Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 460

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

Του Πρακτικού αριθ. 33/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 460 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την ανάθεση Νομικής εκπροσώπησης της ΠΑΜΘ σε εκδίκαση αγωγής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 13 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4235/7-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 460 : Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Καβάλας, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ.03/ΔΥ/5-10-2011 έγγραφό της , στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της ΕΝΑΕ και της ΠΑΣΕΓΕΣ καταρτίστηκε προγραμματική συμφωνία (334248/20-2-2001) με αντικείμενο την εφαρμογή της Κ.Α.Π. και του Ο Σ Δ Ε ως προς τις καταβολές για το έτος 2001 , των ενισχύσεων στους παραγωγούς από τον Κοιν. Προϋπολογισμό, η αξία της οποίας ήταν 3.000.000.000 δρχ. και δεν υπήρξε προληπτικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το ποσό που αφορούσε το Ν.Δ. Καβάλας ήταν με το Φ.Π.Α. (30.337.000) δρχ. Ελέγχθηκε η δαπάνη από την ΥΔΕ Καβάλας και λόγω του ότι δεν έγινε προληπτικός έλεγχος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επέστρεψε τα δικαιολογητικά. Η Ε.Α.Σ Καβάλας προσέφυγε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας το οποίο έκρινε εαυτό αναρμόδιο και παρέπεμψε την εκδίκαση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής, το οποίο υποχρεώνει το Ελληνικό Δημόσιο και την Π.Ε. Καβάλας να καταβάλλουν χωριστά ο καθένας από 80.861,67 Ευρώ καθώς και τους τόκους. Ο δικηγόρος Χρ. Ζαχαράκης παραιτήθηκε από την υπόθεση μόλις σήμερα 05-10-2011, την οποία και σας στέλνουμε, η δε προθεσμία υποβολής της αίτησης αναίρεσης είναι μέχρι 11-10-2011. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την ανάθεση Νομικής εκπροσώπησης της ΠΑΜΘ στην εκδίκαση αγωγής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναθέτει στην Νομική Υπηρεσία ΠΕ Έβρου και ειδικότερα στην κ. Στάμω Πατσουρίδου ή στην κ. Ελένη Αναγνώστου προκειμένου να εκπροσωπήσουν την ΠΑΜΘ στην εκδίκαση αγωγής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 460/2011.

                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                            ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                    ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ  

 

 

 

Διαβάστηκε 402 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 12:29
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 459 2011 Απόφαση 461 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή