Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 465

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

Του Πρακτικού αριθ. 33/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 465 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’178/27-9-2011 Διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης που αφορά το έργο: «Επισκευή – ανακαίνιση αίθουσας Εκδηλώσεων Νομαρχίας Ροδόπης».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 13 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4235/7-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 465 : Εισηγούμενος το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Γεώργιος Τσακίρης Δ/ντης της Δ/νσης Οικονομικού της ΠΑΜΘ, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 3014/6-10-2011 έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σας κοινοποιούμε συνημμένα την με αριθ.178/27- 9-2011 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης κατά της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης λόγω μη πληρωμής του 1ου Λογαριασμού του έργου με τίτλο «Επισκευή – Ανακαίνιση Αίθουσας Εκδηλώσεων Νομαρχίας Ροδόπης» ποσού 33.090,47 € του αναδόχου Νικολάου Τσελεκίδη, με τα παραπάνω σχετικά έγγραφα. Ο παραπάνω 1ος λογαριασμός εστάλη στη Δ/νση μας με το σχετικό (α) της Δ/νσης Προγραμματισμού & Διαχείρισης Π.Δ. και υποβλήθηκε στη συνέχεια από τη Δ/νση μας με το σχετικό (β) στην Υ.Δ.Ε. Ν. Ροδόπης. Με το σχετικό (γ) της Υ.Δ.Ε. Ν. Ροδόπης επεστράφη χωρίς να ενταλματοποιηθεί η δαπάνη, με την αιτιολογία ότι το έργο αυτό δημοπρατήθηκε κατά παράβαση του άρθρ.1 του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή έργων», δεδομένου ότι με το αριθμ. πρωτ. 1942/16-6-2009 έγγραφο της Δ/νσης μας είχε υποβληθεί και ο 1ος Λογαριασμός του έργου «Τοποθέτηση Συστημάτων Εξαερισμού και Αγωγών Ψύξης – Θέρμανσης Αίθουσας Εκδηλώσεων Νομαρχιακού Καταστήματος Ροδόπης» ποσού 36.337,89 € με τον ίδιο ανάδοχο, Τσελεκίδη Νικόλαο. Επίσης όπως αναφέρεται στο έγγραφο αυτό και τα δύο έργα με προϋπολογισμό 44.000,00 € το καθένα, αφορούν εργασίες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ν.Δ. Ροδόπης και η διαδικασία, από τη σύνταξη της μελέτης μέχρι και την υπογραφή των συμβάσεων διεξήχθη παράλληλα το χρονικό διάστημα από 3-3-2009 μέχρι 24-4-2009 γεγονός το οποίο, κατά την άποψη της Υ.Δ.Ε. Ν. Ροδόπης αποτελεί κατάτμηση, επικαλούμενη και το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 2/41654/0026/25-7-2002 Υπ. Οικονομικών & Οικονομίας.
Στη συνέχεια η Δ/νση Τεχνικών Μελετών και Έργων με το αριθ.πρωτ.1979/31-7-2009 έγγραφό της προς την Υ.Δ.Ε. επανυπέβαλε τον 1ο λογαριασμό του έργου «Επισκευή –Ανακαίνιση Αίθουσας Εκδηλώσεων Νομαρχίας Ροδόπης» με τα συνημμένα δικαιολογητικά του και τον 1ο λογαριασμό του έργου «Τοποθέτηση Συστημάτων Εξαερισμού και Αγωγών Ψύξης – Θέρμανσης Αίθουσας Εκδηλώσεων Νομαρχιακού Καταστήματος Ροδόπης» με τα συνημμένα δικαιολογητικά του, εμμένοντας για την νομιμότητα της διαδικασίας δημοπράτησης και εκτέλεσης των έργων, αυτών αναφέροντας ότι η όλη διαχείριση των δυο έργων σαν ενοποιημένο έργο θα προκαλούσε, πέραν των αυξημένων εξόδων για ενοίκια άλλης αίθουσας για συνεδριάσεις, και προσβολή του κύρους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, δυσχέρεια στην πρόσβαση των πολιτών στο κτίριο και κίνδυνο για την ομαλή διεξαγωγή των Ευρωεκλογών της 7ης Ιουνίου 2009 και ότι ο χειρισμός για τα παραπάνω έργα δεν είχε σκοπό την καταστρατήγηση των σχετικών διατάξεων με τα Δημόσια Έργα, παρά μόνο την προστασία του Δημόσιου Συμφέροντος. Ακολούθως η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου με το αριθ.πρωτ.6034/20-8-2009 έγγραφό της με συνημμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών του 1ου λογαριασμού των έργων αυτών απηύθυνε ερώτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών & Οικονομίας για την επίλυση της διαφωνίας. Το Υπουργείο Οικονομικών & Οικονομίας με το αριθ.πρωτ.2/65543/0026/30-9-2009 έγγραφό του σε απάντηση του εγγράφου σχετικό (στ), παρήγγειλε προς την Υ.Δ.Ε. Ν. Ροδόπης την μη εκκαθάριση και μη ενταλματοποίηση των συγκεκριμένων δαπανών για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό.
Μετά τα παραπάνω , η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθ.πρωτ.178/27-9-2011 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Αναθέτει στο Νομικό Σύμβουλο της Περιφέρειας Κωνσταντίνο Γούναρη την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθ.πρωτ.178/27-9-2011 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης που αφορά το έργο: «Επισκευή – ανακαίνιση αίθουσας Εκδηλώσεων Νομαρχίας Ροδόπης».
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 465/2011.

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                             ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ   

 

 

 

Διαβάστηκε 386 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 12:47
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 464 2011 Απόφαση 466 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή