Οικονομική Επιτροπή

2011 Απόφαση 429

 Κατεβάστε το αρχείο(pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. Αριθ. Απόφασης 429 /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση 2ου  ΑΠΤΔΕ (Συμπληρωματική Σύμβαση) & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντηρήσεις – διαμορφώσεις – προσθήκες χώρων σε σχολεία Υποέργο: Προσθήκη τουαλετών και  αίθουσας στο Δημ. Σχολείο Μάκρης». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3855/20-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου  μέλος 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής  μέλος 8) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: ο κ. 1) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της  Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 429 : Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου έθεσε υπόψη των μελών της  επιτροπής το υπ’ αριθμ. Η-3436/10-8-2011 έγγραφό της , στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Έχοντας υπόψη : 1) Το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-6-2008 ) «Κύρωση της  κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» (Κ.Δ.Ε.) 2) Την απόφαση με αριθμό 301/19-09-2010 της Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν.Δ. Έβρου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του από 31-08-2010 διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού,  στην Κ/ΞΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Ε. – ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Β με έκπτωση 52.29 %. 3) Το από 19-10-2010 ιδιωτικό συμφωνητικό ύψους 94.465,91€ (με ΦΠΑ), και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 19-05- 2011. 4) Την απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ με αριθμό  158/2011 για την χορήγηση παράταση του έργου έως 30-9-2011. 5) Την από 6-06-2011 εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ για  την έγκριση του 2ου ΑΠΤΔΕ (Συμπληρωματική Σύμβαση) & 1ου ΠΚΤΜΝΕ και την αριθμ 76/2011θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της  Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Και επειδή: 1) Κατά την έναρξη των εργασιών της αναδόχου κοινοπραξίας στο έργο και συγκεκριμένα κατά την διάρκεια των εκσκαφών,  μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε από τους επιβλέποντες μηχανικούς του έργου διαπιστώθηκε ότι για την καλύτερη στατικότητα του υφιστάμενου κτιρίου απαραίτητη  ήταν η δημιουργία ενός τοιχείου μήκους 12,00 μέτρων και ύψους 2,00 μέτρων από σκυρόδεμα C20/25 με σιδηρό οπλισμό και μόνωση το όποιο κατασκευαστικέ κατά μήκος  της θεμελίωσης και λειτουργεί επικουρικά στην θεμελίωση του υφιστάμενου κτιρίου. 2) Για την καλύτερη σύνδεση του παλιού και του νέου κτιρίου και την επίτευξη  αισθητικής ομοιομορφίας της όψης του σχολείου κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία ανισόπεδων εγκιβωτισμένων επιχωμάτων 3) Λόγω του μεγάλου επικλινούς του εδάφους  και της σαθρότητας των χωμάτων (φυτικής γης κατά κύριο λόγο) αλλά και της ύπαρξης δέντρων πολύ κοντά στο σχολείο κρίθηκε απαραίτητη η αύξηση του μήκους του  τοιχείου που προβλεπόταν στην μελέτη έτσι ώστε να εγκιβωτίσει τους χωματισμούς των παρακείμενων δέντρων και να εξασφαλίσει την σταθερότητά τους. 4) Κατά την  σύνταξη της μελέτης εκτιμήθηκε ότι η θεμελίωση του υφιστάμενου κτιρίου είχε βάθος 1,20 μέτρα ενώ κατά την διάρκεια των εκσκαφών διαπιστώθηκε ότι το πραγματικό βάθος ήταν 2,00 μέτρα. Προκειμένου το τοιχείο αντιστήριξης του νέου κτιρίου να καλύψει όλη την επιφάνεια του παλαιού κτιρίου κρίθηκε απαραίτητο να αυξηθεί το βάθος  εκσκαφής. 5) Για την καλύτερη προσβασιμότητα βορείως του νέου κτιρίου κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία διαδρόμου από σκυρόδεμα κατά μήκος του τοιχείου  αντιστήριξης των χωμάτων. 6) Κατά την έναρξη των εργασιών της αναδόχου κοινοπραξίας στην στέγη του σχολείου και συγκεκριμένα μετά την απομάκρυνση των  κεραμιδιών της παλιάς στέγης διαπιστώθηκε ότι έπρεπε να καθαιρεθούν οι δύο καπνοδόχοι του υφιστάμενου κτιρίου προκειμένου να χτιστούν σε νέα θέση. Η καθαίρεση των  παλίων καπνοδόχων για την έντεχνη και ασφαλή προσάρτηση του νέου τμήματος χρειάζεται να καθαιρεθεί μεγαλύτερο τμήμα της υφιστάμενης στέγης . 7) Στο τοιχείο  στήριξης χωμάτων κρίνεται απαραίτητη από την εξωτερική πλευρά η επάλειψή με ασφαλτικό διάλυμα προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία υγρασίας και από την  εσωτερική πλευρά το βάψιμο τις επιφάνειας με τσιμεντόχρωμα. Πίσω από το τοιχείο κρίνεται απαραίτητη η διάστρωση κροκάλας για λόγους υγρομόνωσης και τελικώς η  επίχωση και διαμόρφωση του εδάφους με προϊόντα εκσκαφών. 8) Δεδομένου ότι το τοιχείο που κατασκευάστηκε έχει ύψος 2,20μ από την επιφάνεια του διαδρόμου και οι  μαθητές έχουν πρόσβαση από το πάνω μέρος του, κρίνεται απαραίτητη για την ασφάλεια των μαθητών η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων περιμετρικά του τοιχείου. Για λόγους  ασφάλειας πρέπει να τοποθετηθούν κιγκλιδώματα και πίσω από της παλιές τουαλέτες διότι εκεί διακόπτεται η περίφραξη του σχολείου. Τα κιγκλιδώματα που πρόκειται να  τοποθετηθούν πρέπει να είναι βαμμένα με αντισκωριακές βαφές και ελαιοχρώματα. 9) Για την έντεχνη κατασκευή της λιθοδομής κρίνεται απαραίτητη η μόρφωση των ακμών  στις τέσσερις πλευρές του σχολείου αλλά και στα παράθυρα καθώς και το αρμολόγημα των λίθων. 10) Τέλος, προέκυψαν διαφορές στις ποσότητες των συμβατικών άρθρων  της μελέτης οι οποίες ήταν αδύνατο να προβλεφθούν. Ο παρών 2ος ΑΠΤΔ κλείνει με αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 37,31 % . Το επί πλέον ποσό των  42.046,96€ για την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης θα χορηγηθεί από πιστώσεις της ΣΑΕ 047/6 και συγκεκριμένα από το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ –  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ» στο οποίο είναι ενταγμένο το υποέργο. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση 2ου ΑΠΤΔΕ (Συμπληρωματική Σύμβαση) & 1ου ΠΚΤΜΝΕ και την υπογραφή Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 42.046,96(Με Φ.Π.Α) με την ανάδοχο Κ/ΞΙΑ  ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Ε. – ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Β του ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΜΑΚΡΗΣ του ΈΡΓΟΥ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-  ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176  του Ν. 3852/2010 : 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον συνημμένο 2ο ΑΠΤΔΕ (Συμπληρωματική Σύμβαση) & 1ο ΠΚΤΜΝΕ και την υπογραφή Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 42.046,96 € (Με Φ.Π.Α.) με την  ανάδοχο Κ/ΞΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Ε. – ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Β. του υποέργου: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΜΑΚΡΗΣ του έργου :ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ –  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 429/2011.

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ

 

                          ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                                    ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                          ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                                             ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ
                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                          ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

 

Διαβάστηκε 361 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012 10:04
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Απόφαση 428 2011 Απόφαση 430 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή