Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 630

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 41/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 630 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση ποσού  μίσθωσης ενός (1)ιδιωτικού ειδικού μηχ/τος αποχιονισμού- αλατιέρας. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5335/6-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε  μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2)  Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος  Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 630: Εισηγούμενος το εικοστό τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Θωμάς Καραβάς Δ/ντης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας, έθεσε υπόψη των μελών της  επιτροπής το υπ’ αριθμ.02/5156/25-11- 2011 έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Κατόπιν των αριθ. πρωτ οικ.4033/26-10- 2011 έγγραφο της  Περιφέρειας .Αν. Μακεδονίας – Θράκης και της αριθ. πρωτ 1530/31-10-2011 απόφασης ΔΤΕ - Έδρας, εν όψει της χειμερινής περιόδου προκειμένου να αντιμετωπίσουμε  αυξημένες ανάγκες στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Καβάλας συνολικού μήκους 650 χιλ. είναι απαραίτητο να προβούμε στη μίσθωση ενός (1) ιδιωτικού ειδικού  μηχ/τος αποχιονισμού- αλατιέρας . Το μέγιστο της προβλεπόμενης δαπάνης για την χειμερινή περίοδο από 20-12-2011 έως 20-3-2012 ανά μηχ/μα ανέρχεται σε #  14.760,00 # € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία 

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την έγκριση διάθεσης της σχετικής δαπάνης εις βάρος της προβλεπόμενης πίστωσης που περιλήφθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης  έτους 2011 με την αριθ. αποφ. 315/10-11-2011 – κωδ. Έργου 21 . Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την διάθεση δαπάνης για την μίσθωση ενός ιδιωτικού μηχανήματος αποχιονισμού – αλατιέρας, σε βάρος της πίστωσης που περιλήφθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα  της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης έτους 2011 με την αριθ. αποφ. 315/10-11-2011 – κωδ. Έργου 21 , από την εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ DΙΟΝ Ε.Ε.-Δ.  ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με το ποσό των 12.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ). Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 630/2011.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 377 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 12:25
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 629 2011 Απόφαση 631 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή