Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 430

 Κατεβάστε το αρχείο(pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 430 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης  παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση φράγματος Δωρικού». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3855/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που  επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής  μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα  Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 430 : Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της  ΠΕ Έβρου έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το υπ’ αριθμ. Η-3436/10-8-2011 έγγραφό της , στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3669/08  (ΦΕΚ 116/18-6-2008 ) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» (Κ.Δ.Ε.) 2. Την απόφαση με αριθμό 441/19-11-2010 της Νομαρχιακής  Επιτροπής του Ν.Δ. Έβρου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά της από 09-11-2010 με πρόχειρο διαγωνισμό και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη  σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού, στην «ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ Σ.-ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Σ. » με έκπτωση 3 %. 3. Το από 29-12-2010 ιδιωτικό συμφωνητικό ύψους  23.765€ (με ΦΠΑ), και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 31-07-2011. 4. Ότι η παρούσα παράταση εργασιών  αιτείται λόγω του ότι η στάθμη του νερού μέσα στη λεκάνη κατάκλισης είναι πολύ ανεβασμένη λόγω των βροχοπτώσεων και δεν είναι δυνατόν να ανεβούν μηχανήματα στη  στέψη του φράγματος όπως και στο κατάντι πρανές για να εκτελέσουν τις εργασίες που απαιτούνται (εκσκαφές). Βασική προϋπόθεση για να εκτελεσθούν οι εργασίες είναι να   
πέσει η στάθμη του νερού στη λεκάνη κατάκλισης και κατ' επέκταση και στο σώμα του φράγματος. Στον τελευταίο επιτόπιο έλεγχο που κάναμε διαπιστώσαμε ότι η στάθμη  παραμένει σε υψηλά επίπεδα. 5. Την από 25/07/2011 εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Έβρου και την αριθμ. 80/5-8-11 θετική  γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Έβρου, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της 3ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες 2010 στο Ν. Έβρου» ΥΠΟΕΡΓΟ : «Αποκατάσταση φράγματος  Δωρικού» έως 30-9-2011. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τη χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες 2010 στο Ν. Έβρου» υποέργο : «Αποκατάσταση  φράγματος Δωρικού», μέχρι 30-9-2011. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 430/2011.

                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

                                 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                            ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ 
                                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                           ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                                             ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 408 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 10:17
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 429 2011 Απόφαση 431 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή