Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 492

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                                        

 

Του Πρακτικού αριθ. 34/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 492 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση «διενέργειας διαγωνισμού της Π.Ε. Έβρου για την προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης» καθώς και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού .

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4446/18-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος , ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 492 : Εισηγούμενος το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Απόστολος Ψαράς Προϊστάμενος ΤΜΕΣΛΕ της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. Η-4988/06-10-2011 έγγραφο της Δ/νσης στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σας γνωρίζουμε ότι, για τις ανάγκες διαγράμμισης του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την χειμερινή περίοδο 2011 –2012, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια λευκού αλκυδικού χρώματος διαγράμμισης καθώς και των απαιτούμενων σφαιριδίων αντανάκλασης , ενδεικτικού προϋπολογισμού 66.000,00 € μαζί με τη μεταφορά και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Η δαπάνη θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του έργου «Διαγράμμιση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου – προμήθεια χρωμάτων» υποέργο «προμήθεια χρωμάτων» ΚΑΠ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ.
Μετά τα παραπάνω , η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, για την προμήθεια λευκού αλκυδικού χρώματος διαγράμμισης καθώς και των απαιτούμενων σφαιριδίων αντανάκλασης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 66.000,00 € μαζί με τη μεταφορά και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου. Για την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού προτείνονται οι παρακάτω υπάλληλοι της ΠΕ Έβρου:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος)
β. ΤΑΜΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (μέλος)
γ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (μέλος)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ:
α. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Πρόεδρος)
β. ΠΑΠΑΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (μέλος)
γ. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (μέλος)
και Γραμματέα την κ. ΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ με αναπληρώτρια της την κ. ΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια λευκού αλκυδικού χρώματος διαγράμμισης καθώς και των απαιτούμενων σφαιριδίων αντανάκλασης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 66.000,00€ μαζί με τη μεταφορά και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους της ΠΕ Έβρου:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος)
β. ΤΑΜΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (μέλος)
γ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (μέλος)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ:
α. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Πρόεδρος)
β. ΠΑΠΑΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (μέλος)
γ. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (μέλος)
και Γραμματέα την κ. ΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ με αναπληρώτρια της την κ. ΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 492/2011.

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                              ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                   ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ            

 

Διαβάστηκε 283 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 08:52
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 491 2011 Απόφαση 493 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή