2011 Απόφαση 531

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 36/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 531 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατακύρωση πρακτικού διενέργειας φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων της Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νομού
Ξάνθης.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 16 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ.4861/11-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010, για τη διεξαγωγή φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση των Κεντρικών Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.242/1996. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος, 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος και 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 531: Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, προεδρεύοντας και εισηγούμενος του μοναδικού θέματος ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής ότι: «κληθήκαμε σήμερα, στις 16/11/2011, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12.00μμ σε συνεδρίαση για τη διενέργεια της φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας προς μίσθωση ακινήτου από την Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης) ύστερα από την αριθμ. 70391/ΞΔΔΟ:5251/10-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΖ7ΛΒ-87Υ) έγγραφη πρόσκληση της Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης. Στη δημοπρασία προσήλθε και υπέβαλε προσφορά μειοδοσίας κατά σειρά εκφωνήσεως, εμπρόθεσμα και κανονικά μόνον ο παρακάτω ιδιοκτήτης, ως εξής:

α/α

Ονοματεπώνυμο
μειοδότη

Νόμιμος
Εκπρόσωπος

Προσφερόμενο
Μηνιαίο
Μίσθωμα

Στοιχεία εγγύησης Παρατηρήσεις

Υπογραφή
μειοδότη και
εγγυητή

1 ΤΖΑΜΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ
(Ειδικό
Πληρεξούσιο
10070/14-09-2006)

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ
(€ 3.100,00)

ΑΡΙΘΜ.:
303/Δ000000027718/MD1128500008
MARFIN EGNATIA BANK

Ο μειοδότης
προσκόμισε κάθε
νόμιμο και
απαραίτητο
έγγραφο πριν την
έναρξη της
διαδικασίας.
Κατόπιν
διαπραγμάτευσης
το προσφερόμενο
μηνιαίο μίσθωμα
ανέρχεται στις
ΤΡΕΙΣ ΕΚΑΤΟ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ
(€ 3.100,00) και
κρίνεται
συμφέρον.

Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ
ΤΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΡΙΑΣ
(Ειδικό Πληρεξούσιο
10070/14-09-2006)

 

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:
ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ
ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (€ 3.720,00)

 

Στις 12.30μ.μ. έλαβε τέλος η όλη διαδικασία με κατακύρωση στο όνομα της μοναδικής μειοδότριας κας Κοτζαμάνη Χρυσάνθης, αντί μηνιαίου μισθώματος τριών χιλιάδων εκατό ευρώ (€ 3.100,00), το οποίο κρίνεται και από την επιτροπή λογικό και συμφέρον για το Δημόσιο.»
Κατόπιν αυτού, η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010,
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/1996 (ΦΕΚ179/Α) και την αριθμ. 5930/15-4-1997 σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης,
- Την αριθμ.04/2011 διακήρυξη της Π.Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Ξάνθης)
- Την από 2/11/2011 Έκθεση καταλληλότητας της Επιτροπής του αρθ. 13 του Π.Δ. 242/1996 (68692/ΞΔΔΟ:5152/7-11-2011), με την οποία κρίθηκε κατάλληλο το ακίνητο της μοναδικής μειοδότριας
- Όλα τα στοιχεία του φακέλου της προσφοράς του μειοδότη,
- Τη Δήλωση Αποδοχής Όρων Πρακτικού Καταλληλότητας και την εγγυητική επιστολή που υπέβαλε ο μειοδότης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Κατακυρώνει τη δημοπρασία στην κα Κουτζαμάνη Χρυσάνθη, για τη μίσθωση του ακινήτου 384 τ.μ., που βρίσκεται επί της οδού Μπρωκούμη 30, στην Ξάνθη, προκειμένου να στεγαστούν εκεί τα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ξάνθης αντί μηνιαίου μισθώματος τριών χιλιάδων εκατό ευρώ (€ 3.100,00€).
Β) Αναθέτει στον Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης, να συνυπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 531/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 464 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 13:28
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 530 2011 Απόφαση 532 »

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή