηκε από τον εν λόγω πρόχειρο διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 03/2011.Στην παραπάνω διακήρυξη και σύμβαση υπάρχει όρος παράτασης της σύμβασης έως τρείς (3) μήνες με το ίδιο τίμημα.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η υπηρεσία : 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την ενεργοποίηση του όρου παράτασης έως την ολοκλήρωση του νέου διαγωνισμού του 2012 που αφορά την ανάδειξη αναδόχου «για την φύλαξη των χώρων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καβάλας»
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 καθώς και την θετική εισήγηση του νομικού της ΠΑΜΘ κ. Κ.Γούναρη :

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(με ψήφους 5 υπέρ και 3 κατά)

Εγκρίνει την παράταση σύμβασης με τη εταιρεία SECURITY CHAMPION ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΙΟΝΙΔΗΣ που ανεδείχθη από τον πρόχειρο διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 03/2011 ,για την «φύλαξη των χώρων του Διοικητηρίου της ΠΕ Καβάλας» έως την ολοκλήρωση του νέου διαγωνισμού του 2012 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/3/2012 (3 μήνες).
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σταύρος Καβαρατζής, Κωνσταντίνος Μιχελής και Χρήστος Τρέλλης μειοψήφησαν ψηφίζοντας κατά για τους λόγους, που αναφέρθηκαν και καταχωρήθηκαν στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 645/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΝΤΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Διαβάστηκε 376 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012 09:30
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 644 2011 Απόφαση 646 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή