Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 592

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 40/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 592/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση 4ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2011.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 6 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5292/2-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Γεώργιος – Παύλος Ζησίμου (αναπληρωματικό) μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 3) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 592 : Εισηγούμενος το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Τρύφων Εξάρχου , Δ/ντης Οικονομικού της ΠΑΜΘ , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 5-12-2011 έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειάς μας περιγράφονται παρακάτω και αφορούν πιστώσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Καβάλας και Έβρου.
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
1) Στον Ειδικό Φορέα 0072 της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού
α. Στο σκέλος των εσόδων
Αύξηση ποσού 4.200,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0159.0001 «Επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για λοιπές δαπάνες (αποζημίωση αποσπασμένων υπαλλήλων σε γραφεία βουλευτών)». Οι υπάλληλοι είναι οι Αμπατζιάνης Χρήστος και Τριαντοπούλου Κρινιώ
β. Στο σκέλος των εξόδων
β.1 αύξηση ποσού 4.200,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0561 «Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων βουλευτών»
β.2 αύξηση ποσού 23.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0574 «Ειδικό επίδομα (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) υπαλλήλων διαχειριστικών αρχών (άρθρο 7 παρ 7 του ν.2860/2000 & αρθ 18 παρ. 6 του ν.3614/2007»
β.3 αύξηση ποσού 10.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1121 « Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, εφημερίδων και λοιπών συναφών ειδών»
β.4 μείωση ποσού 49.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 1731 «Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς»
β.5 αύξηση ποσού 15.500,00 € στον Κωδικό Αριθμό 7321 « Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και οργανισμών» προκειμένου να καταβληθεί η εισφορά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην CRPM CPMR
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
1) Στον Ειδικό Φορέα 3072 της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού
α. στο σκέλος των εσόδων
Εγγραφή ποσού 7.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0159 «Επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για λοιπές δαπάνες (αποζημίωση αποσπασμένων υπαλλήλων σε γραφεία βουλευτών)». Οι υπάλληλοι είναι οι Ζαϊμίδης Ευριπίδης, Παπάζογλου Ευάγγελος, Κουλάλη Αθανασία, Παπαδόπουλος Γρηγόριος.
β. στο σκέλος των εξόδων
Αύξηση ποσού 7.000,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0561 «Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων βουλευτών»
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
1) Στον Ειδικό Φορέα 4072, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού
α. στο σκέλος των εσόδων
Αύξηση ποσού 7.600,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0159 «Επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για λοιπές δαπάνες (αποζημίωση αποσπασμένων υπαλλήλων σε γραφεία βουλευτών)» . Οι υπάλληλοι είναι οι Δούνη – Κυριακίδου Μαρία και Κουκουβέλα Κων/να.
β. στο σκέλος των εξόδων
2 Αύξηση ποσού 7.600,00 € στον Κωδικό Αριθμό 0159 «Επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για λοιπές δαπάνες (αποζημίωση αποσπασμένων υπαλλήλων σε γραφεία βουλευτών)» Τέλος, μετά από τις μεταβολές αυτές της 4ης τροποποίησης, ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός της Περιφέρειάς μας ανέρχεται στα έσοδα και στα έξοδα στο ποσό των 140.336.902,74 €
Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της 4ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2011.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει την 4η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης οικονομικού έτους 2011, όπως φαίνεται στην συνημμένη εισηγητική έκθεση και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό συμβούλιο για ψήφιση , λόγω αρμοδιότητας.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 592 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                             ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
               ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ ΖΗΣΙΜΟΥ
                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 339 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 10:15
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 591 2011 Απόφαση 593 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή