Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 591

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 40/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 591/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού άγονου διαγωνισμού του υποέργου: «Ολοκλήρωση οδού Νότιας παράκαμψης Δράμας» του έργου: «Σύνδεση Ε.Ο. 57 Δράμας – Νευροκοπίου – Βουλγαρικών Συνόρων με τη επαρχιακή οδό Δράμας – Κουδουνίων – όρια Ν. Σερρών και οδός Νότιας παράκαμψης Δράμας» προϋπολογισμού:8.000.000,00€.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 6 Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 5292/2-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος,5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Γεώργιος – Παύλος Ζησίμου (αναπληρωματικό) μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 2) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, 3) Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 591 : Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ. 2170/2-12-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚτης Επιτροπής και την Οδηγία 2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 .
3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α’) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων και Ελέγχου Κατασκευής Έργων που έχουν συσταθεί με το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’), εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2011 και από 1-7-2011 εντάσσονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της παρ. 2 του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010».
5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
6. Την αριθ. πρωτ. Κ 732/30-6-2011 απόφαση της Δ/νσης Δημοσίων Έργων/ Α.Δ.Μ.Θ, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη των τευχών δημοπράτησης του υποέργου του θέματος.
7. Την αριθ. πρωτ. 1364/Α/15-9-2011/ Ε.Δ.Α. Π.Α.Μ.Θ. απόφαση με την οποία διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του υποέργου του θέματος.
8. Την αριθ. 387/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε η από 15-9-2011 διακήρυξη δημοπρασίας του υποέργου του θέματος και η δημοπράτησή του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9. Την αριθ. πρωτ. οικ. 1458/14-10-2011 περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του υποέργου του θέματος που δημοσιεύτηκε στις Ελληνικές εφημερίδες και στο ΦΕΚ, όπως ορίζει ο Νόμος.
10. Την αριθ. 535/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του υποέργου του θέματος.
11. Το γεγονός ότι δεν διεξήχθη ο διαγωνισμός την 29-11-2011, διότι δεν προσήλθε καμία εργοληπτική επιχείρηση να καταθέσει προσφορά.
12. Την από 29-11-2011 αναφορά του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού με την οποία μας υποβλήθηκε το από 29-11-2011 πρακτικό αγόνου δημοπρασίας.
Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του συνημμένου Πρακτικού άγονου διαγωνισμού του υποέργου: «Ολοκλήρωση οδού Νότιας παράκαμψης Δράμας» του έργου: «Σύνδεση Ε.Ο. 57 Δράμας – Νευροκοπίου – Βουλγαρικών 2 Συνόρων με την επαρχιακή οδό Δράμας – Κουδουνίων – Όρια Ν. Σερρών και οδός Νότιας παράκαμψης Δράμας» προϋπολογισμού 8.000.000,00 € και τη διενέργεια του διαγωνισμού την 20-12-2011, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 10:00 π.μ.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 29-11-2011 συνημμένο πρακτικό άγονου διαγωνισμού του υποέργου: «Ολοκλήρωση οδού Νότιας παράκαμψης Δράμας» του έργου: «Σύνδεση Ε.Ο. 57 Δράμας – Νευροκοπίου – Βουλγαρικών Συνόρων με την επαρχιακή οδό Δράμας – Κουδουνίων – Όρια Ν. Σερρών και οδός Νότιας παράκαμψης Δράμας» προϋπολογισμού 8.000.000,00 € και τη διενέργεια του διαγωνισμού την 20-12- 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 10:00 π.μ.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 591 /2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ ΖΗΣΙΜΟΥ
                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 361 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 10:12
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 590 2011 Απόφαση 592 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή