Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 444

 Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Του Πρακτικού αριθ. 32/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 444 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Νο 1, διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της καθαριότητας των χώρων, των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε Έβρου (Διακήρυξη 04/2011). Στην Κομοτηνή σήμερα στις 3 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4075/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος και 2) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 444 : Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Έβρου με το υπ’ αριθμ.4037/26-9-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 23-9-2011 συνημμένο Πρακτικό 1 διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του καθαρισμού των χώρων των Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ-Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 72.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στο πιο πάνω Πρακτικό αναφέρεται ότι η Επιτροπή διαγωνισμού μετά από συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα , να γίνουν δεκτές όλες οι προσφορές δηλαδή και των τριών εταιρειών:  «ΠΙΟΝΙΕΡΟΣ ΕΠΕ, ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΕΠΕ»,  «TECH CLEANING, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ»  «ΦΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» διότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι τα ζητούμενα, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και συμπληρωμένα όπως ορίζεται στην διακήρυξη ( π.δ. 118/07). Μετά από τα παραπάνω, η υπηρεσία:

            ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Tην έγκριση του συνημμένου Πρακτικού 1 διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του καθαρισμού των χώρων των Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ-Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 72.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

                     Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
                      (Με ψήφους 6 υπέρ και 1 λευκό)

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό 1 διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του καθαρισμού των χώρων των Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ-Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 72.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Μειοψήφησε το μέλος Χρήστος Τρέλλης , ο οποίος ψήφισε Λευκό. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 444/2011.

                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                        ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                        ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ  ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 399 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 12:00
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 443 2011 Απόφαση 445 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή