Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 617

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 41/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 617 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του από 30/11/2011 πρακτικού διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο «τη χαμηλότερη τιμή» για την προμήθεια και μεταφορά χιλίων διακοσίων τόνων (1200,00) μη εμπορεύσιμου αλατιού για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου .
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5335/6-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 617 : Εισηγούμενος το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Απόστολος Ψαράς, Προϊστάμενος ΤΜΕΣΛΕ Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. Η-6402/1-12-2011 έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Στην Αλεξανδρούπολη στις 30 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2011 και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασαν για την αξιολόγηση του ανωτέρω διαγωνισμού οι παρακάτω:
1.Διαμαντής Χρήστος ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Γ’β ως πρόεδρο
2.Καλεντζίδης Βλάσης ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός με Α΄Β ως μέλος
3.Τσολακίδης Γεώργιος ΤΕ Πολιτικός Μηχανικό με Α’β ως μέλος
που αποτελούν τη επιτροπή διαγωνισμού που ορίσθηκε με την αριθμ 497/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής ,Μακεδονίας Θράκης για την με αριθμ. Η- 5300/2011 διακήρυξη.
Μετά τη λήξη της ώρας η επιτροπή παραλαμβάνει (αριθμεί , υπογράφει) μία προσφορά των :
1. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΛΥΚΩΝ Α.Ε.
Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, εξετάζοντας προσεκτικά τα δικαιολογητικά και διαπίστωσε ότι αυτά ήταν σύμφωνα με όσα αναφέρονταν στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού .
Στην συνέχεια η επιτροπή έκανε αξιολόγηση της μοναδικής οικονομικής προσφοράς που κατατέθηκε και είχε ως εξής :
1. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.
Α. Κόστος Αλατιού
1. Τιμή ανά τόνο 36,23.€ x 13% Φ.Π.Α. = 40,94 € χ 1.200 τόνους = 49.128,00 €.
Β. Κόστος Μεταφοράς Αλατιού
Τιμή ανά τόνο 12,65 € χ 23% Φ.Π.Α = 15,56 € χ 1.200 τόνους = 18.672,00 € για παράδοση στους χώρους εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας όπως αναφέρονται στην Διακήρυξη. Συνολικό κόστος για την προμήθεια και μεταφορά χιλίων διακοσίων τόνων (1.200,00) μη εμπορεύσιμου αλατιού στις εγκαταστάσεις μας όπως αναφέρονται στην Διακήρυξη : 49.128,00€ + 18.672,00€ = 67.800,00€ Εξήντα επτά χιλιάδες οχτακόσια ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η επιτροπή διαγωνισμού διαπίστωσε ότι η προσφορά και όλα τα δικαιολογητικά, που συνόδευαν αυτή, ήταν σύμφωνα με την αριθμ. Η-5300/2011 διακήρυξη και αφού έλαβε υπόψη :
α). Ότι βρισκόμαστε είδη στην χειμερινή περίοδο με αποτέλεσμα οι ανάγκες και η ζήτηση για αλάτι να είναι αυξημένες,
β). Το ότι αν υπάρξουν έντονα καιρικά φαινόμενα οι αποθηκευμένες ποσότητες αλατιού , από παρελθόντα έτη, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν.
γ). Ότι δόθηκε η κατά τον νόμο δημοσιότητα στον διαγωνισμό, με την δημοσίευση της Διακήρυξης σε ημερήσια εφημερίδα του Νομού , την ανάρτηση της στον δικτυακό τόπο και στον πίνακα ανακοινώσεων της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ καθώς επίσης και στον δικτυακό τόπο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ , ενώ κοινοποιήθηκε και στο Εμπορικό Επιμελητήριο
ε). Το γεγονός ότι η προσφορά των Ελληνικών Αλυκών Α.Ε. παρότι είναι μοναδική είναι συμφέρουσα συγκρινόμενη με στοιχεία από την προμήθεια μη εμπορεύσιμου αλατιού των προηγουμένων ετών, ενώ επίσης είναι εντός της προϋπολογισθείσης δαπάνης. Αποφάσισε ότι η προσφορά των Ελληνικών Αλυκών Α.Ε. κρίνεται συμφέρουσα και προτείνει ως μειοδότη τις Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. για την προμήθεια και μεταφορά χιλίων διακοσίων τόνων (1.200,00) μη εμπορεύσιμου αλατιού στις εγκαταστάσεις μας (400 τόνους στην Αλεξανδρούπολη, 100 τόνους στην Άνθεια Δ. Αλεξανδρούπολης , 100 τόνους στο Άρδάνιο Δ. Αλεξανδρούπολης, 50 τόνους στη Δαδιά Δ Σουφλίου, 150 τόνους στο Σοφικό Δ Διδυμοτείχου, 150 τόνους στην Ορεστιάδα, 100 τόνους στο Ορμένιο Δ Ορεστιάδας και 150 τόνους στον Κυπρίνο Δ Ορεστιάδας) στην συνολική τιμή των #67.800,00€# Εξήντα επτά χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Έχοντα υπόψη τα παραπάνω, η υπηρεσία:  

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του από 30/11/2011 πρακτικού διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο «τη χαμηλότερη τιμή» για την προμήθεια και μεταφορά χιλίων διακοσίων τόνων (1.200,00) μη εμπορεύσιμου αλατιού για τις ανάγκες της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ, σύμφωνα με το οποίο η προσφορά των Ελληνικών Αλυκών Α.Ε. παρότι είναι μοναδική είναι συμφέρουσα συγκρινόμενη με στοιχεία από την προμήθεια μη εμπορεύσιμου αλατιού των προηγουμένων ετών, ενώ επίσης είναι εντός της προϋπολογισθείσης δαπάνης και έχοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε είδη στην χειμερινή περίοδο με αποτέλεσμα οι ανάγκες και η ζήτηση για αλάτι να είναι αυξημένες, ότι αν υπάρξουν έντονα καιρικά φαινόμενα οι αποθηκευμένες ποσότητες αλατιού , από παρελθόντα έτη, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύψουν και τέλος ότι δόθηκε η κατά τον νόμο δημοσιότητα στον διαγωνισμό, με την δημοσίευση της Διακήρυξης σε ημερήσια εφημερίδα του Νομού , την ανάρτηση της στον δικτυακό τόπο και στον πίνακα ανακοινώσεων της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ καθώς επίσης και στον δικτυακό τόπο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ , ενώ κοινοποιήθηκε και στο Εμπορικό Επιμελητήριο. Προτείνεται η ανάθεση της προμήθειας στις Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. και η παράδοση στις εγκαταστάσεις μας (400 τόνους στην Αλεξανδρούπολη, 100 τόνους στην Άνθεια Δ. Αλεξανδρούπολης , 100 τόνους στο Αρδάνιο Δ. Αλεξανδρούπολης, 50 τόνους στη Δαδιά Δ Σουφλίου, 150 τόνους στο Σοφικό Δ Διδυμοτείχου, 150 τόνους στην Ορεστιάδα, 100 τόνους στο Ορμένιο Δ Ορεστιάδας και 150 τόνους στον Κυπρίνο Δ Ορεστιάδας) στην συνολική τιμή των #67.800,00€# Εξήντα επτά χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η προμηθεύτρια εταιρεία παρακαλείται να προσέλθει εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή της για την υπογραφή της σύμβασης.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 30/11/2011 πρακτικό διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο «τη χαμηλότερη τιμή» για την προμήθεια και μεταφορά χιλίων διακοσίων τόνων (1.200,00) μη εμπορεύσιμου αλατιού για τις ανάγκες της Π.Ε. Έβρου και αναθέτει την προμήθεια στις Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. με τη παράδοση στις εγκαταστάσεις της ΠΕ Έβρου (400 τόνους στην Αλεξανδρούπολη, 100 τόνους στην Άνθεια Δ. Αλεξανδρούπολης , 100 τόνους στο Αρδάνιο Δ. Αλεξανδρούπολης, 50 τόνους στη Δαδιά Δ. Σουφλίου, 150 τόνους στο Σοφικό Δ. Διδυμοτείχου, 150 τόνους στην Ορεστιάδα, 100 τόνους στο Ορμένιο Δ. Ορεστιάδας και 150 τόνους στον Κυπρίνο Δ. Ορεστιάδας) στην συνολική τιμή των 67.800,00€ (Εξήντα επτά χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 617/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 349 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 13:28
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 616 2011 Απόφαση 618 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή