Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 438

 Κατεβάστε το αρχείο(pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 438 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση Πρακτικών  προηγούμενων συνεδριάσεων (25 έως 30) Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3855/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου  μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής  μέλος 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της   Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 438 : Εισηγούμενος το δέκατο ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα  Πρακτικά 25 έως 30 που αφορούν προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής προς επικύρωση. Κατόπιν τούτου: Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας  – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Επικυρώνει τα Πρακτικά 25,26,27,28,29 και 30 της Οικονομικής Επιτροπής. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 438/2011.

                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                       ΤΑ ΜΕΛΗ          

 

                                  ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                    ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ 
                                                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                    ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                                     ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                           ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστηκε 342 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 11:14
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 437 2011 Απόφαση 439 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή