Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Oικονομική Αποφάσεις

2011 Απόφαση 464

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

 

 

 

Του Πρακτικού αριθ. 33/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 464 /2011

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τον ορισμό δικηγόρου για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 172/2011 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής καθώς και την παράσταση και εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ στην εκδίκαση της έφεσης που αφορά αγωγή του Νικολάου Γκιουζέπα και λοιπών 15 υπαλλήλων της Ν.Α. Ροδόπης – Έβρου.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 13 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4235/7-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 464 : Εισηγούμενος το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Γεώργιος Τσακίρης Δ/ντης της Δ/νσης Οικονομικού της ΠΑΜΘ, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 2875/29-9-2011 έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής εξέδωσε την με αρ.172/2011 απόφαση επί της αγωγής των 1.Νικολάου Γκιουζέπα και λοιπών 15 (σύνολο 16) υπαλλήλων κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης Έβρου (Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης) που κατατέθηκε την 23-12-2005. Η παραπάνω απόφαση έκανε δεκτή την αγωγή των υπαλλήλων και τους επιδίκασε συγκεκριμένα ποσά. Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 283 του Ν. 3852 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ αρ.φυλ.87/7-6-2010 τ.α’) το οποίο ορίζει ότι οι εκκρεμείς δίκες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων συνεχίζονται αυτοδικαίως από τις ιδρυόμενες περιφέρειες, και β) τις διατάξεις των παρ. ε,στ,ζ,η του άρθρου 176 (αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής ) του Ν.3852/2010, η υπηρεσία:

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 

Τον ορισμό Δικηγόρου ο οποίος θα ασκήσει έφεση κατά της υπ’ αριθ. 172/2011 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής για λογαριασμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως διαδόχου σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης και θα την εκπροσωπήσει κατά την κατ’ έφεση δίκη.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

 

Αναθέτει στην Νομική Υπηρεσία ΠΕ Έβρου και ειδικότερα στην κ. Στάμω Πατσουρίδου ή στην κ. Ελένη Αναγνώστου προκειμένου να ασκήσει έφεση κατά της υπ’ αριθ. 172/2011 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής για λογαριασμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως διαδόχου σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης και να την εκπροσωπήσει κατά την κατ’ έφεση δίκη.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 464/2011.

 

 

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                             ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ   

 

 

 

Διαβάστηκε 401 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 13:53
Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

Τελευταία άρθρα από τον/την Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

FaLang translation system by Faboba