Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 490

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                                        

 

Του Πρακτικού αριθ. 34/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 490 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση τευχών δημοπράτησης και Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου:«Εγκατάσταση μιας γεννήτριας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στο κτίριο της Π.Ε. Ροδόπης» καθώς και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4446/18-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος , ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 490 : Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με τα υπ’ αριθμ. 1611/13-10-2011 και 1663 /19-10-11 έγγραφά της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Μετά την υπ’ αριθμ. 271/πρ.19/21-9-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου του θέματος στο Πρόγραμμα Έργων τη Περιφέρειας ΑΜΘ με προϋπολογισμό το ποσό των 68.000,00€ και σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.1 του Ν.3669/08 εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου του θέματος δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο της Δεύτερης τάξης ΜΕΕΠ η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από Τρία (3) υπηρεσιακά μέλη της υπηρεσίας μας , η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση τευχών δημοπράτησης και διακήρυξης δημοπρασίας καθώς και τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος, αποτελούμενη από τους:
1. Χρύσα Τσιλιγγίρη Ηλ. Μηχανικό, στη Διεύθυνση Τεχν. Έργων Π.Ε. Ροδόπης, ως πρόεδρο.
2. Αθανάσιο Παπασάββα Ηλ. Μηχανικό ΤΕ, στη Δ/νση Τεχν. Έργων Π.Ε. Ροδόπης, ως μέλος
3. Αργυρώ Γκιγκίλα Διοικητικό στη Δ/νση Τεχν. Έργων Π.Ε. Ροδόπης ως μέλος και παράλληλα θα εκτελεί και χρέη γραμματέα.
Τους Παραπάνω αναφερόμενους υπάλληλους θα αναπληρώνουν οι:
1. Ιφιγένεια Θάνου Πολιτικός Μηχανικός στη Δ/νση Τεχν. Έργων.
2. Νικόλαος Δημόπουλος Εργοδηγός στη Δ/νση Τεχν. Έργων.
3. Μαρία Αυγουστάκη Διοικητικός στη Δ/νση Τεχν. Έργων.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τα συνημμένα τεύχη δημοπράτησης και Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου:«Εγκατάσταση μιας γεννήτριας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στο κτίριο της Π.Ε. Ροδόπης» Προϋπολογισμού: 68.000,00€ και συγκροτεί επιτροπή διαγωνισμού του έργου, αποτελούμενη από τους:
1. Χρύσα Τσιλιγγίρη Ηλ. Μηχανικό, στη Διεύθυνση Τεχν. Έργων Π.Ε. Ροδόπης, ως πρόεδρο.
2. Αθανάσιο Παπασάββα Ηλ. Μηχανικό ΤΕ, στη Δ/νση Τεχν. Έργων Π.Ε. Ροδόπης, ως μέλος
3. Αργυρώ Γκιγκίλα Διοικητικό στη Δ/νση Τεχν. Έργων Π.Ε. Ροδόπης ως μέλος και παράλληλα θα εκτελεί και χρέη γραμματέα.
Τους Παραπάνω αναφερόμενους υπάλληλους θα αναπληρώνουν οι:
1. Ιφιγένεια Θάνου Πολιτικός Μηχανικός στη Δ/νση Τεχν. Έργων.
2. Νικόλαος Δημόπουλος Εργοδηγός στη Δ/νση Τεχν. Έργων.
3. Μαρία Αυγουστάκη Διοικητικός στη Δ/νση Τεχν. Έργων.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 490/2011.

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                              ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                   ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ            

Διαβάστηκε 305 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 08:46
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 489 2011 Απόφαση 491 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή