Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 614

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 41/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 614 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση 4ου ΑΠΕ και σύναψη 2ης Σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση κτιρίων ΔΕΒ για μετεγκατάσταση Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης», ΚΑΕ 2009ΚΠ00000061.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 12 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5335/6-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 614 : Εισηγούμενος το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Κων/νος Δερνεκτσής Δ/ντης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ.1924/28-11- 2011 έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Ο 4ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να περιλάβει εργασίες που κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση και δε μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. Οι εργασίες παρουσιάζουν αναγκαία συνάφεια με το έργο και δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, κατέστησαν αναγκαίες κατά την τεχνική εκτέλεση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση. Πιο συγκεκριμένα, μετά την υπογραφή της Σύμβασης του έργου και βάσει του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του ΠΔ 144/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης», άλλαξε εκ βάθρων το Οργανόγραμμα της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης για τις Υπηρεσίες της οποίας διαμορφώθηκαν αρχικά τα κτίρια του έργου του θέματος. Με την αρ. πρωτ.2555/11-7-2011 απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ ρυθμίζεται η χωροθέτηση και μετακίνηση των υπηρεσιών Π.Α.Μ.-Θ. και Π.Ε. Ροδόπης ενώ με το αριθ.οικ.2600/13-07-201 έγγραφο του Εκτελεστικού Γραμματέα Π.Α.Μ.-Θ., κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα η μετακίνηση των υπηρεσιών. Στις αποφάσεις που μνημονεύονται καθορίζεται ως χώρος μετακίνησης των Διευθύνσεων Μεταφορών, Πολιτικής Προστασίας και Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης τα κτίρια της ΔΕΒ που διαμορφώθηκαν με την εργολαβία του θέματος. Για την απρόσκοπτη μετακόμιση και εύρυθμη λειτουργία των προαναφερόμενων Διευθύνσεων, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω συμπληρωματικές εργασίες που αφορούν σε:
 Μικρές τροποποιήσεις εσωτερικών διαρρυθμίσεων (αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων και θυρών- επανακατασκευή ή επανατοποθέτηση στις νέες προτεινόμενες από τις υπηρεσίες θέσεις) και χρωματισμοί.
 ειδικές κατασκευές ερμαρίων και ραφιών μεγάλου ύψους προσαρμοζόμενων στα διαθέσιμα αναπτύγματα τοιχοπετασμάτων ως έχουν κατασκευαστεί με βάση το μεταλλικό σκελετό του κτιρίου και τα ήδη τοποθετημένα θερμαντικά σώματα, κανάλια καλωδιώσεων, πρίζες κτλ, ώστε να γίνει εκμετάλλευση όλου του διατιθέμενου όγκου.
 ηλεκτρολογικές εργασίες (καλώδια και πρίζες) για την εξυπηρέτηση των νέων γραφείων της Δ/νσης Μεταφορών στον μεγάλο ενιαίο χώρο του κτιρίου Α.
 τοποθέτηση ανοικτών και κλειστών υδρορροών για τα τμήματα στεγών που αντικαταστάθηκαν. Έτσι τα επί μέρους κονδύλια σε σχέση με την αρχική σύμβαση διαμορφώνονται ως εξής:
α) Το ποσό των εργασιών αυξάνεται κατά 76.952,61€.
β) Το ποσό των απροβλέπτων είναι μηδέν.
γ) Το κονδύλιο αναθεώρησης παραμένει το ίδιο, δηλαδή 6.132,67€.
δ) Το κονδύλιο των απολογιστικών παραμένει το ίδιο, δηλαδή 2.014,27€.
ε) Το ποσό για ΦΠΑ αυξάνεται κατά 20.908,03€.
Υπέρ της έγκρισης του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της σύναψης 2ης Σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών εκδόθηκε η υπ’ αρ. 5/33/24-11-2011 ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ροδόπης.
Μετά τα ανωτέρω, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 4ου ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 354.825,91€ του έργου του θέματος, την έγκριση σύναψης 2ης Σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών ποσού 72.768,73€ εκ των οποίων 59.161,57€ για εργασίες και 13.607,16€ για ΦΠΑ στην ίδια εργοληπτική επιχείρηση που εκτελεί το αρχικά ανατεθέν έργο. Οι συμπληρωματικές αυτές εργασίες οφείλονται σε απρόβλεπτες καταστάσεις που δεν κατέστη δυνατόν να επισημανθούν αν και τηρήθηκαν οι ισχύουσες διατάξεις για την εκπόνηση των μελετών και διεξαγωγή των αναγκαίων ερευνών και καταβλήθηκε η ενδεδειγμένη επιμέλεια και προσοχή.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον συνημμένο 4ο ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 354.825,91€ του έργου: «Διαμόρφωση κτιρίων ΔΕΒ για μετεγκατάσταση Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης», ΚΑΕ 2009ΚΠ00000061, και την σύναψη 2ης Σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών ποσού 72.768,73€ εκ των οποίων 59.161,57€ για εργασίες και 13.607,16€ για ΦΠΑ, στην ίδια εργοληπτική επιχείρηση που εκτελεί το αρχικά ανατεθέν έργο με ποσοστό έκπτωσης 61,39%.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 614/2011.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 399 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 13:11
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 613 2011 Απόφαση 615 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή