Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 434

 Κατεβάστε το αρχείο(pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 434 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση  συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ της 1ης Συνάντησης του Ελληνοβουλγαρικού Φόρουμ Διασυνοριακής Συνεργασίας. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3855/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του  
Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.  Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου  μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και  κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 434 : Εισηγούμενο το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας  διάταξης το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Καβάλας, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. 01/995/20-9- 2011 έγγραφό του, στο οποίο αναφέρονται τα  εξής: Η ιδέα για τη δημιουργία ενός Ελληνοβουλγαρικού Φόρουμ Συνεργασίας βασίζεται στη σημαντική και συνεχή ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας - Βουλγαρίας, σε  εθνικό επίπεδο (κυρίαρχα διασυνοριακό), καθώς: α Έλληνες και Βούλγαροι επιχειρηματίες επενδύουν σε διαφόρους τομείς της οικονομίας ενώ αντίστοιχα αυξάνεται συνεχώς η  συχνότητα επισκεπτών και τουριστών στις δύο χώρες β Οργανισμοί της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματικοί, επιχειρηματικοί, κοινωνικοί,   εκπαιδευτικοί φορείς και από τις δύο πλευρές έχουν συνάψει δεσμούς συνεργασίας σε μια σειρά από καίρια ζητήματα (περιβάλλον, πολιτισμός, κοινωνία, υγεία,  προσβασιμότητα, ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και ανθρώπινοι πόροι) Η ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων και οι μεγάλες προοπτικές που δημιουργούνται  στις σχέσεις των δύο χωρών δημιουργούν την ανάγκη να προωθηθεί η διαβούλευση και η συνεργασία  ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε:Α. να   διευκολύνεται η ανάπτυξη σχέσεων σε όλους τους τομείς ενδεχόμενων συνεργασιών (οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών) Β. τα σχέδια και οι δράσεις να στοχεύουν στα  κυριότερα προβλήματα της διασυνοριακής περιοχής και να υπάρχει η μέγιστη απόδοση των επενδυόμενων οικονομικών ενισχύσεων. Γ. να υποστηρίζεται η βιωσιμότητα των   δικτύων και συνεργασιών μετά τη λήξη προγραμμάτων χρηματοδότησης συγκεκριμένων έργων. Οι προσπάθειες για τη δημιουργία του Φόρουμ ξεκίνησαν από την ελληνική  Κοινοβουλευτική Ομάδα Φιλίας Ελλάδας - Βουλγαρίας στα τέλη του 2010. Η ανταπόκριση της αντίστοιχης βουλγαρικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας -  Βουλγαρίας, καθώς και φορέων από τη βουλγαρική πλευρά της διασυνοριακής περιοχής, ήταν άμεση και θερμότατη από την πρώτη στιγμή.  5- Μετά από κοινές συσκέψεις   ελληνικών και βουλγαρικών φορέων τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βουλγαρία, αποφασίστηκε να διοργανωθεί η πρώτη συνάντηση του Φόρουμ στις 23 & 24/9/2011 στην   
Καβάλα, στο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο της Ν. Καρβάλης (Παρασκευή 23/9 από 17:00-20:30 και Σάββατο 24/09 από 10:00-16:00). Θέμα της πρώτης αυτής  συνάντησης θα είναι: «Συντονισμός και ενίσχυση των δράσεων της Ελληνοβουλγαρικής Διασυνοριακής Συνεργασίας». Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την κάλυψη μέρους των δαπανών, του συνολικού προϋπολογισμού της πιο πάνω διοργάνωσης ύψους 29.530 € και συγκεκριμένα το ποσό των 9.680 € σύμφωνα με τον  πίνακα εξόδων και σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας σε βάρος του κωδικού 3072.0845 οικονομικού έτους 2011. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΙΔΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΦΜ ΔΟΥ ΤΙΜΗ (συμπ. ΦΠΑ} ΔΙΑΜΟΝΗ 70 μονόκλινων AIRHOTEL Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις Υποκατάστημα ξενοδοχείο  ΓΑΛΑΞΙΑΣ 094223361 ΦΑΕΕ Αθηνών 4.280 ΑΔΑ: 45Ο47ΛΒ-ΔΘΣ ΔΙΑΜΟΝΗ 5 μονόκλινων ΕΓΝΑΤΙΑ Τουριστική Α. Ε. 094090013 Β' Καβάλας 1.050 ΔΙΑΜΟΝΗ 55  μονόκλινων Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις ΕΣΠΕΡΙΑΑ.Ε. 094089991 Β' Καβάλας 2.600 100 δέκτες με ακουστικά ΣΟΟΥ ΤΕΚ Ε.Π.Ε. 099250063 Καλαμαριάς 1.500   
Απομαγνητοφώνηση ΣΟΟΥ ΤΕΚ Ε.Π.Ε. 099250063 Καλαμαριάς 250 ΣΥΝΟΛΟ 9.680 Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική  συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 6 υπέρ και 2 λευκά)

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ της 1ης Συνάντησης του Ελληνοβουλγαρικού Φόρουμ Διασυνοριακής Συνεργασίας και την κάλυψη μέρους δαπανών του συνολικού  προϋπολογισμού της διοργάνωσης και συγκεκριμένα έως του ποσού των 9.680 €, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας  Καβάλας σε βάρος του κωδικού 3072.0845 οικονομικού έτους 2011. Μειοψήφησαν τα μέλη Σταύρος Καβαρατζής και Χρήστος Τρέλλης , οι οποίοι ψήφισαν Λευκό. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 434/2011.

                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ             

 

                                   ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                          ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ 
                                                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                            ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                                            ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                 ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 363 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 10:53
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 433 2011 Απόφαση 435 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή