Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 489

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Του Πρακτικού αριθ. 34/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 489 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αναδασμός Γρατινής και παράλληλα έργα» ΚΑΕ: 2009ΚΠ00000133.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4446/18-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος , ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 489 : Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Πολιτικής Γής της ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ. 03/03/478/17-10-11 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Μετά την κοινοποίηση της υπ’ αρ. 3338/6-9-2011 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου του θέματος της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού και χωρικού σχεδιασμού Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σας υποβάλλουμε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αναδασμός Γρατινής και παράλληλων έργων» και παρακαλούμε για την έγκριση της μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3316/2005. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αναδασμός Γρατινής και παράλληλα έργα», ΚΑΕ: 2009ΚΠ00000133.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αναδασμός Γρατινής και παράλληλα έργα», ΚΑΕ: 2009ΚΠ00000133, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της απόφασης. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 489/2011.

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                              ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                   ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ            

Διαβάστηκε 325 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012 08:43
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 488 2011 Απόφαση 490 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή