Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 615

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 41/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 615 /2011 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της Προμελέτης Υδραυλικών Έργων , της συμπληρωματικής μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αντικατάστασης και υπογειοποίησης αρδευτικών δικτύων του Τ.Ο.Ε.Β. Ερυθροποτάμου ( Α΄ ΦΑΣΗ)».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5335/6-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 615 : Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Χριστίνα Μαυράκη , Προϊσταμένη Τ.Δ.Π. Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. Η-5311/19-10-2011 έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Με την από 18-12-2009 υπογραφείσα σύμβαση, ανατέθηκε μετά από διαγωνισμό κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/2005, η εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (Α’ ΦΑΣΗ)», στους συμπράττοντες μελετητές «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ». Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο σχεδιασμός αρδευτικού δικτύου έξι υφιστάμενων γεωτρήσεων, σε περιοχή του αγροκτήματος Ερυθροποτάμου. Το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών περιλαμβάνει:
Α. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Προμελέτη αρδευτικού δικτύου
Οριστική μελέτη αρδευτικού δικτύου
Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε)
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε)
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13416/1255/22-04-2010 απόφαση της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης εγκρίθηκε η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΟ-283/12-11-2010 απόφαση του Τμήματος Περιβάλλοντος του Επαρχείου Β. Έβρου εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Οι Υδραυλικές Μελέτες της αρχικής σύμβασης, εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 428/26-9-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Με την από 29-12-2010 συμπληρωματική σύμβαση, ανατέθηκε στους ανωτέρω μελετητές, η συμπληρωματική μελέτη αρδευτικού δικτύου άλλων πέντε γεωτρήσεων του ίδιου αγροκτήματος. Οι απαιτούμενες μελέτες της συμπληρωματικής μελέτης είναι:
Α. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Προμελέτη αρδευτικού δικτύου
Οριστική μελέτη αρδευτικού δικτύου
Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε)
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε)
Ο ανάδοχος μελετητής έχει υποβάλλει την Προμελέτη Υδραυλικών Έργων και την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) της συμπληρωματικής μελέτης. Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω καθώς και την από 17-10-2011 εισήγηση των επιβλεπόντων της μελέτης, περί έγκρισης της Προμελέτης Υδραυλικών Έργων, αφού έγιναν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι και οι μελετητές τήρησαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, καθώς και το άρθρο 37 του Ν.3316/20, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της Προμελέτης Υδραυλικών Έργων, της συμπληρωματικής μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (Α’ ΦΑΣΗ)» με την οποία πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξή της και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική επάρκεια της και η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Προμελέτη Υδραυλικών Έργων, της συμπληρωματικής μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (Α’ ΦΑΣΗ)» με την οποία πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξή της και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική επάρκεια της και η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 615/2011.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                  ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 427 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 13:15
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 614 2011 Απόφαση 616 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή