Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 594

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 40/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 594/2011

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάρτιση του Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ έτους 2012.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 6 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5292/2-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Γεώργιος – Παύλος Ζησίμου (αναπληρωματικό) μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 3) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 594 : Εισηγούμενος το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Τρύφων Εξάρχου , Δ/ντης Οικονομικού της ΠΑΜΘ , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 5-12-2011 έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Ο Προϋπολογισμός συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87/τ.Α’/7-6-2010) στα άρθρα 268 και 269 του οποίου καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος κατάρτισης του Προϋπολογισμού .
2. Του Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ.237/τ.Α΄/27-12-2010).
3. Του Ν.3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/τ.Α’/15-3-2010).
4. Τον Ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ 65/τ.Α’/6-5- 2010).
5. Της με αριθ. 3907/24-1-2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών , οικονομικού έτους 2011» (ΦΕΚ.277/τ.Β΄/22-2-2011) με την οποία δίδονται οδηγίες για τον τρόπο κατάρτισης , τους βασικούς στόχους , την ορθή υποβολή του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2011.
6. Του με αριθ. 41544/20-09-2011 Σχέδιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2012 του Υπουργείου Εσωτερικών
7. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/47285/0094/2-8-2002 «Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.».
8. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/50418/0020/17-9-2002 «Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού».
9. Της με αριθ. 46/28-12-2010 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των περιφερειών, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3852/2010».
10. Της με αριθ. 74445/29-12-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός ποσοστών κατανομής πόρων που αφορούν τις περιφερειακές ενότητες.
Στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού οι αρχές της καθολικότητας, ενότητας, σαφήνειας και ειδικότητας των πιστώσεων του προϋπολογισμού τηρούνται επακριβώς, καθώς και οι αρχές της ειλικρίνειας και της ακρίβειας των οικονομικών δεδομένων που προβλέπονται στο Δημόσιο Λογιστικό. Για τη διάκριση των Περιφερειακών Ενοτήτων στον Ενιαίο Περιφερειακό Προϋπολογισμό χρησιμοποιήθηκαν ως προθέματα των Ειδικών Φορέων οι χαρακτηριστικοί αριθμοί: 0 για τις υπηρεσίες της ΠΕ Ροδόπης και της Έδρας της Περιφέρειας
1 για τις υπηρεσίες της ΠΕ Δράμας
2 για τις υπηρεσίες της ΠΕ Ξάνθης
3 για τις υπηρεσίες της ΠΕ Καβάλας
4 για τις υπηρεσίες της έδρας της ΠΕ Έβρου
5 για τις Υπηρεσίες Ορεστιάδας της ΠΕ Έβρου
Στο σκέλος των εσόδων η ανάλυση των Κωδικών Αριθμών έγινε σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων των Ν.Π.Δ.Δ., ενώ ως προς το σκέλος των εξόδων σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ο Προϋπολογισμός αναπτύχθηκε και στα δύο σκέλη σε πέντε στήλες όπου καταγράφεται: ο Κωδικός Αριθμός Εσόδων – Εξόδων, η ονομασία του, οι προβλέψεις για το οικονομικό έτος 2012, η διαμόρφωση
Εσόδων – Εξόδων για το οικονομικό έτος 2011 και τα απολογιστικά του οικονομικού έτους 2010. Ο ενοποιημένος Προϋπολογισμός της Περιφέρειας και των διακριτών Περιφερειακών Ενοτήτων αποτελείται από δύο τμήματα:
1. Το πρώτο τμήμα αφορά τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071). Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει τις πιστώσεις που προβλέπουμε να διατεθούν για την εκτέλεση έργων τα οποία θα περιληφθούν στα προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων που θα υλοποιηθούν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Το τμήμα αυτό καταρτίστηκε μετά από συνεργασία με τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων και τις προβλέψεις τους για την πρόοδο εκτέλεσης των έργων.
2. Το δεύτερο τμήμα αφορά τον Τακτικό Προϋπολογισμό, ο οποίος καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες των Διευθύνσεων και γενικά τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και αναλύεται σε επιμέρους Ειδικούς Φορείς της κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Από τους φορείς που αναλύονται παρακάτω, σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάταξης Εσόδων – Εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, οι περισσότεροι από αυτούς καλύπτουν ανάγκες περισσοτέρων της μιας Διευθύνσεων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας, όπως παρακάτω και ειδικότερα :
Α) Στον Ειδικό Φορέα 0072 της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού περιλαμβάνονται και θα καλύπτονται οι λειτουργικές δαπάνες των Διευθύνσεων : Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Διοίκησης, Οικονομικού, Πολιτικής Προστασίας, των Υπηρεσιών Υποστήριξης του Γραφείου του Περιφερειάρχη και του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
Β) Στον Ειδικό Φορέα 0151 της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας- Κοινωνικής Μέριμνας περιλαμβάνονται και θα καλύπτονται οι λειτουργικές δαπάνες των Διευθύνσεων : Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας και Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Ροδόπης
Γ) Στον Ειδικό Φορέα 0291 περιλαμβάνονται και θα καλύπτονται οι λειτουργικές δαπάνες των Διευθύνσεων : Αγροτικής Οικονομίας, Πολιτικής Γης και των Τμημάτων Αγροτικής Οικονομίας της ΠΕ Ροδόπης
Δ) Στον Ειδικό Φορέα 0292 της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής συμπεριλαμβάνεται και η Κτηνιατρική της ΠΕ Ροδόπης
Ε) Στον Ειδικό Φορέα 0311 περιλαμβάνονται οι Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Τεχνικών Έργων της Π.Α.Μ.Θ και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης.
ΣΤ) Στον Ειδικό Φορέα 0351 της Διεύθυνσης Ανάπτυξης περιλαμβάνονται οι Διευθύνσεις Βιομηχανίας- Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Δια Βίου Μάθησης- Απασχόλησης και Διεύθυνση Ανάπτυξης της ΠΕ Ροδόπης.
Ανάλογη είναι η διάρθρωση των Προϋπολογισμών όσον αφορά τις Διευθύνσεις των υπολοίπων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας. Ειδικότερα:

Ι. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού θα προέλθουν από τις παρακάτω πηγές :
α. Έσοδα από Κεντρικούς Πόρους
Σύμφωνα με την αριθ. 3907/24-1-2010 ΚΥΑ και το με αριθ. 41544/20-09-2011 Σχέδιο Κατάρτισης
Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2012 του Υπουργείου Εσωτερικών, οι προβλέψεις εσόδων από
ΚΑΠ υπολογίστηκαν στο ύψος των αντίστοιχων διαμορφωθεισών πιστώσεων του οικονομικού έτους
2011 που έλαβε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ως τακτικό έσοδο και τις
διαπιστωθείσες ανάγκες της κάθε Περιφερειακής Ενότητας του έτους 2011 κατά την πορεία εκτέλεσης
του Προϋπολογισμού.
Τα ποσά τα οποία προβλέπεται να εισπραχθούν ανά κατηγορία δαπανών κατά Περιφερειακή Ενότητα
είναι τα εξής:

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΜΘ &
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕ
ΔΡΑΜΑΣ

ΠΕ
ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕ
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
1

Λειτουργικές
Δαπάνες

2.356.000,00 1.450.000,00 1.128.000,00 1.460.000,00 1.875.000,00 8.269.000,00
2 Μισθοδοσία 6.971.600,00 7.142.000,00 5.405.380,00 5.839.620,00 10.227.000.00 35.585.600.00
3

Διατροφικά
Επιδόματα

765.000,00 620.000,00 444.000,00 930.000,00 900.000,00 3.659.000,00
4

Μεταφορά
μαθητών

855.000,00 320.000,00 1.618.000.00 1.055.000,00 900.000,00 4.748.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 10.947.600,00 9.532.000,00 8.595.380,00 9.284.620,00 13.902.000,00 52.261.600,00

β. Επιχορηγήσεις Κρατικού Προϋπολογισμού για αποζημιώσεις εξεταστών ιατρών και επιχορηγήσεις Προνοιακών Ιδρυμάτων και για λοιπές δαπάνες Οι πιστώσεις που εγγράφονται ανά Περιφερειακή Ενότητα, είναι κατ’ εκτίμηση οι ακόλουθες σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2011:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΜΘ &
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕ
ΔΡΑΜΑΣ

ΠΕ
ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕ
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Αμοιβές
ιατρών

100.000,00 200.000,00 180.000,00 100.000,00 296.800,00 876.800,00

Προνοιακά
Ιδρύματα

110.000,00 0,00 495.720,00 149.400,00 172.050,00 927.170,00

Λοιπές

- - 3.250,00 20.000,00 5.000,00 28.250,00

ΣΥΝΟΛΑ

210.000,00 200.000,00 678.970,00 269.400,00 473.850,00 1.832.220,00

γ. Από Επιχορηγήσεις Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών.
Προβλέπεται το ποσό των 7.800,00€ στην ΠΕ Ξάνθης, το ποσό των 39.500,00€ στην ΠΕ Καβάλας και ποσό 75.500,00€ στην ΠΕ Έβρου.
δ. Έσοδα από Τεχνητή Σπερματέγχυση.
Από την Τεχνητή Σπερματέγχυση προβλέπεται είσπραξη ποσών κατά Περιφερειακή Ενότητα όπως αναφέρονται πιο κάτω:

ΠΕ
ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕ
ΔΡΑΜΑΣ

ΠΕ
ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕ
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ
ΕΒΡΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΧΝΗΤΗ
ΣΠΕΡΜ/ΣΗ

3.000,00 4.000,00 2.300,00 1.000,00 7.000,00 17.300,00

ε. Έσοδα από Μισθώματα Ακίνητης και Κινητής Περιουσίας
Υπάρχει πρόβλεψη από εκμίσθωση ακίνητης και κινητής περιουσίας της 112.800,00€
στ. Έσοδα από Τόκους Καταθέσεων στις Τράπεζες.
Από τους τόκους καταθέσεων των περιφερειακών ενοτήτων αναφέρονται πιο κάτω τα ποσά που προβλέπεται να εισπραχθούν:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΜΘ και ΠΕ
ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕ
ΔΡΑΜΑΣ

ΠΕ
ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕ
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ
ΕΒΡΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΚΟΙ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

200.000,00 71.500,00 124.100,00 63.000,00 80.000,00 538.600,00

ζ. Έσοδα από πρόστιμα, χρηματικές ποινές Ν.3325/2005 και παράβολα έκδοσης αδειών κλπ της Δ/νσης Ανάπτυξης.
Έχουν προβλεφθεί έσοδα από παράβολα και αναλύονται κατά Περιφερειακή Ενότητα και είδος εσόδου ως εξής :

ΕΙΔΟΣ
ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΜΘ και ΠΕ
ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕ
ΔΡΑΜΑΣ

ΠΕ
ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕ
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ
ΕΒΡΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

Παράβολα
αδειών

7.000,00 120.000,00 20.000,00 15.463,00 0,00 162.463,00

η. Έσοδα από εισπράξεις τελών αδείας και τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων (Ν.3220/2004) και
Πρόστιμα Ν.2801/2000 Δ/νση Μεταφορών.
Τα ποσά που προβλέπεται να εισπραχθούν από τα τέλη αυτά αναφέρονται κατά περιφερειακή ενότητα παρακάτω:

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ
ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕ
ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕ
ΔΡΑΜΑΣ

ΠΕ
ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕ
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ
ΕΒΡΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
1

Έσοδα από
τέλη
μεταβίβασης

80.000,00 30.000,00 10.000,00 0,00 205.000,00 325.000,00
2

Λοιπά
πρόστιμα κ
χρηματικές
ποινές

0,00 242.000,00 17.400,00 20.000,00 18.500,00 297.900,00
ΣΥΝΟΛΟ 80.000,00 272.000,00 27.400,00 20.000,00 223.500,00 622.900,00

θ. Λοιπά έσοδα
Από πώληση λοιπών αγαθών της ΠΕ Δράμας 1.000,00€
ι. Επιστροφές χρημάτων από ΧΕΠ
Ποσό 600,00€ της ΠΕ Ξάνθης
κ. Έσοδα υπέρ του Δημοσίου
Ποσό 1.300 € της ΠΕ Έβρου
Ανακεφαλαιωτικά τα συνολικά ποσά των προβλεπόμενων εσόδων 2012 του Τακτικού Προϋπολογισμού
κατά Περιφερειακή Ενότητα είναι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΜΘ και ΠΕ
ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕ
ΔΡΑΜΑΣ

ΠΕ
ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕ
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ
ΕΒΡΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΣΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ

11.547.600.00 10.282.500,00 9.413.150,00 9.651.483,00 14.778.850,00 55.673.583,00

Τέλος, τα προβλεπόμενα ταμειακά υπόλοιπα 2011 του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά Περιφερειακή
Ενότητα αναφέρονται παρακάτω:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΜΘ &
ΠΕ
ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕ
ΔΡΑΜΑΣ

ΠΕ
ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕ
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ
ΕΒΡΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΑΜΕΙΑΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ

2.951.000,00 1.060.000,00 925.779,00 1.816.671,00 579.550,00 7.333.000.00

Μετά τα παραπάνω η μορφή του Τακτικού Προϋπολογισμού 2012 Εσόδων και Ταμειακού Υπολοίπου
2011 ανακεφαλαιώνεται ως εξής:

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΜΘ ΚΑΙ
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕ
ΔΡΑΜΑΣ

ΠΕ
ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕ
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ
ΕΒΡΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
1

Έσοδα
(επιχορ/σεις
, τέλη κλπ)

11.547.600.00

10.282.500,0
0

9.413.150,00 9.651.483,00

14.778.850,0
0

55.673.583,0
0

2

Ταμειακό
υπόλοιπο
2011

2.951.000,00 1.060.000,00 925.779,00 1.816.671,00 579.550,00 7.333.000.00
ΣΥΝΟΛΟ 14.498.600,00

11.342.500,0
0

10.338.929,0
0

11.468.154,0
0

15.358.400,0
0

63.006.583,0
0

2. ΕΞΟΔΑ
Το σκέλος των εξόδων αναπτύσσεται στους αντίστοιχους Ειδικούς Φορείς, αναλύεται περαιτέρω σε Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων και καλύπτονται όλες οι δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία των Διευθύνσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων της έδρας της Περιφέρειάς μας.
Α. Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους θα καλυφθούν : 1) Δαπάνες μισθοδοσίας των υπαλλήλων της Περιφέρειας στους οποίους έχουν συμπεριληφθεί και αυτές της πρώην Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, οι οποίοι από 01-07 2011 έχουν μεταταχθεί στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους Κωδικούς Αριθμούς των υποκατηγοριών 0200 και 0300 όλων των Περιφερειακών 5 Ενοτήτων για το 2012 εμφανίζονται αυξημένες σε σύγκριση με τις αντίστοιχες πιστώσεις των ίδιων Κωδικών Αριθμών του έτους 2011, και συνολικά ανέρχονται σε 35.585.600.00€
2) Οι λειτουργικές δαπάνες των υπηρεσιών όλων των Διευθύνσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και της έδρας της Περιφέρειας, οι οποίες εξετάστηκαν από μηδενική βάση, καθώς και η μισθοδοσία των 35 υπαλλήλων διαφόρων κατηγοριών και κλάδων που πρόκειται να προσληφθούν ως εποχιακό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, όπως εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το συνολικό ποσό που προβλέπεται να διατεθεί για τις παραπάνω δαπάνες από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους θα ανέλθει σε 8.269.000,00 € όσο και το ποσό του έτους 2011, όπως έχει διαμορφωθεί. Οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί σε κάθε Κωδικό Αριθμό Εξόδου είναι χαμηλότερες από αυτές του προηγούμενου έτους. Εξαίρεση αποτελούν οι εγγραφές στους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων 0831 «Ύδρευση – Άρδευση», 0832 «Ηλεκτρική Ενέργεια», 0843 «Εκδόσεις, Εκτυπώσεις, Βιβλιοδεσία» , 1111 «Προμήθεια Γραφικής Ύλης» , 1231 « Προμήθεια ειδών καθαριότητας» , 1711 «Προμήθεια Επίπλων», 1712 «Προμήθεια συσκευών θέρμανσης – κλιματισμού» , 1713 «Προμήθεια γραφομηχανών, φωτοαντιγραφικών κλπ μηχανών γραφείου», 1723 «Προμήθεια Η/Υ , προγραμμάτων και λοιπού
βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού», 1725 «Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, Μετεωρολογικού & λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Ειδικού Φορέα 072 «Διοίκησης – Οικονομικού» οι οποίες είναι αυξημένες σε σύγκριση με αυτές του έτους 2011, για το λόγο ότι έχουν ενοποιηθεί οι δαπάνες των υπόλοιπων Ειδικών Φορέων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας και θα καλύπτονται από αυτόν τον Ειδικό Φορέα (072), ενώ στους άλλους Ειδικούς Φορείς δεν έχουν εγγραφές αντίστοιχων πιστώσεων.
Ομοίως, τα προβλεπόμενα ποσά που εγγράφονται στους Κωδικούς Αριθμούς 0861 « Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς», 1321 «Προμήθεια ειδών για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς» του Ειδικού Φορέα 311 αφορούν τα μεταφορικά μέσα όλων των Διευθύνσεων.
3) Οι δαπάνες για επιδόματα νεφροπαθών για τις οποίες θα διατεθεί το ποσό των 3.659.000,00€ όσο και αυτό του έτους 2011 (ΚΑΕ 2551)
4) Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών για το χρονικό διάστημα από 01/09/2011 μέχρι 31/12/2011 κατά το οποίο παρατάθηκαν οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών που είχαν λήξει την 30-06-2011, σύμφωνα με τη αρ. 39711/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ η χρηματοδότηση της δαπάνης πρόκειται να γίνει απολογιστικά μετά τη λήξη του οικονομικού έτους 2011. Το ποσό που προβλέπεται να διατεθεί συνολικά ανέρχεται σε 4.748.000,00 € Β) Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από Επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού Οι δαπάνες αυτές για το έτος 2012 αφορούν : 1) Επιχορηγήσεις Προνοιακών Ιδρυμάτων, αφορούν τα λειτουργικά τους έξοδα, για τα οποία έχουμε προβλέψει πιστώσεις ισόποσες με αυτές του έτους 2011 ύψους 927.170,00 € ( σύμφωνα με τις κατανομές) 2) Δαπάνες για αμοιβές ιατρών από εξετάσεις υποψήφιων οδηγών για τις οποίες έχουν γίνει εγγραφές με πολύ συντηρητικούς υπολογισμούς από της κάθε Περιφερειακή Ενότητα, και συνολικά προβλεπόμενο να μεταβιβαστεί ποσό 876.800,00€ Γ) Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από ίδια έσοδα της Περιφέρειας 1. Δαπάνες Τεχνητής Σπερματέγχυσης. Οι εισπράξεις από τεχνητή σπερματέγχυση χρησιμοποιούνται για πληρωμή κυρίως οδοιπορικών εξόδων των σπερματεγχυτών των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 2. Μισθώματα : Οι προβλέψεις που υπάρχουν στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Καβάλας θα χρησιμοποιηθούν για κάλυψη δαπανών λειτουργικών εξόδων τους, ενώ στην Π.Ε Ροδόπης για κάλυψη δαπανών συντήρησης, καυσίμων των μηχανημάτων και λοιπών λειτουργικών 3. Τόκοι : αναπτύσσονται σε διάφορους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων διαφόρων Ειδικών Φορέων για την πληρωμή λειτουργικών εξόδων των Περιφερειακών Ενοτήτων και της Περιφέρειας. 4. Πρόστιμα : καλύπτονται δαπάνες λειτουργικές των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων και της Περιφέρειας. 5. Τέλη αδειών :μέρος των οποίων χρησιμοποιούνται στον Τακτικό Προϋπολογισμό και το Υπόλοιπο για Δημόσιες Επενδύσεις, καλύπτονται λειτουργικές δαπάνες σε Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων στην Διεύθυνση Μεταφορών. Δ. Δαπάνες από επιχορηγήσεις του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών. Όπως αναφέρονται αναλυτικά στο σκέλος Εσόδων κατά κατηγορία οι πιστώσεις αυτές αναπτύσσονται στους διαφόρους Κ.Α. για κάλυψη λειτουργικών εξόδων των Ειδικών Φορέων 291 και 292.

ΙΙ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

Ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων συντάχθηκε κατά τα οριζόμενα στην με αριθμ.3907/24-1- 2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση και το με αριθ. 41544/20-09-2011 Σχέδιο Κατάρτισης 6 Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2012 του Υπουργείου Εσωτερικών και εμφανίζεται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες υπό τον Ειδικό Φορέα 071.
1. Έσοδα
Στο Τμήμα αυτό του Προϋπολογισμού οι εγγραφές που έχουν γίνει προέρχονται: α. Από μέρος της είσπραξης τελών αδείας και τελών μεταβίβασης οχημάτων, δεδομένου ότι ένα τμήμα αυτών θα διατεθεί στον Τακτικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Μεταφορών όπως προβλέπεται στις διατάξεις του Ν.3220/2004 β. Από επιχορηγήσεις του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (Ν.3620/1956). γ. Από επιχορηγήσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για Επενδυτικές Δαπάνες και για συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου, τα οποία για το έτος 2012 ενοποιούνται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 1251 «Επενδυτικές δαπάνες» και είναι ισόποσες με αυτές του έτους 2011. δ. Από πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών (όσα βεβαιώθηκαν στις Δ.Ο.Υ. μέχρι 31-12-2010 και δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι 31-12-2011). ε. Από Επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΝΑ 8, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας Θράκη, οι οποίες αναμένεται να εισπραχθούν και έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό κατά Περιφερειακή Ενότητα και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις προόδου των έργων και απορρόφησης των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας .

Α/Α

ΠΗΓΗ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΜΘ και
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕ
ΔΡΑΜΑΣ

ΠΕ
ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕ
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ
ΕΒΡΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
1

Είσπραξη τελών
αδείας

350.000,00 520.000,00 300.000,00 700.000,00 400.000,00 2.270.000,00
2

Επιχορηγήσεις
από Ταμείο Εθν.
Οδοποιίας

200.000,00 250.000,0 100.000,00 297.000,00 - 847.000,00
3

Επιχ/σεις Κ.Α.Π.
για Επενδ.
Δαπάνες (80%)

2.637.830,00 2.847.345,00 2.009.939,00 2.492.114,00 3.170.096,00 13.157.324,00
4

Επιχ/σεις Κ.Α.Π.
για Επενδ.
Δαπάνες (20%)

3.294.186,00 - - - - 3.294.186,00
5

Πρόστιμα, λοιπές
ποινές

- - 60.000,00 0,00 35.000,00 95.000,00
6

Επιχορηγήσεις
Προγράμματος
Δημ. Επενδύσεων
ΣΑΝΑ 8

5.400.000,00 - 2.770.000,00 2.500.000,00 - 10.670.000,00
7

Επιχορηγήσεις
διαφόρων
Υπουργείων

- - 430.000,00 - 1.300.000,00 1.730.000,00
8 Tόκοι - 10.000,00 50.000,00 50.000,00 - 110.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 11.882.016,00 3.627.345,00 5.719.939,00 6.039.114,00 4.905.096,00 32.173.510,00

Από τα παραπάνω έσοδα, που πρόκειται να εισπραχθούν από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για
Επενδυτικές Δαπάνες , ποσοστό 20% από την κάθε Περιφερειακή Ενότητα έχει αφαιρεθεί, σύμφωνα με
την αριθμ.74455/29-12-2010, απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, και θα διατεθεί σε ξεχωριστό ενιαίο Πρόγραμμα Έργων που θα αφορά στο σύνολο της
Περιφέρειας μετά από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
2. Ταμειακά Υπόλοιπα
Τα ταμειακά υπόλοιπα έχουν υπολογιστεί κατ’ εκτίμηση όπως παρουσιάζονται παρακάτω :

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΜΘ & ΠΕ
ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕ
ΔΡΑΜΑΣ

ΠΕ
ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕ
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ
ΕΒΡΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΑΜΕΙΑΚΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
2011

2.600.000,00 290.000,00 800.000,00 5.200.000,00 500.000,00 9.390.000,00

Μετά τα παραπάνω o Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 2012 Εσόδων και Ταμειακού
Υπολοίπου 2011, ανακεφαλαιώνεται ως εξής:

Α/Α

Π ΑΜΘ &
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕ
ΔΡΑΜΑΣ

ΠΕ
ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ
ΕΒΡΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
1 Έσοδα 11.882.016,00 3.627.345,00 5.719.939,00 6.039.114,00 4.905.096,00 32.173.510,00
2

Ταμειακό
υπόλοιπο
2011

2.600.000,00 290.000,00 800.000,00 5.200.000,00 500.000,00 9.390.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 14.482.016,00 3.917.345,00 6.519.939,00 11.239.114,00 5.405.096,00 41.563.510,00

3. Έξοδα
Στο σκέλος των εξόδων το ποσό των εσόδων και το ταμειακό υπόλοιπο αναπτύσσεται στους Κωδικούς
Αριθμούς για εκτέλεση αντίστοιχων προγραμμάτων έργων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στους
πίνακες του Προϋπολογισμού, ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους.
Το σύνολο των προβλεπόμενων εξόδων Προϋπολογισμού 2012 είναι το παρακάτω κατά Περιφερειακή
Ενότητα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΜΘ & ΠΕ
ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕ
ΔΡΑΜΑΣ

ΠΕ
ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕ
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

Έξοδα
Δημοσίων
Επενδύσεων

14.482.016,00 3.917.345,00 6.519.939,00 11.239.114,00 5.405.096,00 41.563.510,00

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΜΘ κ
ΠΕ
ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

1.Έσοδα
Τακτικού
Προϋπολογισμού

11.547.600.00 10.282.500,00 9.413.150,00 9.651.483,00 14.778.850,00 55.673.583,00

2.Έσοδα
Δημοσίων
Επενδύσεων

11.882.016,00 3.627.345,00 5.719.939,00 6.039.114,00 4.905.096,00 32.173.510,00
ΣΥΝΟΛΟ 23.429.616,00 13.909.845,00 15.133.089,00 15.690.597,00 19.683.946,00 87.847.093,00

1.Ταμειακό
υπόλοιπο Τ.Π.

2.951.000,00 1.060.000,00 925.779,00 1.816.671,00 579.550,00 7.333.000.00

2.Ταμειακό
υπόλοιπο Δ.Ε

2.600.000,00 290.000,00 800.000,00 5.200.000,00 500.000,00 9.390.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 5.551.000,00 1.350.000,00 1.725.779,00 7.016.671,00 1.079.550,00 16.723.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 28.980.616,00 15.259.845,00 16.858.868,00 22.707.268,00 20.763.496,00 104.570.093,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 87.847.093,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 104.570.093,00
16.723.000,00
Το παραπάνω έλλειμμα καλύπτεται από το ισόποσο συνολικό ταμειακό υπόλοιπο το οποίο προκύπτει από τα επιμέρους ταμειακά υπόλοιπα των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης. Τέλος, συνημμένα επισυνάπτεται κατάσταση κωδικών αριθμών εξόδων δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κατάρτιση του Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ οικονομικούς έτους 2012.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(με ψήφους 7 υπέρ και 1 λευκό)

Καταρτίζει σχέδιο του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης οικονομικού έτους 2012, όπως φαίνεται στην συνημμένη εισηγητική έκθεση, και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό συμβούλιο για ψήφιση , λόγω αρμοδιότητας. Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Αθανάσιος Μακρής , μειοψήφησε ψηφίζοντας Λευκό για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταχωρήθηκαν στα μαγνητοφωνημένα Πρακτικά.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 594 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ (αναπληρωματικό)
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ (αναπληρωματικό)
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 370 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 11:05
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 593 2011 Απόφαση 595 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή