Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 462

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

Του Πρακτικού αριθ. 33/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 462 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση διενέργειας και όρων διακήρυξης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την καθαριότητα των χώρων στέγασης των υπηρεσιών της ΠΑΜΘ και της ΠΕ Ροδόπης από 1/1/2012 έως 31/12/2012.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 13 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4235/7-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 462 : Εισηγούμενος το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Γεώργιος Τσακίρης Δ/ντης της Δ/νσης Οικονομικού της ΠΑΜΘ, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 3234/13-10-2011 έγγραφο της Δ/νσης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη διενέργεια δημόσιου, ανοιχτού, διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης για το έτος 2012, συνολικού προϋπολογισμού Εκατόν Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (150.000 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα 0072, ΚΑΕ 0875 «Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας» του έτους 2012.
Μετά από τα παραπάνω η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της διενέργειας , των όρων διακήρυξης καθώς και την συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης, ενστάσεων και παραλαβής του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας των κτιρίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και της Περιφερειακής
Ενότητας Ροδόπης.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 6 υπέρ και 1 λευκό)

1. Εγκρίνει τη διενέργεια δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού και τους συνημμένους όρους διακήρυξης για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας των χώρων στέγασης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης από 1/1/2012 έως 31/12/2012.
2. Συγκροτεί επιτροπές αξιολόγησης και ενστάσεων του διαγωνισμού ως εξής:
Α. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών αποτελούμενη από τους:
i. Παύλο Παπατζίκη, Πρόεδρο, Προϊστάμενο του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΑΜΘ, ΠΕ Έβρου με αναπληρώτρια την Ελένη Κανίδου υπάλληλο του ίδιου τμήματος.
ii. Χάρη Αρμεντζίδη , μέλος , Προϊστάμενο του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της ΠΑΜΘ με αναπληρωτή τον Στυλιανό Μπομποτά υπάλληλο της Δ/νσης Διοίκησης της ΠΑΜΘ.
iii. Παντελή Δελίδη , μέλος , Προϊστάμενο της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης με αναπληρωτή τον Άγγελο Μουσελεμίδη υπάλληλο του τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης.
Β. Επιτροπή Ενστάσεων, βάσει του άρθρου 38 του Π.Δ 118/2007 για τις περιπτώσεις των ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007, αποτελούμενη από τους:
i. Κων/νο Ματθαίου, Πρόεδρο, Προϊστάμενο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Μπαλτίδη, Προϊστάμενο στο Τεχνικό Τμήμα της Δ/νσης Μεταφορών και Επικ/νιών,της Περιφέρειας ΑΜΘ.
ii.
iii. Αθανάσιο Βλάχο, μέλος, Προϊστάμενο στο τμήμα Τεχνικών Εφαρμογών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Παπασάββα, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ροδόπης.
iv. Λάμπρο Σκάρλο, μέλος, υπάλληλο της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Α.Μ,Θ., με αναπληρωτή τον Ιωάννη Κοκκινέλη, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης. Χρέη Γραμματέα θα εκτελέσει η Αικατερίνη Μουρλίδου, υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με αναπληρώτρια τη Φωτεινή Δολαπτσόγλου, υπάλληλο της ίδιας Δ/σης.
Γ. Η θητεία των παραπάνω επιτροπών να ορισθεί από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι τη λήξη της.
Μειοψήφησε το μέλος Χρήστος Τρέλλης , ο οποίος ψήφισε Λευκό.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 462/2011.

 

                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                            ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                    ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ  

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστηκε 473 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 12:35
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 461 2011 Απόφαση 463 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή