Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 499

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                                        

Του Πρακτικού αριθ. 34/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 499 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης, αναλώσιμων εκτυπωτικών συσκευών και λοιπών αναλωσίμων γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ.- Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4446/18-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος , ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 499 : Εισηγούμενος το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Παύλος Παπατζίκης υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της ΠΕ Έβρου έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ.4408 /13-10-2011 έγγραφο της Δ/νσης στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη διενέργεια ανοιχτού τακτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για προμήθεια γραφικής ύλης, αναλώσιμων εκτυπωτικών συσκευών και λοιπών αναλωσίμων γραφείου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ-Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, έτους 2012 ενδεικτικού προϋπολογισμού ογδόντα εννέα χιλιάδων ευρώ (89.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 4072.1111 και θα συμπεριληφθεί στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οικονομικού έτους 2012.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης, αναλώσιμων εκτυπωτικών συσκευών και λοιπών αναλωσίμων γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ.- Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τη διενέργεια ανοιχτού τακτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για προμήθεια γραφικής ύλης, αναλώσιμων εκτυπωτικών συσκευών και λοιπών αναλωσίμων γραφείου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ-Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, έτους 2012 ενδεικτικού προϋπολογισμού ογδόντα εννέα χιλιάδων ευρώ (89.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 499/2011.

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                              ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                   ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ     

 

 

Διαβάστηκε 498 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 09:33
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 498 2011 Απόφαση 500 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή