Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 491

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                                        

Του Πρακτικού αριθ. 34/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 491 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση 2ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης .

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4446/18-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος , ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 491 : Εισηγούμενος το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Γεώργιος Τσακίρης Δ/ντης της Δ/νσης Οικονομικού της ΠΑΜΘ έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 2722/17-10-2011 έγγραφο της Δ/νσης στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας μας περιγράφεται παρακάτω, αφορούν τις πιστώσεις της έδρας της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας Θράκης και Π.Ε Ροδόπης και είναι επείγοντες .Όσον αφορά την Τροποποίηση των πιστώσεων των λοιπών Περιφερειακών Ενοτήτων θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβούλιου αφού επεξεργαστούν όλες οι προτάσεις αυτών που έχουν ήδη υποβληθεί ή θα υποβληθούν. ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ.
1.Στον ειδικό φορέα 0072 Διεύθυνση Οικονομικού στο σκέλος των εσόδων του Κ.Α.Ε. 1252 γίνεται μείωση των πιστώσεων κατά 29.000,00 € για να μεταφερθεί το ποσό αυτό στον ειδικό φορέα 0292.Ταυτόχρονα στο σκέλος των εξόδων μειώνονται οι πιστώσεις του Κ.Α.Ε 0844 με το ίδιο ποσό.
2.Στον ειδικό φορέα 0151 Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης γίνεται αυξομείωση πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων μεταξύ του Κ.Α.Ε. 0823, του οποίου οι πιστώσεις αυξάνονται κατά 1.500,00 € και μειώνονται αυτές του Κ.Α.Ε. 1211 για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών. 3.Στον ειδικό φορέα 0292. Διεύθυνση Κτηνιατρικής το ποσό των 29.000,00 € που μεταφέρεται από τις πιστώσεις του ειδικού φορέα 0072 στον Κ.Α Εσόδων 1252 Κ.Α. Εξόδων 5244 για την υλοποίηση και πληρωμή της προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο <<Παρακολούθηση τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και Αλιείας δίθυρων μαλακίων της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας Θράκης>> .Η προγραμματική αυτή σύμβαση είναι μεταξύ Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης και Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ/νικης-(Ειδικός λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων Έρευνας) με Προϋπολογισμό 29.000,00.
4.Στον ειδικό φορέα 0351, Δ/νση Ανάπτυξης γίνονται αυξομειώσεις μεταξύ κωδικών αριθ. εξόδων εξαιτίας των αναγκών και προτεραιοτήτων που έχουν διαμορφωθεί. Μειώνονται οι πιστώσεις των Κ.Α. εξόδων 0511,0515,0713 συνολικού ποσού € 13.200,00 και αυξάνονται οι πιστώσεις των Κ.Α. εξόδων 0843 και 0844 για την εκτύπωση ενός Οδηγού Συνεργασίας της Δ/νσης Ανάπτυξης με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και για την πραγματοποίηση σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων σε επιλεγμένα σημεία του Ν. Ροδόπης για την ενημέρωση των πολιτών για θέματα ανάπτυξης ,εμπορίου ,έλεγχου αγοράς, συμφώνα με τις προτάσεις της Δ/νσης.
5.Στον ειδικό φορέα 0391,Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών εγγράφονται πιστώσεις Κ.Α. Εσόδων 0159 ποσού 105.820,00 € και συγχρόνως με το ίδιο ποσό αυξάνονται οι πιστώσεις του Κ.Α. Εξόδων 0871 για την καταβολή των αμοιβών των Ιατρών που πραγματοποιούν ιατρικές πράξεις δια των οποίων πιστοποιούνται η καταλληλότητα και η ικανότητα οδήγησης ή μη των υποψήφιων οδηγών. Από της παραπάνω πιστώσεις το μεγαλύτερο μέρος αυτών έχει μεταβιβασθεί ήδη στην Περιφέρεια. Ενώ το υπόλοιπο ποσό αναμένεται να κατατεθεί σε λογαριασμό μας.
Τέλος μετά από τις μεταβολές αυτές της 2ης Τροποποίησης , ο Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός της Περιφέρειας μας ανέρχεται στα έσοδα και στα έξοδα στο ποσό των 138.133.030,97 €
Κατόπιν των παραπάνω , η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κατάρτιση της 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης οικονομικού έτους 2011.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Καταρτίζει τη 2η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης οικονομικού έτους 2011, όπως φαίνεται στην συνημμένη εισηγητική έκθεση, και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό συμβούλιο για ψήφιση , λόγω αρμοδιότητας. Μειοψήφησε το μέλος Χρήστος Τρέλλης , ο οποίος ψήφισε Λευκό.

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                              ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                   ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ            

 

Διαβάστηκε 288 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 08:50
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 490 2011 Απόφαση 492 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή