Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 593

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 40/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 593/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για ορισμό Νομικού συμβούλου προκειμένου να ασκήσει ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου αίτηση αναθεώρησης κατά της με αριθμ. 3032/2011 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα VI).
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 6 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5292/2-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Γεώργιος – Παύλος Ζησίμου (αναπληρωματικό) μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 3) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 593 : Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Νομική Υπηρεσία της ΠΑΜΘ (ΠΕ Ξάνθης) με το αριθμ.117/6-12-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Με την με αριθμό 452/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε εντολή στο Νομικό Σύμβουλο της Περιφέρειας Κωνσταντίνο Γούναρη να ασκήσει ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα VI) αίτηση ανάκλησης εκ μέρους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά της με αριθμό 281/2011 πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ζ’ Κλιμακίου) σχετικά με την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη οδού Μαρώνειας – Παραλίας Πετρωτών – Ορίων Νομού Έβρου». Το Ελεγκτικό Συνέδριο (Τμήμα VI) με την με αριθμό 3032/2011 απόφασή του απέρριψε την προαναφερθείσα αίτηση ανάκλησης. Κατά της παραπάνω απόφασης η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 19Α του Π.Δ. 774/1980 να ασκήσει αίτηση αναθεώρησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα Μείζονος-Επταμελούς Σύνθεσης) σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης (στην προκειμένη περίπτωση η κοινοποίηση έγινε στις 29-11-2011). Κατόπιν τούτων , η υπηρεσία:

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την ανάθεση στο Νομικό Σύμβουλο της Περιφέρειας Κωνσταντίνο Γούναρη να ασκήσει ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα Μείζονος-Επταμελούς Σύνθεσης) αίτηση αναθεώρησης κατά της με αριθμό 3032/2011 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα VI).
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναθέτει στο Νομικό Σύμβουλο της Περιφέρειας ΑΜΘ , Κωνσταντίνο Γούναρη, να ασκήσει ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα Μείζονος-Επταμελούς Σύνθεσης) αίτηση αναθεώρησης κατά της με αριθμό 3032/2011 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα VI) που αφορά την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη οδού Μαρώνειας – Παραλίας Πετρωτών – Ορίων Νομού Έβρου».
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 593 /2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
             ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ             ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ ΖΗΣΙΜΟΥ
                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 294 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 10:19
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 592 2011 Απόφαση 594 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή