Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 455

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

Του Πρακτικού αριθ. 33/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 455 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού των έργων: «Αποκατάσταση καταπτώσεων στο δρόμο Μάνδρα – Μικρό Δέρειο – Ρούσα» και «Εργασίες αποκατάστασης φθορών οδοποιίας Βορείου Έβρου». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 13 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4235/7-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) nΣταύρος Καβαρατζής μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 455 : Εισηγούμενος το τέταρτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο κ. Ν. Σαμακοβλής Δ/ντής της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την ανάγκη ορισμού επιτροπής διαγωνισμού για τα έργα: «Αποκατάσταση καταπτώσεων στο δρόμο Μάνδρα – Μικρό Δέρειο – Ρούσα» και «Εργασίες αποκατάστασης φθορών οδοποιίας Βορείου Έβρου».
Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού για τα έργα του θέματος αποτελούμενες από υπαλλήλους της ΠΕ Έβρου.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί Επιτροπή διαγωνισμού του έργου:
1. «Αποκατάσταση καταπτώσεων στο δρόμο Μάνδρα – Μικρό Δέρειο – Ρούσα» αποτελούμενη από τους:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ελευθεριάδης Γεώργιος
2. Παπαζίκας Δημήτριος
3. Ζουμπούλης Ανδρέας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.Διαμαντής Χρήστος
2. Πριγγόπουλος Θεόδωρος
3. Ταμίας Κων/νος
Γραμματέας ορίζεται η Βουλγαροπούλου Ζ. με αναπληρώτρια την Παπαδοπούλου Ελένη
2. «Εργασίες αποκατάστασης φθορών οδοποιίας Βορείου Έβρου» αποτελούμενη από τους:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Βασιλειάδης Αθανάσιος
2. Σκουρτούδης Μόσχος
3. Μόσχου Άννα
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.Στογιαννίδης Σταύρος
2. Σαρίδου Κων/να
3. Ταμίας Κων/νος
Γραμματέας ορίζεται η Ουλιανούδη Απ. με αναπληρώτρια την Πανταζίδου Ασπασία
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 455/2011. 

 

                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                            ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                    ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

 

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ  

Διαβάστηκε 509 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 11:48
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 454 2011 Απόφαση 456 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή