Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 509

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 35/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 509 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση αποτελέσματος αξιολόγησης & κατακύρωση μειοδότη για τον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού της Π.Ε. Δράμας για το έτος 2011.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 4 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4611/31-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5)Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωμτικό) μέλος. Απόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 3)Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 509 : Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Δράμας με το υπ’ αριθμ. Γ.Π./ΔΡ.4968/2011/31-10-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών τα συνημμένα Πρακτικά αποσφράγισης φακέλου δικαιολογητικών και αξιολόγησης & κατακύρωσης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού της ΠΕ Δράμας για το έτος 2011. Στο πιο πάνω Πρακτικό αποσφράγισης φακέλου δικαιολογητικών, αναφέρεται ότι κατατέθηκαν δυο προσφορές από την εταιρεία ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δ. ΚΩΣΤΑΣ και από την εταιρεία ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ, η μεν πρώτη προσφορά της εταιρείας Ιωαννίδης ήταν πλήρης ενώ η δεύτερη της εταιρείας ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ δεν περιείχε υποφάκελο με δικαιολογητικά συμμετοχής παρά μόνο το τεύχος της οικονομικής προσφοράς και ως εκ τούτου απορρίφθηκε. Στη συνέχεια σύμφωνα με το Πρακτικό αξιολόγησης και κατακύρωσης, εφόσον εξετάστηκε και αξιολογήθηκε η προσφορά της εταιρείας ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δ. ΚΩΣΤΑΣ κρίθηκε ικανοποιητική για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο Πρακτικό.
Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία: 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των συνημμένων Πρακτικών και την ανάδειξη της εταιρείας ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δ. ΚΩΣΤΑΣ ως αναδόχου του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού της Π.Ε. Δράμας για το έτος 2011.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 6 υπέρ και 1 λευκό)

Εγκρίνει τα συνημμένα Πρακτικά και την ανάδειξη της εταιρείας ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δ. ΚΩΣΤΑΣ ως αναδόχου του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού της Π.Ε. Δράμας για το έτος 2011 με οικονομική προσφορά για τα υλικά της ομάδας Α της διακήρυξης 01/2011 συνολικού ποσού 29.430,00€ με ΦΠΑ σε σύνολο προϋπολογισμού :38.000,00€ και για τα υλικά της ομάδας Β συνολικού ποσού 15.995,05€ με ΦΠΑ σε σύνολο προϋπολογισμού:17.000,00€.
Μειοψήφησε το μέλος Αθανάσιος Μακρής, ο οποίος ψήφισε Λευκό.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 509/2011.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                               ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 367 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 10:19
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 508 2011 Απόφαση 510 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή