Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 443

 Κατεβάστε το αρχείο(pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 32/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 443 /2011  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση  μεταφοράς υπολοίπου λογαριασμού Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών ΠΕ Έβρου στον Δήμο Αλεξ/πολης. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 3 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα  13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4075/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου  αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος  Μιχελής μέλος 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος και 2) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν  νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 443 : Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση  Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Έβρου με το υπ’ αριθμ. 3349/16-9-2011 έγγραφό της , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη: 1. Το Νόμο  3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ 144/2010  «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους  Διατάκτες (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010). 4. Την αριθμ. 19/14-2-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης, σύμφωνα με την οποία  μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα έγκρισης δαπανών, ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης εργασιών για ποσά άνω των 2.500,00 €, στην Οικονομική  Επιτροπή της ΠΑΜΘ. 5. Το Α.Π. 2494/05-08-2011 έγγραφο του Δήμου Αλεξ/πολης 6. Την Α.Π. 3691/08-09-2011 (ΑΔΑ: 4Α8Ψ7ΛΒ-ΧΜΙ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  ποσού 107.528,34 € έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την μεταφορά υπολοίπου λογαριασμού Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών στον Δήμο Αλεξ/πολης . Ο ειδικός λογαριασμός  Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών που προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 άρθρο 7 με τίτλο «Λογαριασμός Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών με σκοπό την αντιμετώπιση των εκάστοτε παρουσιαζομένων εκτάκτων κοινωνικών αναγκών, την καταπολέμηση της επαιτείας και αλητείας» μεταβιβάσθηκε από 01/01/2011 στον Δήμο Αλεξ/πολης με το Ν.  3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 94, παρ. 16 & 17.  Το ταμειακό υπόλοιπο του  Λογαριασμού Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών της Π.Ε. Έβρου στις 31/12/2010 ανέρχεται στο ποσό των 106.560,60 € σύμφωνα με το extre της τράπεζας. Στις 02/03/2011 έγινε  
κατάθεση μετρητών ποσού 967,74 € από την Μητρόπολη Αλεξ/πολης και το υπόλοιπο του λογαριασμού διαμορφώθηκε στον ύψος των 107.528,34 €, για το οποίο ζητάμε  έγκριση της μεταφοράς του δια ενταλματοποιήσεως στον Δήμο Αλεξ/πολής. Μετά τα παραπάνω, η υπηρεσία: 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 107.528,34 € (εκατόν επτά χιλιάδες πεντακόσια είκοσι οχτώ ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά) σε βάρος του προϋπολογισμού  εξόδων της Π.Ε. Έβρου, Ε.Φ. και ΚΑΕ 4151.2799 οικονομικού έτους 2011, για την μεταφορά του υπολοίπου του λογαριασμού Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών (έκτακτο βοήθημα  λόγω ένδειας, πλημμύρας, πυρκαγιάς κλπ.) της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας, στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα  Καλλικράτης». Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010:

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τη μεταφορά δια ενταλματοποιήσεως, του υπολοίπου του λογαριασμού Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών (έκτακτο βοήθημα λόγω ένδειας, πλημμύρας, πυρκαγιάς κλπ.) της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας ,συνολικού ποσού 107.528,34 € σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Έβρου, Ε.Φ. και ΚΑΕ 4151.2799 οικονομικού έτους 2011,  στον Δήμο Αλεξανδρούπολης λόγω μεταβίβασης της σχετικής αρμοδιότητας. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 443/2011.

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ               

 

                            ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                           ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                                                        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                             ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                    ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                            ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 387 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 12:16
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 442 2011 Απόφαση 444 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή