Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 463

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

 

 

 

Του Πρακτικού αριθ. 33/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 463 /2011

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΑΜΘ και των Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2012.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 13 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4235/7-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 463 : Εισηγούμενος το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Γεώργιος Τσακίρης Δ/ντης της Δ/νσης Οικονομικού της ΠΑΜΘ, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την ανάγκη έγκρισης διενέργειας δημόσιου, ανοιχτού, διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΑΜΘ και των Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2012. Μετά από τα παραπάνω η υπηρεσία:

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 

Την έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΑΜΘ και των Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2012.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

 

Εγκρίνει τη διενέργεια ανοικτού διεθνή τακτικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΑΜΘ και των Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2012.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 463/2011.

 

 

 

                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                            ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                    ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

 

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ   

 

Διαβάστηκε 360 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 13:49
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 462 2011 Απόφαση 464 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή