Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Oικονομική Αποφάσεις

2011 Απόφαση 466

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

Του Πρακτικού αριθ. 33/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 466 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 350/2011 απόφασης της Ο.Ε. για έγκριση προγράμματος δακοκτονίας έτους 2011.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 13 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4235/7-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 466 : Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Έβρου, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 15475/3-10-2011 έγγραφό της, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Προκειμένου η Υπηρεσία μας να ανταποκριθεί πλήρως στην Εφαρμογή του Προγράμματος δακοκτονίας ελιάς κατά τον τρέχον έτος στις Ελαιοκομικές περιοχές Σαμοθράκης και Μαρωνείας σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 70619/02-04-1996 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας και την υπ΄ αριθμ. 94528/17-03-2011 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την τροποποίηση της 350/2011 απόφασης όπως παρακάτω :
1. Να αντικατασταθεί η Μέντζου Σουλτάνα του Παναγιώτη υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου η οποία εκτελούσε καθήκοντα Δ/ντή στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2011 από τον Στάγκογλου Σταύρο του Δημάκου του ιδίου κλάδου , λόγω του ότι η ανωτέρω έχει υποβάλλει ήδη και την δεύτερη αίτηση της για συνταξιοδότηση.
2. Να αντικατασταθεί η Τοπαλίδου Ανθή του Ιωάννη υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου η οποία εκτελούσε καθήκοντα Λογιστή στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2011 από την Μητρουλάκη Δημητρούλα του Παναγιώτη του ιδίου κλάδου , λόγω του ότι η ανωτέρω έχει υποβάλλει ήδη και την δεύτερη αίτηση της για συνταξιοδότηση.
3. Να αντικατασταθεί η Μητρουλάκη Δημητρούλα του Παναγιώτη υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου η οποία εκτελούσε καθήκοντα Γραμματέα στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2011 από την Σουτλόγλου Αγγελική του Γεωργίου του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ , λόγω του ότι η ανωτέρω έχει αναλάβει καθήκοντα Λογιστή . Ως προς τα άλλα η απόφαση να παραμένει ως έχει.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Τροποποιεί την 350/2011 απόφαση που αφορά έγκριση προγράμματος δακοκτονίας έτους 2011, ως εξής:
1. Αντικαθιστά την Μέντζου Σουλτάνα του Παναγιώτη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου η οποία εκτελούσε καθήκοντα Δ/ντή στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2011 από τον Στάγκογλου Σταύρο του Δημάκου του ιδίου κλάδου , λόγω του ότι η ανωτέρω έχει υποβάλλει ήδη και την δεύτερη αίτηση της για συνταξιοδότηση.
2. Αντικαθιστά την Τοπαλίδου Ανθή του Ιωάννη υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου η οποία εκτελούσε καθήκοντα Λογιστή στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2011 από την Μητρουλάκη Δημητρούλα του Παναγιώτη του ιδίου κλάδου , λόγω του ότι η ανωτέρω έχει υποβάλλει ήδη και την δεύτερη αίτηση της για συνταξιοδότηση.
3. Αντικαθιστά την Μητρουλάκη Δημητρούλα του Παναγιώτη υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου η οποία εκτελούσε καθήκοντα Γραμματέα στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2011 από την Σουτλόγλου Αγγελική του Γεωργίου του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ , λόγω του ότι η ανωτέρω έχει αναλάβει καθήκοντα Λογιστή . Ως προς τα άλλα η απόφαση παραμένει ως έχει.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 466/2011.

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                             ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ   

 

 

 

Διαβάστηκε 423 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 12:50
Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

Τελευταία άρθρα από τον/την Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

FaLang translation system by Faboba