Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 505

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 34/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 505 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ στην έκθεση “PHILOXENIA” που πραγματοποιείται στην Θεσσαλονίκη.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4446/18-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος , ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 505 : Εισηγούμενη το δέκατο ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού της ΠΑΜΘ έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 04- 02-327/18-10-2011 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Κατόπιν αποφάσεων της Ηγεσίας της ΠΑΜΘ σε σύσκεψη η οποία έλαβε χώρα στην Κομοτηνή στις 3 Οκτωβρίου 2011, επί των εξειδικευμένων εισηγήσεων της Αντιπεριφέρειας Πολιτισμού – Τουρισμού και σε συνέχεια αποφάσεων σχετικής, καθορίστηκε η αναγκαιότητα ενεργοποίησης των αναγκαίων διαδικασιών προκειμένου η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να συμμετάσχει στις εκθέσεις θέματος. Είναι η κορυφαία συνάντηση, των επιχειρηματιών από το χώρο του τουρισμού, στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ένα forum, όπου η διεθνής εμπειρία ανταλλάσσεται με τρόπο δημιουργικό. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της, ότι πιο σύγχρονο έχει ν’ αναδείξει η τουριστική βιομηχανία διεθνώς, γίνεται κτήμα και υπόθεση όλων. Τα σημαντικότερα οφέλη της έκθεσης είναι: Ο επαγγελματικός χαρακτήρας της διοργάνωσης, η παρουσία όλης της τουριστικής κοινότητας στους χώρους της και η 25χρονη επιτυχημένη παρουσία της στο χώρο του εκθεσιακού τουρισμού.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι προοπτικές προβολής του Τουριστικού προϊόντος της Π.Α.Μ.Θ. στο πλαίσιο της αναπτυξιακής του δυναμικής, μέσω της έκθεσης θέματος, ικανοποιούν τους στρατηγικούς στόχους της. Επιπλέον μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής της σε συνεργασία με άλλους φορείς η Π.Α.Μ.Θ. θα φιλοξενήσει στο χώρο της, έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό από Δήμους της περιφέρειας αλλά και ανθρώπινο δυναμικό. Η παρουσία στην έκθεση θέματος, θα ενισχύσει τον εσωτερικό τουρισμό. Τα κατωτέρω οικονομικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν ειδικευμένο προμηθευτή στο παρόν λόγω του επείγοντος (αφορά την ενοικίαση και κατασκευή του περιπτέρου). Η έλλειψη θα καλυφθεί αρμοδίως άμεσα με γνώμονα την κάλλιστη δυνατή επιλογή και ασφαλώς με ποσό μικρότερο στο σύνολο. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00 ευρώ.
Κατόπιν των παραπάνω, ή υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την συμμετοχή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. επί του συνολικού προϋπολογισμού της παραπάνω έκθεσης με το ποσό των 15.000,00 ευρώ από τον Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην έκθεση “PHILOXENIA” που πραγματοποιείται στην Θεσσαλονίκη, και την κάλυψη δαπάνης ποσού 14.317,20 € σε βάρος του Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2011, και αναθέτει στην εταιρεία HELEXPRO Ελληνικές Εκθεσιακές Παραγωγές Α.Ε. την διοργάνωση της συμμετοχής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη συνημμένη προσφορά. Μειοψήφησε το μέλος Χρήστος Τρέλλης , ο οποίος ψήφισε Λευκό.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 505/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ (αναπληρωματικό)
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ (αναπληρωματικό)
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 401 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 10:02
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 504 2011 Απόφαση 506 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή