Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 445

 Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Του Πρακτικού αριθ. 32/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 445 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης (Επιτροπή Προμηθειών ). Στην Κομοτηνή σήμερα στις 3 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4075/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος και 2) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 445 : Εισηγούμενη το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Ανάπτυξης της ΠΕ Έβρου, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 3848/26-9-2011 έγγραφό της , στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Παρακαλούμε όπως προβείτε στην συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης (Επιτροπή Προμηθειών) για την Π.Ε. Έβρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» και του άρθρου 41 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.». Ως μέλη της εν λόγω επιτροπής προτείνονται υπάλληλοι της ΠΕ Έβρου . Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

            ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης (Επιτροπή Προμηθειών ) αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους της ΠΕ Έβρου: 1. Παπατζίκης Παύλος, Πρόεδρος, Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Έβρου, με αναπληρώτρια την Παπαδοπούλου Σοφία, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης. 2. Τσόγκα Ελπινίκη, μέλος, Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Έβρου , με αναπληρωτή τον Ανθόπουλο Ευάγγελο, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης 3. Γκιοκτσέ Ελένη, μέλος, Προϊσταμένη του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης – Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Έβρου, με αναπληρώτρια την Δαστερίδου Παρασκευή, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης. Έργο της ανωτέρω επιτροπής θα είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, για τις προμήθειες των Ο.Τ.Α. χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Έβρου. Η επιτροπή αξιολόγησης γνωμοδοτεί πέραν των θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διενέργεια των διαγωνισμών ή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, ως και κατά την εκτέλεση των συμβάσεων. Η διάρκεια της επιτροπής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της οικονομικής επιτροπής και ανάρτησής της στο διαδίκτυο (Ν. 3861/2010). Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

                    Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Συγκροτεί Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης (Επιτροπή Προμηθειών ) αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους της ΠΕ Έβρου: 1. Παπατζίκης Παύλος, Πρόεδρος, Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Έβρου, με αναπληρώτρια την Παπαδοπούλου Σοφία, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης. ΑΔΑ: 45Ο47ΛΒ-ΧΩ9 2. Τσόγκα Ελπινίκη, μέλος, Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Έβρου , με αναπληρωτή τον Ανθόπουλο Ευάγγελο, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης 3. Γκιοκτσέ Ελένη, μέλος, Προϊσταμένη του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης – Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Έβρου, με αναπληρώτρια την Δαστερίδου Παρασκευή, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης. Έργο της ανωτέρω επιτροπής θα είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, για τις προμήθειες των Ο.Τ.Α. χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Έβρου. Η επιτροπή αξιολόγησης γνωμοδοτεί πέραν των θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διενέργεια των διαγωνισμών ή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, ως και κατά την εκτέλεση των συμβάσεων. Η διάρκεια της επιτροπής ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της οικονομικής επιτροπής και ανάρτησής της στο διαδίκτυο (Ν. 3861/2010). Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 445/2011.

                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                        ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                        ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ  ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 421 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 11:51
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 444 2011 Απόφαση 446 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή