Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 510

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 35/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 510 /2011 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση όρων προκήρυξης διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού καυσίμων της ΠΑΜΘ για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΑΜΘ και συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης και ενστάσεων , διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 4 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4611/31-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωμτικό) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 3)Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 510 : Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ. ΔΥ/3-11-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Σας στέλνουμε σχέδιο διακήρυξης διενέργειας δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο τη «χαμηλότερη τιμή» για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ν.Π.Δ.Δ. και Ιδρυμάτων τους με προϋπολογισμό 1.982.145,00 (€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τους Ειδικούς Φορείς 0072, 1072, 2072, 3072,4072 και τους προϋπολογισμούς των Νομικών Προσώπων και ΚΑΕ 1511 KΑΕ 1512 ποσού: 1.982.145,00€
Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των όρων της διακήρυξης καθώς και τη σύσταση των παρακάτω επιτροπών:
Α. Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών στον παρόντα διαγωνισμό, η οποία θα αποτελείται από τους:
1. Παύλο Παπατζίκη, Πρόεδρο, Προϊστάμενος του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Δοικητικού- Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ., Π.Ε Έβρου, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Α’, με αναπληρώτρια την Ελένη Κανίδου, υπάλληλο του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ., Π.Ε. Έβρου, του κλάδου Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Δ’.
2. ’Αγγελο Αντωνιάδη, μέλος, Προϊστάμενος του τμήματος Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικού του κλάδου Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Α,’ με αναπληρωτή τον Άγγελο Μουσελεμίδη, υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού του κλάδου Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Γ’.
3. Χάρη Αρμεντζίδη, μέλος, Προϊστάμενος του τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικού του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με βαθμό Β’ με αναπληρωτή τον Στυλιανό Μπομποτά, υπάλληλος της Δ/νσης Διοίκησης του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, με βαθμό Γ’.
Β. Επιτροπής Ενστάσεων, βάσει του άρθρου 38 του Π.Δ 118/2007 για τις περιπτώσεις των ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007, για τον παρόντα διαγωνισμό, η οποία θα αποτελείται από τους:
1. Λάμπρο Τσούργιαννη, Πρόεδρο, Προϊστάμενος του τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού της Π.Ε Ξάνθης, με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού με αναπληρωτή τον Οδυσσέα Μπογιατζή, υπάλληλος στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Γ’, της Π.Ε Ξάνθης.
2. Αθανάσιο Βλάχο, μέλος, Προϊστάμενος στο τμήμα Τεχνικών Εφαγμογών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, του κλάδου Τ.Ε Μηχανικών, με βαθμό Α’, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Παπασάββα, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ροδόπης, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών/Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Α’.
3. Κων/νο Μπανιώτη, μέλος, Προϊστάμενος στο τμήμα Δια Βίου Μάθησης και Παιδείας της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού, του κλάδου Π.Ε Δοιικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α’, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Νικολαίδου, Προϊσταμένη του τμήματος Εμπορίου, της Δ/νσης Ανάπτυξης, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με Βαθμό Α’. Χρέη Γραμματέα θα εκτελέσει η Αικατερίνη Μουρλίδου, υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού της

Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του κλάδου Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Γ’ με αναπληρώτρια τη Φωτεινή Δολαπτσόγλου, υπάλληλο της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού με βαθμό Γ’.
Γ. Η θητεία των παραπάνω επιτροπών να ορισθεί από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού έως τη λήξη του.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 6 υπέρ και 1 λευκό)

Εγκρίνει τους συνημμένους όρους της διακήρυξης διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού καυσίμων της ΠΑΜΘ για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΑΜΘ, Ν.Π.Δ.Δ. και Ιδρυμάτων τους Προϋπολογισμού:1.982.145,00€ και συγκροτεί τις παρακάτω επιτροπές:
Α. Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών στον παρόντα διαγωνισμό, η οποία θα αποτελείται από τους:
1. Παύλο Παπατζίκη, Πρόεδρο, Προϊστάμενος του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Δοικητικού- Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ., Π.Ε Έβρου, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Α’, με αναπληρώτρια την Ελένη Κανίδου, υπάλληλο του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ., Π.Ε. Έβρου, του κλάδου Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Δ’.
2. ’Αγγελο Αντωνιάδη, μέλος, Προϊστάμενος του τμήματος Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικού του κλάδου Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Α,’ με αναπληρωτή τον Άγγελο Μουσελεμίδη, υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού του κλάδου Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Γ’.
3. Χάρη Αρμεντζίδη, μέλος, Προϊστάμενος του τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικού του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με βαθμό Β’ με αναπληρωτή τον Στυλιανό Μπομποτά, υπάλληλος της Δ/νσης Διοίκησης του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, με βαθμό Γ’.
Β. Επιτροπής Ενστάσεων, βάσει του άρθρου 38 του Π.Δ 118/2007 για τις περιπτώσεις των ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007, για τον παρόντα διαγωνισμό, η οποία θα αποτελείται από τους:
1. Λάμπρο Τσούργιαννη, Πρόεδρο, Προϊστάμενος του τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού της Π.Ε Ξάνθης, με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού με αναπληρωτή τον Οδυσσέα Μπογιατζή, υπάλληλος στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Γ’, της Π.Ε Ξάνθης.
2. Αθανάσιο Βλάχο, μέλος, Προϊστάμενος στο τμήμα Τεχνικών Εφαγμογών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, του κλάδου Τ.Ε Μηχανικών, με βαθμό Α’, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Παπασάββα, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ροδόπης, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών/Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Α’.
3. Κων/νο Μπανιώτη, μέλος, Προϊστάμενος στο τμήμα Δια Βίου Μάθησης και Παιδείας της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού, του κλάδου Π.Ε Δοιικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α’, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Νικολαίδου, Προϊσταμένη του τμήματος Εμπορίου, της Δ/νσης Ανάπτυξης, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με Βαθμό Α’.
Χρέη Γραμματέα θα εκτελέσει η Αικατερίνη Μουρλίδου, υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του κλάδου Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Γ’ με αναπληρώτρια τη Φωτεινή Δολαπτσόγλου, υπάλληλο της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού με βαθμό Γ’.
Γ. Η θητεία των παραπάνω επιτροπών ορίζεται από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού έως τη λήξη του.
Μειοψήφησε το μέλος Αθανάσιος Μακρής, ο οποίος ψήφισε Λευκό.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 510/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 478 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 10:24
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 509 2011 Απόφαση 511 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή