Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 631

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Του Πρακτικού αριθ. 41/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 631 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση  μετακινήσεων του Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών ΑΜΘ. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική   Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5335/6-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε  μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2)  Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος  Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 631: Εισηγούμενος το εικοστό πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών ότι σύμφωνα με το άρθρο 184  του Ν.3852/2010, οι Περιφερειάρχες, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι μετακινούνται εκτός της έδρας της Περιφέρειας μετά από απόφαση της  Οικονομικής επιτροπής. Κατόπιν τούτου ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την έγκριση των μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών ΠΕ Ξάνθης Φώτιου Καραλίδη , ΠΕ Καβάλας Αρχέλαου Γρανά του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού  Τουρισμού ΠΑΜΘ Κων/νου Παπακοσμά, του Περιφερειακού Συμβούλου – Προέδρου Α.Ε.Ν.Α.Κ. Γεώργιου Γερομάρκου και του Περιφερειακού Συμβούλου – Προέδρου  ΒΙΟΠΑΚ Χρυσόστομου Παπαδόπουλου. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του  άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 A. Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τις παρακάτω μετακινήσεις των Αντιπεριφερειαρχών ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Καβάλας του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Τουρισμού ΠΑΜΘ και του Περιφερειακού  Συμβούλου – Προέδρου Α.Ε.Ν.Α.Κ. ως εξής: Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ξάνθης Φώτιου Καραλίδη 1. 5/12/2011 με επιστροφή 7/12/2011 Αθήνα – Επίσκεψη στο Υπουργείο  Εργασίας και στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συνάντηση με τον κ. Μωραΐτη. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας Αρχέλαου Γρανά 1. 15/12/2011  με επιστροφή 15/12/2011 Αθήνα – Συνάντηση με τον Δημήτριο Λάμπρου Διευθυντή Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης για θέματα ενδιαφέροντος Τουριστικής προβολής  της ΠΑΜΘ. Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Τουρισμού ΠΑΜΘ Κων/νου Παπακοσμά 1. 15/12/2011 με επιστροφή 15/12/2011 Αθήνα – Συνάντηση με τον  Δημήτριο Λάμπρου Διευθυντή Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης για θέματα ενδιαφέροντος Τουριστικής προβολής της ΠΑΜΘ. Περιφερειακού Συμβούλου – Προέδρου   Α.Ε.Ν.Α.Κ. Γεώργιου Γερομάρκου 1. 15/12/2011 με επιστροφή 15/12/2011 Αθήνα – Συνάντηση με τον Δημήτριο Λάμπρου Διευθυντή Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης για  θέματα ενδιαφέροντος Τουριστικής προβολής της ΠΑΜΘ. 

 Β . Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο ΨΗ ΦΙ Α (Με ψήφους 7 υπέρ και 2 κατά)

Εγκρίνει την μετακίνηση του Περιφερειακού Συμβούλου και Προέδρου του ΒΙΟΠΑ Χρυσόστομου Παπαδόπουλου σε βάρος του ειδικού φορέα ΚΑΕ:3072.0716, ως εξής: 1.  15/12/2011 με επιστροφή 15/12/2011 Αθήνα – Συνάντηση με τον Δημήτριο Λάμπρου Διευθυντή Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης για θέματα ενδιαφέροντος Τουριστικής  προβολής της ΠΑΜΘ. Μειοψήφησαν τα μέλη Σταύρος Καβαρατζής και Κων/νος Μιχελής, οι οποίοι ψήφισαν Κατά αναφέροντας ότι: «Δεν κρίθηκε επαρκής ο λόγος της  συμμετοχής του συναδέλφου Περιφερειακού Συμβούλου». Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 631/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                                                                                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
                                                                                                            ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 337 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 12:31
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 630 2011 Απόφαση 632 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή