Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 439

Κατεβάστε το αρχείο(pdf) 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 32/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  Αριθ. Απόφασης 439 /2011  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση  μετακινήσεων του Περιφερειάρχη ΑΜΘ και Περιφερειακών Συμβούλων. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 3 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4075/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε  μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2)  Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Χρήστος   Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος και 2) Σταύρος Καβαρατζής μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα  Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 439 : Εισηγούμενος το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών ότι σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.3852/2010, οι Περιφερειάρχες,  οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι  μετακινούνται εκτός της έδρας της Περιφέρειαςμετά από απόφαση της Οικονομικής επιτροπής. Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των μετακινήσεων του Περιφερειάρχη ΑΜΘ Αριστείδη Γιαννακίδη και του Περιφερειακού Συμβούλου Σιακήρ Αϊχάν στην Αθήνα για σύσκεψη στο Υπουργείο  Περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής . Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις  του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τις παρακάτω μετακινήσεις του Περιφερειάρχη και Περιφερειακών Συμβούλων , ως εξής: Περιφερειάρχη ΑΜΘ Αριστείδη Γιαννακίδη 06/10/2011 με επιστροφή  07/10/2011 Αθήνα – Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Νικόλαο Σηφουνάκη. Περιφερειακού Συμβούλου Αϊχάν  Σιακήρ 06/10/2011 με επιστροφή 06/10/2011 Αθήνα – Συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 439/2011.

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                               ΤΑ ΜΕΛΗ             

 

                          ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                             ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                            ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
                                                                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                         ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 393 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 11:54
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 438 2011 Απόφαση 440 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή