Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 616

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 41/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 616 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση όρων διακήρυξης, τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου: «Εκσυγχρονισμός – Διαρρύθμιση Πνευματικού Κέντρου Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως» προϋπολογισμού: 999.360,00 € με Φ.Π.Α.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5335/6-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 616 : Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Χριστίνα Μαυράκη , Προϊσταμένη Τ.Δ.Π. Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. Η-6012/16-11-2011 έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2548/Α / 24-10-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης εντάχθηκε η πράξη «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη» του Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013».Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με προϋπολογισμό 999.360,00 € με Φ.Π.Α . Το έργο αφορά την ανακαίνιση και επισκευή της αίθουσας του πνευματικού κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως που βρίσκετε δίπλα στην Ιερά Μητρόπολη. Συγκεκριμένα οι εργασίες αφορούν την ανακατασκευή του Φουαγιέ, την ανακαίνιση του κυρίως χώρου της αίθουσας, και της σκηνής.
Το αντικείμενο περιλαμβάνει την διαμόρφωση της αίθουσας και των βοηθητικών της χώρων ώστε να υπάρχουν συνθήκες ηχομόνωσης και ακουστικής για τις ζητούμενες χρήσεις. Περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό σκηνής θεάτρου και συγκεκριμένα όλους τους μηχανισμούς που αφορούν τον φωτισμό, τον ήχο και την εικόνα και διασφαλίζουν την Συνεδριακή, Θεατρική, και Συναυλιακή λειτουργία της Αίθουσας. Περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τον θεατρικό φωτισμό, τον γενικό φωτισμό, ενισχυμένο ήχο και οπτικοακουστικών συστημάτων, τα συστήματα πυρασφαλείας και το σύστημα ψύξης – θέρμανσης όλων των χώρων. Σκοπός του έργου είναι η κεντρική αίθουσα και οι λοιποί χώροι του συγκροτήματος να αποκτήσουν όλα εκείνα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για θεατρική, συνεδριακή και συναυλιακή χρήση. Για την διαμόρφωση του χώρου θα γίνουν επεμβάσεις στην περιοχή της εισόδου. Σοβαρές επεμβάσεις θα γίνουν στο εσωτερικό κέλυφος της αίθουσας για λόγους ακουστικής αισθητικής και επαγγελματικής επίπλωσης. Συγκεκριμένα, πρέπει να γίνει κατασκευή εσωτερικού κελύφους για λόγους ηχομόνωσης, ακουστικής και αισθητικής. Θα οριστούν έξοδοι κινδύνου, η επικοινωνία αίθουσας σκηνής, ο γενικός και θεατρικός φωτισμός, η ηλεκτροακουστική. Σοβαρή είναι η επέκταση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση της ψύξης –θέρμανσης και εξαερισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου (Ι. Δραγούμη 1, Αλεξανδρούπολη) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι “Με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών” (Άρθρο 6 του Ν.3669/08). Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες α) κατηγορία Οικοδομικών, με προϋπολογισμό 321.777,67 € (δαπάνη εργασιών με Ε.Ο & Γ.Ε., και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 485.806,00 € (δαπάνη εργασιών με Ε.Ο & Γ.Ε., και απρόβλεπτα).
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις
1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η , 2 η για έργα κατηγορίας Η/Μ έργων και 3η εντός ορίου νομού για έργα κατηγορίας Η/Μ και 1η και άνω Τάξης για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. Σε κοινοπραξία δικαιούνται να συμμετάσχουν Εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην 1η , 2ης Τάξης για έργα κατηγορίας Η/Μ και 1ης ,2ης για έργα κατηγορίας Οικοδομικών. Επίσης σε κοινοπραξία δικαιούνται να συμμετάσχουν Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στην 3η τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ και στην 3η τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, εφόσον έχουν έδρα το Νομό.
4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
6.Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους Δέκα έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα ενός ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (16.151,67 €) και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα ( 30 ) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Με βάση τα προαναφερόμενα, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1. Την έγκριση των όρων και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ» προϋπολογισμού 999.360,00 € με Φ.Π.Α. συγχρηματοδοτούμενο από τη ΣΑΕΠ 031/8 και από το Ε.Τ.Π.Α. (ΕΣΠΑ)
2. Τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το από 12-12-2011 συνημμένο πρακτικό διενέργειας κλήρωσης , όπως προβλέπεται από το Ν. 3669/2008 ,αποτελούμενη από τους κάτωθι:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 ΠΑΠΑΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Μηχ/γος Μηχανικός με Β’β ως πρόεδρος
 ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Β’β ως μέλος
 ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΟ Εργοδηγός με Α’β ως μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤ’ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ
 ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Β’β ως πρόεδρος
 ΤΑΜΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ Μηχ/γος Μηχανικός με Β΄β ως μέλος
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΙΔΑΧ με Γ’β ως μέλος
Χρέη γραμματέα θα εκτελέσει η ΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΔΕ Διοικητικού με Β’β με αναπληρώτρια την ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΤΕ0 Εργοδηγός με Α’β.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους όρους και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ» προϋπολογισμού: 999.360,00 € με Φ.Π.Α. συγχρηματοδοτούμενο από τη ΣΑΕΠ 031/8 και από το Ε.Τ.Π.Α. (ΕΣΠΑ) και συγκροτεί επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με το από 12-12-2011 συνημμένο πρακτικό διενέργειας κλήρωσης , όπως προβλέπεται από το Ν. 3669/2008 ,αποτελούμενη από τους κάτωθι:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 ΠΑΠΑΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ Μηχ/γος Μηχανικός με Β’β ως πρόεδρος
 ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Β’β ως μέλος
 ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΟ Εργοδηγός με Α’β ως μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤ’ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ
 ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Β’β ως πρόεδρος
 ΤΑΜΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ Μηχ/γος Μηχανικός με Β΄β ως μέλος
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ΙΔΑΧ με Γ’β ως μέλος
Χρέη γραμματέα θα εκτελέσει η ΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΔΕ Διοικητικού με Β’β με αναπληρώτρια την ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΤΕ0 Εργοδηγός με Α’β.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 616/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 311 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 13:23
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 615 2011 Απόφαση 617 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή