Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 500

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                                        

Του Πρακτικού αριθ. 34/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 500 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου:«Τοιχίο αντιστήριξης πρανούς 17ης επαρχιακής οδού στην είσοδο Ποταμιάς Θάσου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4446/18-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος , ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 500 : Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 02/2645/11-10-2011 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Το έργο του θέματος δημοπρατήθηκε στις 2-11-2010 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 07/5488/22-12-2010 Απόφαση Νομάρχη Ν.Δ. Καβάλας. Με την ίδια απόφαση το έργο κατακυρώθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση: ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με μέση έκπτωση 3,00%. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 29.12.2010 για το ποσό των ευρώ: 79.465,07 € + 12.714,41 € Φ.Π.Α. με τελική προθεσμία περαίωσης του έργου 9.04.2011. Ο ανάδοχος αιτείται με την από 5.07.2011 αίτησή του, παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 5 μήνες, μέχρι τις 9.12.2011 για να μπορέσει να ολοκληρώσει την κατασκευή του έργου. Η μελέτη αρχικά προέβλεπε την κατασκευή τοίχου βαρύτητας για την αντιστήριξη του πρανούς. Με την έναρξη των εργασιών διαπιστώθηκε ότι η εκσκαφή σε όλο το πλάτος των 3,00 μέτρων του θεμελίου του τοίχου θα δημιουργούσε επικίνδυνες καταστάσεις επειδή κατασκευάζεται υποχρεωτικά σε βάρος του πρανούς.
Διαπιστώθηκε επιπλέον ότι ο πραγματικός λόγος κατασκευής του προστατευτικού τοίχου δεν είναι παρά η προστασία τμήματος της επαρχιακής οδού από πτώση λίθων και χωμάτων που επιδεινώνεται από τα όμβρια του κατεστραμμένου δημοτικού δρόμου που βρίσκεται ανάντι. Το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται με την κατασκευή ελαφρύτερης κατασκευής, την ανακατασκευή του ανάντι δημοτικού δρόμου και την απομάκρυνση ομβρίων.
Για το σκοπό αυτό αναμορφώθηκε από την Υπηρεσία η μελέτη αντιστήριξης και εξ αιτίας του γεγονότος αυτού προέκυψε καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου Οι ανωτέρω προαναφερόμενες αιτίες δυσχέραναν, την μέσα στα πλαίσια του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, ολοκλήρωση των εργασιών.
Ο ανάδοχος με την αίτησή του ζητά τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 9.12.2011. Ο χρόνος παράτασης που ζητείται από τον ανάδοχο θεωρείται εύλογος εξ αιτίας των προαναφερθέντων.
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να ολοκληρωθεί και να δοθεί το έργο σε κανονική λειτουργία εισηγούμαστε τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 5 μήνες, δηλαδή μέχρι τις
9-12-2011.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«Τοιχίο αντιστήριξης πρανούς 17ης επαρχιακής οδού στην είσοδο Ποταμιάς Θάσου», μέχρι 9-12-2011.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τη χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:«Τοιχίο αντιστήριξης πρανούς 17ης επαρχιακής οδού στην είσοδο Ποταμιάς Θάσου», μέχρι 9-12-2011.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 500/2011.

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                              ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                   ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ      

Διαβάστηκε 353 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 09:39
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 499 2011 Απόφαση 501 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή