Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 482

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                                           ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Του Πρακτικού αριθ. 33/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 482 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αντιστήριξη πρανών κάτω διάβασης οικισμού Αρίσβης»προϋπολογισμού : 63.200,00€.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 24 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4446/18-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος , ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 482 : Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων με το υπ’ αριθμ.ΔΤΕ 1662/19-10-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου του θέματος έχει ορισθεί η 8-11-2011. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.1 του Ν.3669/08 εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου του θέματος δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο της Δεύτερης τάξης ΜΕΕΠ η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από Τρία (3) υπηρεσιακά μέλη της υπηρεσίας μας .
Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος αποτελούμενη από τους:
1. Ευάγγελο Παπαθεοδώρου Πολιτικό Μηχανικό, στη Διεύθυνση Τεχν. Έργων Π.Ε. Ροδόπης, ως πρόεδρο.
2. Κωνσταντίνο Παπαντωνίου Πολιτικό Μηχανικό, στη Δ/νση Τεχν. Έργων Π.Ε. Ροδόπης, ως μέλος
3. Αργυρώ Γκιγκίλα Διοικητικό στη Δ/νση Τεχν. Έργων Π.Ε. Ροδόπης, ως μέλος και παράλληλα θα εκτελεί και χρέη γραμματέα.
Τους Παραπάνω αναφερόμενους υπαλλήλους θα αναπληρώνουν οι:
1. Κων/νος Μπάγιας Πολιτικός Μηχανικός στη Δ/νση Τεχν. Έργων.
2. Σοφία Πίτατζη Πολιτικός Μηχανικός στη Δ/νση Τεχν. Έργων.
3. Μαρία Αυγουστάκη Διοικητικός στη Δ/νση Τεχν. Έργων.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Συγκροτεί επιτροπή διαγωνισμού του έργου: «Αντιστήριξη πρανών κάτω διάβασης οικισμού Αρίσβης» προϋπολογισμού : 63.200,00€ , αποτελούμενη από τους:
1. Ευάγγελο Παπαθεοδώρου Πολιτικό Μηχανικό, στη Διεύθυνση Τεχν. Έργων Π.Ε. Ροδόπης, ως πρόεδρο.
2. Κωνσταντίνο Παπαντωνίου Πολιτικό Μηχανικό, στη Δ/νση Τεχν. Έργων Π.Ε. Ροδόπης, ως μέλος
3. Αργυρώ Γκιγκίλα Διοικητικό στη Δ/νση Τεχν. Έργων Π.Ε. Ροδόπης, ως μέλος και παράλληλα θα εκτελεί και χρέη γραμματέα.
Τους Παραπάνω αναφερόμενους υπαλλήλους θα αναπληρώνουν οι:
1. Κων/νος Μπάγιας Πολιτικός Μηχανικός στη Δ/νση Τεχν. Έργων.
2. Σοφία Πίτατζη Πολιτικός Μηχανικός στη Δ/νση Τεχν. Έργων.
3. Μαρία Αυγουστάκη Διοικητικός στη Δ/νση Τεχν. Έργων.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 482/2011.

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                              ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                   ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ         

Διαβάστηκε 380 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 13:41
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 481 2011 Απόφαση 483 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή