Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 633

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 42/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 633 /2011  ΠΕΡΙΛΗΨΗ:. Κατάρτιση της 5ης Τροποποίησης  Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2011. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 15 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ.5498 /14-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος   χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 3),Νικόλαος     
Πατήρας μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Δημήτριος Σαλτούρος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος ,9)  Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απούσες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, οι οποίες απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  Καθήκοντα  Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 633 : Εισηγούμενος το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Τρύφων Εξάρχου , Δ/ντης  Οικονομικού της ΠΑΜΘ , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 15-12-2011 έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 70 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180/τ.α/22-08-2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη  δημοσιονομική εξυγίανση» δόθηκε η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων του σχολικού έτους 2010-2011 που είχαν συναφθεί από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για τη  μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την περίοδο από 01-09-2011 έως 31-12-2011 στις περιπτώσεις που οι διαγωνισμοί δεν είχαν  ολοκληρωθεί. Επειδή στην Περιφέρειά μας οι διαγωνισμοί σε όλους τους Δήμους δεν είχαν ολοκληρωθεί δόθηκε από την Περιφέρεια παράταση των συμβάσεων μέχρι  31/12/2011. Κατόπιν αυτού οι προϋπολογισθείσες πιστώσεις για το διάστημα αυτό πρέπει να εγγραφούν στον Προϋπολογισμό του έτους 2011, για να είναι δυνατή η  πληρωμή των δαπανών και εντός του οικονομικού έτους 2012. 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 1) Στον Ειδικό Φορέα 0191 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης α Στο σκέλος των εσόδων Αύξηση ποσού 185.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1252.0002 «Επιχορηγήσεις από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες  (μεταφορά μαθητών)» και β. Στο σκέλος των εξόδων β.1 αύξηση ποσού 185.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0821 β.2 αύξηση ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0875  «Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας» β.3 μείωση ποσού 2.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1711 «Προμήθεια επίπλων» 2) Στον Ειδικό Φορέα 0192 της Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης α Στο σκέλος των εσόδων Αύξηση ποσού 670.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1252.0002 «Επιχορηγήσεις από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές  δαπάνες (μεταφορά μαθητών)» κα β. Στο σκέλος των εξόδων Αύξηση ποσού 670.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0821 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ  1) Στον  Ειδικό Φορέα 1191 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης α Στο σκέλος των εσόδων Αύξηση ποσού 140.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1252.0002 «Επιχορηγήσεις  από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες (μεταφορά μαθητών)» και β. Στο σκέλος των εξόδων Αύξηση ποσού 140.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0821 2) Στον Ειδικό   Φορέα 1192 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης α Στο σκέλος των εσόδων Αύξηση ποσού 180.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1252.0002 «Επιχορηγήσεις από  ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες (μεταφορά μαθητών)» και  β. Στο σκέλος των εξόδων Αύξηση ποσού 180.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0821 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ 1) Στον Ειδικό Φορέα 2072 της Διεύθυνσης Διοικητικού –Οικονομικού α Στο σκέλος των εσόδων α.1 εγγραφή ποσού 53.000,00€ στον κωδικό αριθμό  0159 «Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες (μισθοδοσία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου τμήματος Κτηνιατρικής) α.2 μείωση ποσού 53.000,00€ στον Κωδικό αριθμό  1252.0002 «Επιχορηγήσεις από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες (μισθοδοσία)» 2) Στον Ειδικό Φορέα 2191 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης α Στο σκέλος  των εσόδων Αύξηση ποσού 368.800,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1252.0002 «Επιχορηγήσεις από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες (μεταφορά μαθητών)» και β. Στο  σκέλος των εξόδων Αύξηση ποσού 368.800,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0821 3) Στον Ειδικό Φορέα 2192 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης α Στο σκέλος των  εσόδων Αύξηση ποσού 599.150,00€ στον Κωδικό Αριθμό 1252.0002 «Επιχορηγήσεις από ΚΑΠ για  λειτουργικές & λοιπές δαπάνες (μεταφορά μαθητών)» και β. Στο σκέλος  των εξόδων Αύξηση ποσού 599.150,00€ στον Κωδικό Αριθμό 0821 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 1) Στον Ειδικό Φορέα 3191 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης α Στο σκέλος των εσόδων Αύξηση ποσού 350.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1252.0002 «Επιχορηγήσεις από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες  (μεταφορά μαθητών)» και β. Στο σκέλος των εξόδων Αύξηση ποσού 350.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0821 2) Στον Ειδικό Φορέα 3192 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης α Στο σκέλος των εσόδων Αύξηση ποσού 705.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1252.0002 «Επιχορηγήσεις από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες  (μεταφορά μαθητών)» και β. Στο σκέλος των εξόδων Αύξηση ποσού 705.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0821 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ 1) Στον Ειδικό Φορέα  4191 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης α Στο σκέλος των εσόδων Αύξηση ποσού 170.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1252.0002 «Επιχορηγήσεις από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες (μεταφορά μαθητών)» και β. Στο σκέλος των εξόδων Αύξηση ποσού 170.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0821 2) Στον Ειδικό Φορέα 4192  της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης α Στο σκέλος των εσόδων Αύξηση ποσού 730.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1252.0002 «Επιχορηγήσεις από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες (μεταφορά μαθητών)» και  β. Στο σκέλος των εξόδων Αύξηση ποσού 730.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0821 Τέλος, μετά από τις μεταβολές  αυτές της 5ης τροποποίησης, ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός της Περιφέρειάς μας ανέρχεται στα έσοδα και στα έξοδα στο ποσό των 144,434.852,74€  

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την έγκριση της 5ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2011. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

Α Π Ο Φ ΑΣ Ι Ζ Ε Ι Κ ΑΤ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
(με ψήφους 5 υπέρ και 3 λευκό)

Καταρτίζει την 5η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης οικονομικού έτους 2011, όπως φαίνεται στην συνημμένη εισηγητική  κθεση και παραπέμπει το θέμαστο Περιφερειακό συμβούλιο για ψήφιση , λόγω αρμοδιότητας. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σταύρος Καβαρατζής, Κωνσταντίνος  Μιχελής και Χρήστος Τρέλλης μειοψήφησαν ψηφίζοντας Λευκό για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταχωρήθηκαν στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 633/2011.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ
                                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                                                                       ΝΤΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Διαβάστηκε 305 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 12:44
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 632 2011 Απόφαση 634 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή